16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

16.10.2018, 14:26 - Статья

«Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу юбилей къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

16.10.2018, 14:17 - Статья

 Ди республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIДАА-м и академик Темрокъуэ Индырбий Хьэжумар и къуэр.

16.10.2018, 13:38 - Статья

 Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес мы махуэхэм щокIуэкI НыбжьыщIэ Олимп Джэгу­хэр. Вэсэмахуэ абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахь­мэдхъан.

16.10.2018, 13:36 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Аруан, Май, Шэджэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн рай­он­хэм я мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щыIащ. Республикэм и унафэщIыр яIущIащ Бахъсэн къалэм и агропро­мышленнэ бизнес-инкубаторым ще­кIуэкIа бизнес зэхыхьэм хэтахэм.

16.10.2018, 13:29 - Статья

Хабзэхъумэхэм я ЩIыхь аллеем

 Жэпуэгъуэм и 13-м Къэбэрдей-Балъкъэрым ягу къыщагъэкIыжащ хабзэхъумэ органхэм я лэ­жьа­кIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу ди лъахэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэ­зытахэр. Налшык ще­кIуэ­кIащ фэеплъ пэкIу. 

15.10.2018, 12:35 - Статья

 Пщызэбий си къуажэгъу къудейкъым, дызэгъунэгъут, дызэхьэблэт. И сабиигъуэр гугъуу зэрыщытари сощIэ.

Последнее


Хабзэр уэим зыщIхэр

 КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щы­хэплъэжащ республикэм щрагъэкIуэкIа «Урысейм и сабийхэр - 2018» урысейпсо профилактикэ Iуэхум и япэ Iыхьэм кърикIуам. 

Эстониеми Адыгэ Хасэ щолажьэ

 Эстонием щекIуэкIащ «Ритмы Кавказа» V дунейпсо юбилей фестивалыр. Ар къызэригъэпэ­­щащ ­«Те­рек» НКО-м­ и Iэтащхьэ икIи абы щы­лажьэ къэфакIуэ ансамблым и унафэщI Тхьэгъэзит Илонэ. 

Зырамыку хухаха саугъэт

 Илъэс къэси хуэдэу, Налшык и ипподромым и шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр накъы­гъэм и 1-м къыщызэIуахащ. Езы зэхьэзэхуэхэри ахэр щызэпагъэуам ирихьэлIэу екIуэкIа зыкъэгъэлъэгъуэны­гъэ­хэри хуабжьу я гум дыхьащ шы­гъажэм кърихьэлIахэм.

Зэи ягу ихунукъым

 Шэджэм къалэм Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ дэтым деж щекIуэкIащ хэкум и ­хъумакIуэ, Осетие Ищхъэрэ - Алание Респуб­ликэм къыщалъхуа политрук Хатагов Хъамбий Сэрэбий и къуэм теу­хуа зэхыхьэ. Ар шэ­джэм щIыналъэр хуит къыщащIыжым хэкIуэдащ икIи къуэшыкхъэм щыщIалъхьащ, абы щыгъуэми илъэс 70-м щIигъукIэ хъыбарыншэу кIуэ­дауэ къалъытэу екIуэкIащ.

Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ

 КъБР-м и Парламентым и ЩIалэ­гъуалэ палатэм къызэригъэпэща, «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» зыфIаща зэIущIэ Дол Хьэсэнбий и цIэр зэрихьэу Хьэтуей къуажэм дэт курыт еджапIэм адыгэбзэкIэ иджыб­лагъэ щрагъэкIуэкIащ.

Къалэр ягъэдахэ

Налшык и щIыпIэ  куэ­дым жыгыщIэхэр  щыха­сэ.

Хэку зауэшхуэм хэтахэм яхуозэ

 ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм и пэ къихуэу ­Iуащхьэмахуэ районымрэ Тырныауз къалэмрэ я ­администрацэхэм, пощт IуэхущIапIэм, ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ со­циальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымкIэ, щIалэгъуалэ политикэмкIэ район центрым я лIыкIуэхэр Хэку ­зауэшхуэм и ветеранхэм я деж щыIащ.

Мыд Мадинэ Къэралбий и пхъур

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэ ин игъуэтащ. Махуэ бжыгъэ фIэкIа мы­сымэджауэ, напIэзыпIэу, накъыгъэм и 4-м дунейм ехыжащ дирижёр цIэрыIуэ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и театр факульте­тым и декан, профессор, КъБР-ми КъШР-ми ГъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и хор ­зэгухьэныгъэм и унафэщI Мыд Мадинэ Къэралбий и пхъур. 

Щэбэтыкъуэ Натбий БетIал и къуэр

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ Къэ­рал музыкэ театрым и ­ху­дожественнэ унафэщI ­икIи дирижёр нэхъыщхьэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист Щэбэтыкъуэ Натбий БетIал и къуэр.
 Щэбэтыкъуэ Натбий Собиновым и цIэр зэрихьэу Саратов дэт консерваторэр 1968 гъэм къиухащ. АдэкIэ ар Ульяновскэ къэрал филармонием щылэжьащ. Римский-Корсаковым и цIэр зэрихьэу Ленинград дэт консерваторэм абы зыщигъэсащ симфоние оркестрым и дирижёру икIи 1982 гъэм щыщIэдзауэ Ульяновскэ къэрал сим­фоние оркестрым и дирижёру лэжьащ.

Кавказым дихьэхахэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Урысейм щыщ Кавказыр зыдогъэ­цIыху» дунейпсо студент форумыр. Iуэхур къызэрагъэпэщащ Дунейпсо зэ­хущытыкIэхэмкIэ къэрал институту ­Москва дэтымрэ (МГИМО) Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал университетымрэ зэдэлэжьэну зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ. Абы щIэгъэкъуэнрэ дэIэпыкъуэгъурэ яхуэхъуащ Урысей ­Федерацэм и Къэрал Думэм и депутатхэу Быф Анатолийрэ Геккиев Зауррэ, университетитIым я ректорхэу Торкунов Анатолийрэ Алътуд Юрийрэ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS