ДыщэкI Ибрэхьим и щIыхьыр

«Адыгэ псалъэ» газетри Правительствэмрэ Парламентым я нэIэ щIэту республикэм къы­щыдэкI адрей хъыбарегъащIэ къыдэкIыгъуэ­хэри электрон Iэмалым дытехьащ иджыблагъэ. Ар щхьэусыгъуэ пхуохъу газетыр зрикIуа гъуэгуанэм уриплъэжыну, ар зыхуей хуэзэу тхьэмахуэм тхуэ къыдэкIын папщIэ и къарумрэ зэфIэкIымрэ емыблэжа цIыхухэр уи нэгу къыщIэбгъэхьэжыну.

 

СИГУ фIыкIэ къинэжа къудей мыхъуу, газетым и тхыдэм къыхэлыдыкI цIыхухэм ящыщ зыуэ къызолъытэ 1905 гъэм екIуэкIа революцэм и цIэр зезыхьэ Республикэ полиграфкомбинатым газетхэр щытрадзэ и цехым и мастеру, линотипхэм якIэлъыплъу илъэс куэдкIэ  лэжьа IэщIагъэлI Iэзэ, цIыху телъыджэ ДыщэкI Ибрэхьим Хьэбас и къуэр.
«Хьэрфхэм зэрырилажьэр и фэми къытощ» хужыпIэн хуэдизу цIыху щабэу, гуапэу, лэжьыгъэ IуэхукIэ жэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъ цIыхуу щытащ Ибрэхьим. Ар куэдым яхужыпIэфыну къыпфIэщI щхьэкIэ, типографием и лэжьакIуэм щытеухуам деж, фэрыщIыгъэ пхухэлъхьэркъым. КIуэрыкIуэм тету ятхыу, апхуэдэ дыдэу тыншу компьютерым щызэрахъуэкIыжу щыттэкъым а зэманым газет тхыгъэхэр. Дзырхъ (цинк) къэкъуалъэм къызэрыхагъэжыкIым ищIыIужкIэ, цIыхум сэкъат имыгъуэтын папщIэ, егъэлеяуэ зыхуэсакъын хуей Iуэхут абыкIэ матрицэ жыхуаIэ зы газет напэкIуэцI закъуэ бгъэхьэзырыныр. Ибрэхьим и унафэм щIэту лажьэрт линотиписткэкIэ зэджэ цIыхубзхэр. Зы хьэрф закъуэ зэпхъуэкIыжынумэ, зэрысатыру щIэрыщIэу бгъэжын хуейт. Махуэм къащта унафэр пщэдджыжьым къытезыдзэн хуей газетхэр жэщыр хэкIуэтэху хьэзыр щымыхъур нэхъыбэт. Ар нэху щымэ цIыхухэм яIэрыхьэн папщIэ, Ибрэхьимрэ абы и унафэ щIэт цехымрэ жэщыку, пщэдджыжь хъуху щылажьэ къахуихуэрт. IэщIагъэлIитI къудейт линотип машинэхэр зэзыгъэпэщыжыфу щыIэри, хьэл щабэ, псэлъэкIэ Iэдэб зэриIэм къыхэкIыу, нэхъ бгъэдыхьэгъуафIэу ялъытэ ДыщэкI Ибрэхьим хэти нэхъ тыншу къелъэIуфырт, езыри «хьэуэ» жызымыIэхэм ящыщт.
Ибрэхьим и хьэл дахэм хуэдэу екIущ уна­гъуэ къыщIэнари. Къардэнхэ япхъу абы и щхьэгъусэ Женя илъэс зыбжанэкIэ «Адыгэ псалъэм» корректору щылэжьащ. Нобэми ди редакцэм щIэтщ Ибрэхьим и IэкIэ ищIа, токкIэ лажьэ хьэку цIыкIур.
ЦIыхум и гур зыIэтын тхыгъэ птхыныр Iуэхушхуэщ, ауэ абы зыкIи къыкIэрыхуркъым а тхыгъэр цIыхум и пащхьэм нэм кърихыфу нэзыхьэсыф, нэхъыбэм зыщIыпIэ дежи зи цIэр къыхэмыщ IэщIагъэлIхэр. Ибрэхьим и  унагъуэм нобэми  щахъумэ  пщIы бжыгъэкIэ  абы  къыхуагъэфэща  ЩIыхь  тхылъхэр.

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ.
Поделиться:

Читать также: