21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ автомобиль къызэдэжапIэхэр щIынымкIэ IэщIагъэлI Тильке Герман

 КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Формула-1 автомобиль къы­зэдэжапIэхэр щIынымкIэ IэщIагъэлI, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Аруан районым хиубыдэу ящI «Кавказавтосити» автомобиль спорт цент­рым и проектхэр зыубзыху Тильке Герман. Япэу ахэр 2017 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм зэхуэзауэ щытащ мы ухуэныгъэм и проектхэр иджырей зэманым къигъэувхэм езэгъыу зэхъуэкIыжын хуей зэрыхъуам къыхэкIыу.

КъыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм дыгъуасэ щызэхэта ­гуфIэгъуэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

 Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, Хэку зауэшхуэмрэ IэщэкIэ ЗэщIэузэда ­Къарухэмрэ я ветеранхэм сохъуэхъу.
Мы махуэшхуэр и нэщэнэщ ди къэралым и лIыхъужь тхыдэм, Iэщэ ­яIыгъыу Хэкур зыхъума сэлэт, офицер щIэблэ куэдым, къэралым и шы­нагъуэншагъэмрэ лъэпкъым и сэбэп зыхэлъхэмрэ нобэ къыщхьэщыжхэм я лIыгъэм, быдагъым, хахуагъэм. 
 Псалъэ нэхъ гуапэ дыдэхэр яхудогъазэ нацизмэр зэтезыкъутэу текIуэныгъэр къытхуэзыхьа щIэблэ иным, псэемыблэжыныгъэмрэ лIыгъэмрэ, ­къалэным хуэпэжыныгъэмрэ Хэкум хуаIэ фIылъагъуныгъэмкIэ дуней псом щапхъэ яхуэ­хъуахэм.

Спортсмен цIэрыIуэм и дерс

 Бахъсэн къалэм и «Платинум» спорт клубым ще­кIуэкIащ те­зырыр хьэп­сым имысу зып­шынхэм къытрагъэ­зэжу щIэпхъаджагъэ ямы­­лэжьыным хуэущии­ным, спортым дегъэ­хьэ­хыным теухуа Iуэху щхьэ­пэ. Ныбжьы­щIэхэм хуа­гъэ­защ бэ­нэ­кIэ зэхэтымкIэ зэ­фIэ­кIы­шхуэ зиIэ, «Беркут» чемпионатым хиу­быдэ зэ­хьэ­зэхуэхэм щы­­екIуа Быр­­хьэм Му­хьэ­мэд.

Гукъыдэж яIэу къагъэзэж

 2017 - 2018 гъэхэм Урысей Федерацэм футболымкIэ и етI­уанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм щы­щIи­дзэжынум зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» етIуанэ зыгъэ­сэгъуэр Нартсанэ (Кисловодск) щызэ­фIи­гъэ­кIащ.

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

Аращ насып жыхуаIэр

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

Псори дызыхущIэкъуар зыщ

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр. Къапщтэмэ, иужь­рейр теухуауэ щытащ 1952 - 1955 гъэхэм, дзэ къулыкъур есхьэкIыу советыдзэм сыщыхэта зэманым, къэсцIыхуу илъэс ­65-м нэскIэ ныбжьэгъу пэжу сиIа Наурыз Хьэтызэ (и ахърэтыр нэху ухъу)…

Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэ

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 
 ЛIыгъэ зыгъэлъэгъуа ди щIалэхэм пщIэ хуащIыну къызэ­хуэсат Бахъсэн къалэ администрацэм, жылагъуэ зэгухьэны­гъэ­хэм я лIыкIуэхэр, ветеранхэр, къэзымыгъэзэжа зауэлIхэм я Iыхьлыхэр, егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ. 

Дыжьыныфэ щIалэхэр

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS