09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


ЕгъэджакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку ирахьэ

 Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджы­благъэ къыщызэIуахащ Сабийхэм эстетикэ гъэ­сэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ къалэ центрым щезыгъаджэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэ­ныгъэ.

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэшхуэм

 Ди газетым зэрытетащи, Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ ХьэтIохъущыкъуей ­къуажэм дэт Кадет школ-интернат №1-м гъатхэпэм и 22-м Гъэрэ щIырэ щы­зэхэкIым ехьэлIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ. Абы­хэм иджы нэхъ ­уб­гъуауэ я гугъу фхуэт­щIынщ. 

Зыужьыныгъэм и гъуэгукIэ

 Адыгэ Республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэ Адыгей къэрал университетыр зызыужь, щIэныгъэфI зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI зэмылIэужьыгъуэхэр гъэхьэ­зы­рынымкIэ ехъулIэныгъэ лъагэхэр зыIэрызыгъэхьэ IуэхущIапIэщ. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэ­гъуэт языныкъуэ еджапIэ ехьэ­жьахэр зэрыгушхуэ, зэрыин Iуэ­хугъуэхэм ящыщщ диссертацэхэр щыпхагъэкI совет зытIущ зэраIэр. Адыгей Къэрал Университетым кандидат, доктор лэжьыгъэхэр щыпхагъэкI апхуэдэ IэнатIэ куэд иIэщ.

2018 гъэм, 2019, 2020 гъэхэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетым и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым къищтащ 2017 г

1 статья. 2018 гъэм, 2019, 2020 гъэхэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетым и бжыгъэ нэхъыщхьэхэр
1. 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым (адэкIэ - Фондщ) и бюджетым и бжыгъэм нэхъыщхьэхэр къэщтэн мы къыкIэ­лъы­кIуэхэм хуэдэу:

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 3, гъубж

Адыгэхэм я дунейпсо фестиваль Германием щокIуэкI

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я X дунейпсо щэнхабзэ фестивалыр мы махуэхэм Германием щокIуэкI. Абы хэтщ Голландием, Бельгием, Швейцарием, Америкэм и Штат Зэгуэтым, Канадэм, Финляндием, Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къикIа лIыкIуэхэр. 

Зыхъумэжыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуащI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и про­мыш­ленность псынщIэм и предприятэ­хэм Къэралым зыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и заказхэр щагъэзащIэ.

Жьэн узыфэр зиIэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ мэхъу

 КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэхыхьэм Iуэхугъуэ нэхъыщхьэу щы­теп­сэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жьэн узыфэмкIэ щыIэ щытыкIэм. «Мы Iуэхур демыгупсысауэ къыхэтхакъым, Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм и жэр­дэмкIэ илъэс къэс гъатхэпэм и 24-м Жьэн узыфэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ», - жиIащ зэIущIэр къыщызэIуихым КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Ахъуэхъу Таймураз и къулыкъущIэ

 Дыгъуасэ зэхэта Налшык къалэ округым и щIыпIэ самоуправленэм и Советым и зэIущIэм республикэм и щыхьэрым и адми­нистрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэу щагъэуващ ­КъБР-м и Правительствэм и япэ вице-премьер ­Ахъуэхъу Таймураз. А махуэ дыдэм депутатхэм абы и пщэ иралъхьащ къа­лащхьэм и администрацэм и унафэщIым и къалэнхэр.

Хъарбыз

 КъаншыуейкIэ зэджэ къуажэшхуэм ику дыдэм хуэзэу дыщыпсэурт. Зэкъуэш цIыкIуитIыр - сэрэ Вовэрэ - зыр илъэсиплI, адрейр тху дыхъуу арат. Пщэдджыжьым иджыри дыжейуэ, ди адэ-анэр лэжьакIуэ дэкIырт. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS