16.11.2018, 12:19 - Статья

 Налшык къалэм жэпуэ­гъуэ мазэм щекIуэкIа «Королева Кавказа» лъэпкъ фестиваль-зэхьэзэхуэм «Гуащэнэ тхьэIухуд» цIэр къыщыхуагъэфэщащ Блий Каринэ. 

16.11.2018, 12:15 - Статья

 Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIыфхэм ящыщщ ­Тау­чэ (Щомахуэхэ япхъущ) Альбинэ. Ар Шэ­рэдж Ищхъэрэ къуа­жэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ ­бухгалтерщ, ауэ IэпщIэ­лъапщIагъэм дихьэхауэ, хьэпшып хьэ­лэмэт куэд ещI.

16.11.2018, 12:06 - Статья

 Тэрч районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм нев­рологиемкIэ и къудамэ №1-м и унафэщI, категорие нэхъыщхьэ зиIэ ­дохутыр Дэцырхъуей ­Таисэ зи лэжьыгъэр фIы­уэ зылъагъухэм, сыма­джэ­хэм гудзакъэ хэлъу ябгъэдэтхэм ящыщ зыщ.

16.11.2018, 12:01 - Статья

 Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуа Щомахуэ Мадинэ Анатолэ и пхъур илъэс 27-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэщIагъэм иролажьэ. Мадинэ и зэфIэкIхэр районым щынэрылъагъущ. Абы и щыхьэту, иджыблагъэ бзылъхугъэм къы­хуагъэфэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъыр.

16.11.2018, 11:53 - Статья

 ЦIыхур дунейм ехыжа нэужьщ абы и уасэр къыщыпщIэр. Махуэ къэс жыхуиIэм хуэдэу узыхуэзэр, плъагъур, куэдкIэ узыдэгуашэр и мы­­чэзууэ пIэ­щIэкIы­ныр гуауэ ­тIуащIэщ. Зэманыр кIуэхукIэ ­хьэкъ пщохъу апхуэдэ цIыхум узэ­ры­хуэны­къуэр, уи гупсысэ, уи гукъеуэ, узэ­рыгуфIэ Iуэхухэр зэп­хьэ­лIэу укъы­зы­дэгъуэгуры­кIуар уи псэм къы­зэ­рилъы­хъуэр. 

16.11.2018, 11:43 - Статья

 Дунейм ехыжащ публицист цIэрыIуэ, щэнхабзэр джы­нымкIэ зэфIэкI къы­зэрымыкIуэ зэрыбгъэдэлъыр къэзыгъэлъэгъуа бзылъхугъэ, егъэджакIуэ щыпкъэ, Урысей Федерацэм и Журна­листхэм я зэгухьэныгъэм епхауэ лажьэ, лъэпкъ­хэм я дин зэхущытыкIэхэм ятеухуа къэ­хутэныгъэхэр хъыбар­егъа­щIэ IэнатIэм щегъэ­кIуэкIынымкIэ цент­рым и уна­фэщI Кусовэ - Шыхъуэ Сулиетэ Аслъэн и пхъур.

16.11.2018, 11:30 - Статья

 Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и акаде­мием и Къэбэрдей-Балъкъэр центрым Гуманитар щIэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIа фэеплъ зэIущIэр иры­рагъэхьэлIащ Кавказ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Къумахуэ Мухьэдин Iэбубэ­чыр и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум. 

16.11.2018, 11:24 - Статья

 ЩэкIуэгъуэм и 10-м ягъэ­лъэпIащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и ­махуэр. КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы теухуа зэхыхьэ. 

Последнее


Ди лъэпкъэгъу студентхэм адыгэбзэ ирагъэдж

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ КъБКъУ-м и унафэщI Алътуд Юрийрэ я зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, университетым щеджэ адыгэ хэхэс щIалэгъуалэм анэдэлъхубзэр яджыну ­хуитыныгъэ яIэ хъуащ. Адыгэбзэр зыджыну гупыж зыщI студентхэм ядолажьэ бзэ щIэныгъэхэм я кандидат, Хамэ къэрал къикIа студентхэм ядэлажьэ институтым и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ.

«Iуащхьэмахуэ» курортым и мыхьэнэр къаIэт

 «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгу­хэр» урысей-франджы пред­приятэ зэгуэтым ди республикэм и «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексыр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми лажьэр, кIапсэ гъуэгухэм ирахьэ­лIапхъэ пкъыгъуэхэмкIэ къызэригъэпэщынущ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 5, гъубж

Марьяш Иринэ Куба щохьэщIэ

 Урысейм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ хэхакIуэхэм щаIущIащ Бахъсэн рай­о­ным хыхьэ Куба къуажэм.

Депутатхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщаплъыхь

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Ду­мэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ­ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав, УФ-м лэ­жьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Чер­касов Алексей, УФ-м и Пенсэ фондым и правленэм и унафэщIым и ­къуэдзэ Иванов Алексей сымэ зыхэт гупыр Iуащ­хьэмахуэ лъапэ щы­Iащ. 

НыбжьыщIэхэм дэрэжэгъуэ ират

 Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ ди республикэм. А Iуэхушхуэм хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэ дэнэкIи къыщызэрагъэ­пэщащ, цIыкIухэм дэрэжэгъуэ ирату, я гукъы­дэ­жыр къаIэту. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ ХъумапIэ банк акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и тхьэмадэ Титов Евгений

 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ экономикэм и IэнатIэ ­нэхъыщхьэхэм защIэгъэкъуэным, хьэрычэт ­IэнатIэ мащIэмрэ курытымрэ зегъэужьыным япыщIа Iуэхухэм, инвестицэ, инфраструктурэ проект хэхауэ про­мышленностым, туризмэм, мэкъу­мэш хозяйствэм я IэнатIэхэм ехьэлIахэр гъэ­зэ­щIэным банкыр зэрыхэтым.
 Псалъэмакъым къызэрыхэщамкIэ, ХъумапIэ банкым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щита кредитхэр сом мелард 26-м щIегъу, абы щыщу цIыху щхьэхуэхэм процент 49-р хуха­хащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIуощIэ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзахэм

 Республикэм и райониплIым, Налшык, Прох­ладнэ, Тырныауз къалэхэм щыщу зи щхьэ ­IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзахэм яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр. 

Иджырей мардэхэм къагъэув Iуэхухэр

 Сэ къызэрыслъытэмкIэ, цIыху акъылым къигъэщIа псоми я нэхъыщхьэр тхылъ къыдэгъэкIы­нырщ. Зэ къыдэкIа тхылъыфIым и мыхьэнэр инщ, ар зытеухуари абы къыщыIэта гупсысэхэри быдэу епхащ цIыху гъащIэми. Нэхъ тэмэму жыпIэмэ, тхылъыр ар езыр цIыхум и гъащIэщ. ЩIэныгъэри гъэсэныгъэри куэдкIэ елъытащ сабийм япэу къыIэрыхьэ тхылъхэм, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, тхылъхэм абы къыхузэ­Iуах и акъыл зыхунэмысын куэд, зэи имылъэгъуа, къимыхута дуней. Аращи, лъэпкъым и къэкIуэнур куэдкIэ елъытащ абы и щIэблэр зэджэ тхылъым.

Лъэпкъыр къызэращIэр

 ГъащIэм телъыджэ Iэджи пыщIащ, бгъэщIагъуэ пэтми пхуэмыухыу. Абы щыщщ тхылъыр. Уи гъащIэр тхылъым пы­щIауэ ущыпсэум деж, дунейм гъэщIэгъуэн куэд уегъэлъагъу… уна­бдзэ­губдзаплъэмэ. ЩIэ­ны­гъэм и къежьапIэр, дауи, тхылъщ. 

 Тхылъ тедзапIэ! СэркIэ абы пщIэуэ иIэр ап­хуэдизкIэ инщи - жыIэ­гъуейщ икIи гугъущ. Си гуащIэр щIэныгъэм пы­щIа хъуауэ сопсэу, тхы­лъыр зи пIэщхьагъ сэ схуэ­дэхэри куэд мэхъу. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS