15.03.2018, 14:49 - Статья

 Мэзкуу дэт «Вегас Сити Холл»-м мы махуэхэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ди лъэпкъэгъухэу Мырзэкъан Азэмэтрэ ­Беслъэней Нурмухьэмэдрэ.

15.03.2018, 14:45 - Статья

 Урысейм паратхэквондомкIэ и командэ къыхэхам дунейпсо зэхьэзэхуэхэм и пэ къихуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэсэныгъэхэр щрегъэкIуэкI. 

15.03.2018, 14:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэ­щIыныгъэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лэжьыгъэм и ­ветеран Геляевэ Хьэлимэт Къумыкъу и пхъур. 

15.03.2018, 13:05 - Статья

 Гъатхэпэм и 1-3 махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIащ цIы­ху­хэм­рэ жылагъуэ дипломатиер дэзыIыгъ зэгухьэныгъэхэмрэ я къарукIэ лъэпкъ куэду зэхэс Урысей къэралыгъуэр зэфIэгъэувэным теухуа щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Урысей Федерацэм и ­Президент Путин Вла­димир и цIэкIэ щыIэ гранту ДАХ-м къратам щыщкIэ къызэрагъэпэщащ. 

15.03.2018, 12:58 - Статья

 Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм ­гъат­­хэпэм и 1-м пшыхь щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие Сухьэмэдин и пхъур егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ ­Iэ­натIэм зэрыпэрыувэрэ илъэс 50 зэрырикъум теу­хуауэ. 

15.03.2018, 12:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым Промыш­ленностымкIэ, транспортымкIэ, свя­зымрэ гъуэгу IэнатIэмкIэ и комитетым и унафэщI Гугу Владимир ди псэлъэгъущ.

15.03.2018, 11:47 - Статья

 Урысей ХъумапIэ банкым КъБР-м щиIэ къудамэм 2017 гъэм зэфIиха лэжьыгъэм щытепсэ­лъы­­хьа зэ­IущIэ иригъэ­кIуэкIащ абы и унафэщI Урысбий Хьэ­мидбий. 

15.03.2018, 11:34 - Статья

 Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лау­реат Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур.

Последнее


Республикэм щытокIуэ

 ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм дэт курыт школ №3-р щытекIуащ «Школ шхапIэ нэхъыфI» республикэ зэпеуэм. 

Гъуэгуанэ купщIафIэ

 Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм дэт ку­рыт школ №1-р къы­зэ­ры­зэIуахрэ илъэс 90 зэрырикъур иджыблагъэ Iэтауэ ягъэлъэпIащ. ГуфIэгъуэ Iуэ­хум хуэгъэщIэрэщIа школ пщIантIэм щы­зэ­хуэ­сырт хьэщIэ лъапIэхэр. Абыхэм яхэтт Аруан рай­оным и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Що­джэн Риммэ, егъэджэныгъэмкIэ район IэнатIэм и унафэщI Жэрыщты Олег, Къэхъун къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Къандэхъу Леонид, егъэджэныгъэм и ветеранхэр, жылэм и нэхъыжьыфIхэр, а курыт школыр зэман зэхуэ­мы­дэ­хэм къэзыухахэр, нэгъуэщI­­­хэри.

ЕхъулIэныгъэщIэхэм дыхущIокъу

 Урысей Федерацэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм иджырей лъэхъэнэм зэ­хъуэкIыныгъэ инхэр ­щокIуэкI. «Егъэджэныгъэм и хабзэхэр» къэрал дэф­тэ­рым къызэры­щыгъэлъэгъуамкIэ, егъэ­джэныгъэ IуэхущIапIэхэм автономие иратащ, абы щызэфIах егъэ­джэныгъэ-гъэ­сэ­ны­гъэ, щIэныгъэ, финанс, эко­номикэ Iуэхугъуэхэм, абыхэм епха мардэхэм, методикэ Iэмалхэм, технологиехэм ятеухуа ­хуи­ты­ныгъэхэр зэраIэм и щыхьэту. А Iуэху­гъуэ­хэм япкъ иткIэ, егъэ­джэныгъэм ­къы­­хыхьащ тхы­лъы­щIэхэр, пособиещIэхэр, технологие пэ­рытхэр.

Нэхъыжьхэм пщIэ хуащIу

 Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэр ди къэралым щагъэ­лъапIэ 1992 гъэ лъандэрэ. Ар ягъэуващ лъэпкъ къулеигъэр къы­зэ­гъэ­пэ­щыным зи гуащIэ хэ­зылъ­хьа, щIыхьрэ гулъытэрэ къэ­зылэжьа ­­ди нэхъыжьыфIхэм пщIэ хуащIу. 

Фильмыр утыку кърахьэ

 Анзорей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыб­лагъэ щагъэлъэгъуа «Долгая дорога к миру» документальнэ фильмыр.Ар зытеухуар Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыта щытыкIэ гугъурщ, ар къы­зэ­ры­зэринэкIарщ, лъы­гъажэр къызэрызэтрагъэувыIарщ. 

ЗауэлIым, щIэныгъэлIым, тхакIуэм и щIыхькIэ

 Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №10-м къыщызэIуахащ Хэку зауэш­хуэм лIыгъэ зэрихьэу хэта, бзэщIэныгъэлI, тхакIуэ цIэрыIуэ Къардэн Бубэ и фэ­еплъ.

 Шэджагъуэм ирихьэлIэу школ пщIантIэм къыщызэ­хуэсу щIадзащ къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэси 100 ирикъуа зауэлI, щIэныгъэлI, тхакIуэ гъуэзэджэ Къардэн Бубэ къыдэлэжьахэр, иригъэджахэр, Iыхьлыхэр, благъэхэр, Дыгулыбгъуей къуажэм дэсхэр. ЗауэлI фащэ зыщыгъ школакIуэ цIыкIухэр сатыру иувыкIат, класс нэхъыжьхэм щIэсхэр, шар хужьхэр яIыгъыу, адэкIэ щызэхэтт.

ЕджакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм кIуэ пэтми къару ягъуэт

 КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ­министерствэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Российское движение школьников» урысейпсо жылагъуэ сабий зэгухьэныгъэм и къудамэу ­КъБР-м щызэхэтым  и «стIол хъурей». КъБР-м и Правительс­т­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ, егъэ­джэ­ны­гъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуа­лэм я IуэхухэмкIэ министр Емуз Ни­нэ иригъэкIуэкI зэIущIэм кърихьэ­лIат школакIуэхэм я зэгухьэныгъэм­ и щIыналъэ советым хэтхэр, районхэм щызэхэт къудамэхэм, еджапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

НОБЭ

  • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI - журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ейрэ - къыщызэгъэпэщыныр.
  • Албаниер нэмыцэ зэ­рыпхъуакIуэхэм къы­щы­IэщIагъэкIыжа (1944 гъэм) махуэщ
  • 1899 гъэм Испанием «Барселона» футбол клу­быр къыщызэрагъэпэщащ. Иджыпсту дунейм и топ­джэгу гуп нэхъ лъэщхэм ящыщщ ар.

Пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэхэм мыIэрысэр щIэз ящI

 Бахъсэн районым и хозяйствэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ «Бахъсэн и жыг хадэхэр» жэуап зэхэгъэщ­хьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм гулъытэшхуэ хуещI ­кърихьэлIа продукцэр зыхуей хуэзэу хъумэным. Мы гъэм абы хъумапIэхэм щIилъхьэжащ пхъэщ­хьэ­мыщхьэу тонн мин 20.

 Мы хъумапIэр 2010 гъэм лажьэу яутIыпщауэ ­щытащ. Абы хъумапIэ щхьэхуэу 96-рэ иIэщ, дэтхэнэми мыIэрысэ тонн 250-рэ щIэхуэу. Пхъэщхьэмыщхьэр зэIымыхьэу зы илъэскIэ яхъумэфынущ. ХъумапIэм къыбгъурытщ пхъэщхьэмыщхьэ щызэхадз IэнатIэри. Абы щIэт авто­матхэм сыхьэт къэс тонн 34-рэ зэха­дзыфынущ

Къэбэрдей-Балъкъэрым федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 250-рэ къыIэрыхьэнущ

 Къэрал Думэм ещанэ еджэгъуэу къищтащ 2018 - 2020 гъэхэм ятещIыхьа федеральнэ бюджетым и  Хабзэр. Абы къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм сом мелуан 250-рэ къра­тынущ. Kabardin-Balkar.er.ru сайтым зэрыщытхамкIэ, ар я жэрдэмщ УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщI Володин Вячеславрэ Къэрал Думэм и депутат ­Щхьэгуэш Адэлбийрэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS