17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Къару мыкIуэщIыж

 Ди тхыдэм и япэу, илъэси 112-рэ япэкIэ, 1906 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м лэжьэн щIидзащ Урысей Парламен­тым - Къэрал Думэм. А Iуэхум нэрылъагъуу щIигъэхуэбжьащ жылагъуэ зэхущытыкIэхэм я системэщIэ зэтегъэувэныр. Урысейм правовой къэралымрэ демократиемрэ я IуэхущIапIэхэм зы­щаужьу, социально-политикэ фIы­гъуэхэр щызэтеувэу хуежьащ. Увы­пIэш­хуэ яубыд цIыхубэр къэралыр зехьэ­ным зэрыхэтым, хэхакIуэхэм я пащхьэ жэуап щытыным, хабзэм и къарур нэхъыщхьэу щытыным, властым и IэнатIэхэм я къалэнхэр зэпэгуэшыным.

«Растдзинад» газетым и редакцэм деж

  Осетием щыщ ди ныбжьэгъухэ, IэщIагъэкIэ ди лэжьэгъухэ!
 Ди къуэш Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм и лъэпкъ газетыр илъэс 95-рэ ирокъу. И ныбжькIэ мыщIалэжми, абы къыдэкIыгъуэ къэс и губзыгъагъэм, Iэзагъым, хъыбархэр хэIущIыIу тэмэму зэрищIым, Iуэху нэхъыщхьэхэр зэ­рызэпкърих щIыкIэм, напэкIуэцIхэр зэригъэдахэм хигъахъуэ зэ­пыту йокIуэкI. Фи журналистхэм зэфIэкIышхуэ зэрабгъэдэлъыр сэбэп мэхъу осетин лъэпкъым къеуа­лIэ гугъуехьхэр дэгъэкIынымкIэ, цIыхухэм хэкур фIыуэ ялъагъуу, социальнэ жыджэрагъ яхэлъу гъэ­сэнымкIэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хуэзащ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ ­Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.

Шынагъуэншагъэм трегъащIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Террориз­мэм пэщIэтынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхэт комиссэмрэ (АТК) Оперативнэ штабымрэ я лIыкIуэхэр зыхэта зэIущIэр.

ЩIыуэпсым и щытыкIэм егъэпIейтей

 Урысей Федерацэм и Пре­зидентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ ­федеральнэ округым щыIэ ­Белавенцев Олег КъБР-м и Правительствэм дыгъуасэ щри­гъэкIуэкIа зэIущIэм къы­щыпсэлъащ УФ-м и Къэрал Думэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ, Экологиемрэ дыкъэзыухъу­реихь дунейр хъумэнымкIэ ­комитетым и унафэщI Тимофеевэ Ольгэ, КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я унафэщIхэр, щIыналъэхэм дыкъэзыухъуреихь дунейм и хъугъуэфIы­гъуэхэмрэ экологиемкIэ я министерствэхэм, ведомствэхэм я пашэхэр, нэгъуэщIхэри. 

Адыгэ ныпыр ягъэлъапIэ

 Илъэс зыбжанэ хъуауэ мэлыжьыхьым и 25-м ди республикэм щрагъэ­кIуэкI Адыгэ ныпым и махуэр гъэлъэпIэным ехьэ­лIа дауэдапщэхэр. Арат зытеу­хуар Налшык къалэ Аб­хъазым и щIыхькIэ щыIэ утым дыгъуасэ къы­щы­зэ­рагъэпэщахэри. Ма­хуэш­хуэм и саулыкъукIэ авто­мобиль зекIуэ егъэ­жьэнри щыщт гуфIэгъуэм иращIэкI Iуэхухэм. 

Щызэхуэдэщ Мейкъуапи Налшыки

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) - 0:0. Налшык.­ «Спартак» ста­дион. Мэлы­жьыхьым и 21-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Шишкин (Тамбов), Васильченкэ (Мей­къуапэ), Егоров (Дон Iус Ростов).
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Газаев, 77), Михайлов (Дэхъу, 71), Шаваев, Каркаев, Машэжь (Ашу, 79), Бацэ.
«Мэшыкъуэ-КМВ»: Зайцев, Мулляр, Демидов, Фролов, Кабулов, Абациев (Цаголов, 77), Остапенкэ (Солтанов, 90), Карибов (Ваниев, 87), Парсаданян, Гонгадзе, Джатиев.

Урысейпсо зэпеуэм хэтын папщIэ

 Рязань къалэм дэт «Щхьэ­закъуэ бэнэныгъэ­хэмкIэ академием» мы махуэхэм щекIуэкIащ «Ря­зань кремлым и кубок» тхэквондомкIэ Х урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 47-м икIа, ныбжь зэмылIэу­жьыгъуэхэм ит спортсмен 1700-м нэб­лагъэ. 

Псэм и узэщIакIуэхэр, гъэсэныгъэм и унэтIакIуэхэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

Утыкушхуэм щагъэзащIэ адыгэ къафэхэр

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS