22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


Абы и джэгукIэмрэ и дуней тетыкIэмрэ

 Москва Щукиным и цIэр зэрихьэу дэт театр институтым сыщIэтIысхьэным и пэ къихуэу, ТIыхъужь Алий къэс­цIыхуащ. Си къуажэгъу артистым и лэжьыгъэхэм ­фIы­уэ сыщыгъуазэт, си адэ-анэм я гъусэу театрым сыкъэ­кIуэрейти. Аращ Алий и джэгукIэмрэ и дуней ­те­тыкIэмрэ пасэу спэгъунэгъу щIэхъуам и щхьэусы­гъуэри.

Ноби псэууэ фIэкIа къэслъытэркъым

 ТIыхъужь Алий теухуауэ фIы куэд схужыIэнущ. Апхуэдэ артист гъуэзэджэм, хьэлэмэтым сызэ­ры­дэ­лэжьамкIэ сынасыпыфIэщ.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 11, щэбэт

Процентхэр егъэмащIэ

 Урысейм и Мэкъумэш банкым хъыбар къитащ цIыху щхьэхуэхэм процент нэхъ мащIэ зытехуэ кредит Iуэхутхьэбзэхэр яхуищIэн зэ­рыщIидзар. Иджы узэрыхуейм хуэдэу къэбгъэсэбэпыну узыхуит щIыхуэхэм техьэр ­проценти 10-м къыщыщIидзэнущ, - нэхъапэм зэ­ры­щытам елъытауэ пункти 2,5-кIэ ирагъэхащ.

Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэнша­гъэм­рэ папщIэ

 Афияным пэщIэтыным теухуауэ Урысейм щокIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэнша­гъэм­рэ папщIэ» Iуэхур. Абы ди респуб­ликэри хэтщ. КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэм кIэлъыплъы­нымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьа­кIуэхэмрэ  республикэм Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министерствэмрэ я лIыкIуэхэмрэ иджыблагъэ щыIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №№1, 20-хэм. Ахэр ныбжьыщIэхэм епсэлъащ наркотик­хэкIым зыдемыгъэшэхыным, фа­дэмрэ туты­нымрэ защыдзеиным теухуауэ. 

ХэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ялъогъуазэ

 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм ­ирихьэлIэу Урысейм и МВД-м и ­къудамэу Шэджэм районым щыIэм и унафэщIхэр я къалэным пэры­ту хэкIуэда я лэ­жьэгъу­хэм я унагъуэу 18-м ихьащ. ХьэщIэхэм хэкIуэдахэм я щхьэ­гъусэхэмрэ я анэхэмрэ тыгъэ ­зэ­мы­лIэужьыгъуэхэр хуащIащ, абы­хэм я псэукIэм щыгъуазэ ­защIащ, нэхъ хуэныкъуэхэм ­ахъ­шэкIэ япэIэбащ.

Я зэфIэкIхэмкIэ щызохъуажэ

 Экстремизмэр профилактикэ щIы­нымрэ щIалэгъуалэ политикэр пхыгъэкIынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъэзэщIакIуэ властым и къудамэхэм я лэжьыгъэр зэгъэуIунымкIэ КъБР-м и министерствэр я щIэгъэкъуэну, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щIэныгъэ щрагъэгъуэт и организацэхэм гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ я IэщIагъэлIхэмрэ студент самоуправленэхэм я пашэхэмрэ папщIэ, ­Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щрагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ зэращыхъумапхъэр» зы­фIаща семинар.

Илъэсым кърикIуар зэхалъхьэж

 Бахъсэн щIыналъэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Къаскъул Хьэмидбий зэ­рыжиIамкIэ, мы зэманым райо­ным Iэщышхуэу 38778-рэ щаIыгъщ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яIам проценти 6-м нэблагъэкIэ щIегъу.

Къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэм и фэеплъыр Уэзрэдж къуажэм къыщызэIуах

 Къэрал, парт лэжьакIуэ цIэрыIуэ, КПСС-м и Осетие Ищхъэрэ обкомым и япэ секретару илъэс куэдкIэ лэжьа Кабалоев Билар Емызэ и къуэм и фэеплъ 2017 гъэм щэкIуэ­гъуэм и 4-м къыщызэIуахащ Уэзрэдж къуажэм и паркым.

Хабзэхъумэ хэкIуэдахэм я фэеплъ къызэIуах

 Дзэлыкъуэ районым къы­щызэIуахащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэу, дзэ къулыкъур езыхьэкIыу зи къалэн зыгъэзащIэу хэ­кIуэдахэм я фэеплъ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS