09.08.2018, 12:45 - Статья

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

09.08.2018, 12:39 - Статья

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

09.08.2018, 12:33 - Статья

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 

09.08.2018, 12:28 - Статья

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

09.08.2018, 12:21 - Статья

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

09.08.2018, 11:45 - Статья

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

09.08.2018, 11:19 - Статья

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

09.08.2018, 11:16 - Статья

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэх

Последнее


КIуэкIуэ Юрий: «МафIэсым цIыху зэрыхэмыкIуэдар зи фIыщIэр дэракъым»

 Налшык къалэ щыIэ «Центральный» бэзэрым мэлыжьыхьым и 16-м къы­щыхъуа мафIэсым теухуа зэIущIэ ­иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. 

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 «НэгъуэщI къэралхэм я инвестицэхэр ди щIыналъэм и экономикэм ­зегъэужьыным хуэгъэзауэ къэгъэсэ­бэпыныр ди къэрал щIыб лэжьыгъэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ. Финляндиер дэ къыдолъытэ нэхъ тэмэ­му дызыдэлэжьэфынухэм ящыщу», - жиIащ Мусуков Алий.

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэхэр щэныр комбинатыр зэтегъэувэжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэм я пэщIэдзэщ

 КъБР-м и Iэтащхьэм 2018 гъэм и мазаем республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам щыжиIауэ щытащ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэ­сэбэпынымкIэ конкурс къызэрызэIуахар. Нобэм ирихьэлIэу а Iуэхур зэфIэкIащ. Зэпеуэм кърикIуахэр ­къипщытэжащ ЩIы­уэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ ­федеральнэ агентствэм. Абы щытекIуащ «Ростех» къэрал корпорацэм и IэнатIэхэм ящыщ зы - «Iуащхьэ­махуэ къурш-руда комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.

КIуэкIуэ Юрий мафIэс къыщыхъуа бэзэрым щыIащ икIи ар зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ мафIэс къыщыхъуа «Центральный» бэзэрым икIи а сату IуэхущIапIэр зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ.

Зэкъуэшхэр Мейкъуапэ щызэIуощIэ

 «Дружба» (Мейкъуапэ) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0. Мейкъуапэ. Адыгей республикэ стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 2000 еплъащ.

Судьяхэр: Зубов (Iузэв), Тибилов (Владикавказ), Тиракьянц (Дон Iус Ростов). 
«Дружба»: Гиголаев, Датхъужь, Ещенкэ, Шаюнов, Ахьмэдхъан, Мамонов, Березов (Къэжэр, 72), Дыхъу (Делэкъуэ, 46), Къуэн, Iэшэ (Негодэ, 78), Крылов (Къа­дым, 67).
«Спартак-Налшык: Що­джэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (КIэдыкIуей, 90), Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Газаев, 85), Машэжь (Ашу, 77), Бацэ.

Пасэрей хьэпшыпхэр къэзыгъэщIэрэщIэж

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэр дахьэхыу къекIуэкIащ къамыл лIэу­жьыгъуэхэм ящыщ IутIэным (рогозэ), дей жыг къудамэщIэхэм, ­хьэуазэм арджэнхэр къыхэ­щIы­кIыным. Зэманым ижь зыщIихуа а хьэпшыпыр кIуэ пэтми яIэ­щIэхуж хъуащ. Пасэрей арджэныр ди зэманым къигъэщIэрэщIэжащ икIи абы и щэхухэр щIэблэм къахузэlуех УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгу­хьэныгъэм хэт, Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ Эстетикэ гъэ­сэныгъэмкIэ IуэхущIапIэмрэ ­КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и кол­леджымрэ я егъэджакIуэ, декоративно-прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэ, пасэрей лъэпкъ Iэ­щIагъэм и хъумакIуэ Мэзло Руслан. 

Гъурф Беллэ ящыгъупщэркъым

 ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым мэлыжьыхьым и 10-м фэеплъ концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ республикэ радиом и унафэщIу щыта, жур­налист Iэзэ Гъурф Беллэ къызэралъ­хурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

Европэм адыгэгур къыщоуэ

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ мы гъэм илъэсипщI ирокъу. Апхуэдиз дыдэ хъуауэ ар здэщыIэ Германием адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр щрагъэкIуэкI, фестивалкIэ еджэу. Мы гъэм епщIанэ зэхыхьэшхуэр зыхуэгъэпсауэ щытар Щэнхабзэ федерацэр къызэзыгъэпэща, адыгэ лъэпкъым и лIы щэджащэ, зи хэкум, лъэпкъым щхьэкIэ къарурэ мылъкурэ щымысхь Уджыхъу Ихьсант. Абы иригъэхьэлIэри, федерацэм и тхьэмадэ ДыщэкI ­Эртан Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэтхэри иригъэблэгъащ Германием икIи ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр абы щекIуэкIащ. 

Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

 ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ ­кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.

ЩIалэгъуалэр залымыгъэм и бийщ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэ­кIащ «ЩIалэгъуалэр экстремист гуп­сысэкIэм и бийщ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсыр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, КъБР-м Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтыным хуэгъэпса республикэ программэм ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща зэIущIэр куп­щIафIэу екIуэ­кIащ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS