15.10.2018, 12:35 - Статья

 Пщызэбий си къуажэгъу къудейкъым, дызэгъунэгъут, дызэхьэблэт. И сабиигъуэр гугъуу зэрыщытари сощIэ.

15.10.2018, 12:30 - Статья

 Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис Къуней и ­къуэр Шэрэдж районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм  1940  гъэм  жэпуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ. БалигъыпIэ иувэху и гъащIэр къуажэм щигъэкIуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ.

15.10.2018, 12:04 - Статья

 Абхъаз Республикэм и Текlуэныгъэмрэ Щхьэхуитыныгъэмрэ илъэс ­25-рэ зэрырикъур фокIадэм и 30-м Сыхъум дахэу щагъэлъэпIащ. Абхъазхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэм фIы дыдэу зыхуагъэхьэзырат, къи­щынэмыщIауэ, махуэ зыбжанэ и пэкIэ щIадзэри, Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд я лъахэм щрагъэ­кIуэкIащ.

15.10.2018, 11:58 - Статья

 «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иджыблагъэ зыкъыхуагъэзащ Жэмтхьэлэ (Къуэжьыкъуей Ипщэм) ЩэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ гупым. Иужьрей зэманым жылэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэфIхэм щыгуфIыкIыу, абыхэм фIыщIэ ­хуащI къуажэ администрацэм и уна­фэщI Дохъушыкъуэ Хьэжмурид.

15.10.2018, 11:50 - Статья

 Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ етIанэгъэ 2019 гъэм мазаем и 12-м, илъэс 75-рэ ирикъунущ. Зыми шэч къытрихьэу къыщIэкIынукъым абы и фэеплъыр тхъумэну зэрыхуэфащэм. Нобэр къыздэсым Налшык къалэм абы и цIэр зезыхьэ уэрами IуэхущIапIи щыIэкъым. Абы мыпхуэдэ гупсысэхэм сыхуишащ.

15.10.2018, 11:45 - Статья

 Иужьрей зэманым куэдрэ урихьэлIэ хъуащ зи анэдэлъхубзэкIэ мып­салъэ, ар къызыгурымыIуэххэ цIыхухэм. Ауэ ди гуапэ мэхъу зи лъахэ имысыж, анэдэлъхубзэр щамыдж къалэм щыпсэу унагъуэхэм я ­бынхэм адыгэбзэр щагъэбзэрабзэм деж. Иджыпсту зи гугъу фхуэтщIыну УнэлIокъуэхэ Альбердрэ ФатIимэтрэ я унагъуэр зэраухуэрэ илъэс тIощIым нэблэгъащ, илъэс 17 хъуауэ Москва дэсщ. 

15.10.2018, 11:41 - Статья

 КъБКъУ-м и медицинэ колледжым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт ще­кIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ мы гъэм колледжым щIэтIысхьа ныбжьыщIэхэр университет гъащIэм хэшэным, студент билетхэр етыным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, абыхэм ехъуэхъуну зэхуэ­сым кърихьэлIащ колледжым и ­уна­фэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр. 

15.10.2018, 11:37 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ я лэжьыгъэм щытепсэлъыхьа зэIу­щIэ. Iуэхум щIидзэн и пэкIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь я къалэныр нэсауэ зыгъэзащIэ, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ къыхэжаныкIа я лэжьакIуэхэр ­игъэпэжащ. 

Последнее


Ахъшэр къызэрагъэсэбэпар къапщытэ

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щедэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюджетымрэ ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и щIыналъэ фондым и бюджетымрэ 2017 гъэм зэрагъэ­зэщIам.

Сабиигъуэмрэ балигъ гъащIэмрэ я зэпылъыпIэ

 Къэралым и курыт школ псоми иужьрей уэзджынэр накъыгъэм и 24-м къыщеуащ. Махуэшхуэм епха гуфIэгъуэ зэIущIэхэр екIуу, дахэу щекIуэкIащ ди республикэм и еджапIэхэми. Курыт школыр къэзыух ныбжьыщIэхэм я дежкIэ иужьрей уэзджынэм и зу макъ жьгъы­рур сабиигъуэмрэ балигъ гъащIэмрэ я зэпылъыпIэщ. 

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэр къэзыуххэм йохъуэхъу

 «Нобэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэм иужьрей уэзджынэр къыщеуащ. Ар республикэм и школхэр къэзыух цIыху мин пщыкIутIым щIигъум, абыхэм я адэ-анэхэмрэ я егъэджакIуэхэмрэ я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ икIи жэуаплыныгъэ зыпылъ махуэщ. АдэкIэ экзаменхэр екIуэкIынущ икIи дэтхэнэми IэщIагъэ хуэхъунур къыхихынущ.

Къалэн нэхъыщхьэр – цIыхум и псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ, къэралым зегъэужьынырщ

 «Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и секретарь, «Урысей зэкъуэтым» и фракцэу КъБР-м и Парламентым щыIэм и унафэщI, КъБР-м и Парламентым и уна­фэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Михаил зэрыжиIамкIэ, партым и къалэн нэхъыщхьэу «2026 гъэм хуэунэтIауэ» парт конференцым къыщалъытащ ди цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр.

Петербург щрагъэкIуэкI ХХII дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэр дыгъуасэ къызэIуахащ. Абы хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 Япэ махуэм Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Белавенцев Олег, Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и субъектхэм я Iэтащхьэхэр кърихьэлIэу Iэ щIадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысейм и Дзэ-тенджыз флотым и адмирал Кузнецов Н. Г. и цIэр зезыхьэ дзэ-тенджыз академием и еджапIэ-щIэныгъэ центрымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.

Нобэ

  • Азербайджаным щагъэлъапIэ Экологиемрэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэ­хэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр 
  • Таджикистаным и щIалэгъуалэм я махуэщ
  • 1769 гъэм франджы инженер Куньо Николэ зы сыхьэтым километри 5 зыкIу япэ автомашинэр зэпкърилъхьауэ щытащ.
  • 1879 гъэм урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тургенев Иван «Оксфорд университетым щIыхь зиIэ и доктор» цIэр къыфIащащ. Дуней псор къапщтэми, тхакIуэхэм ящыщу аращ а цIэр япэ дыдэу зыхуагъэфэщар. 

Кебеков Владимир и къулыкъущIэ

 «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Кебеков Владимир иджыблагъэ хахащ а партым и депутатхэм я палатэм и Советым и унафэщIым и къуэдзэу. Палатэм и Советыр партым и унафэщI ­органщ икIи абы цIыху 20 хэтщ. Советым и Iэтащхьэщ УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Епифановэ Ольгэ. Советым апхуэдэу хэтщ Къэрал Думэм и депутату, партым и щIыналъэ къудамэ нэхъ инхэм я унафэщIу нэ­гъуэщI зыбжани.

Сабийхэм папщIэ

 «Принт Центр» тхылъ ­тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къуажэм дэт Сабий му­зыкэ школым и унафэщI, а жылэм и «Нур» сабий садым и егъэджакIуэ Жы­лау Арсен и Iэдакъэ къыщIэкIа «Сабиигъуэр ар гуфIэгъуэщ» уэрэ­ды­лъэр. 

Зи чэзу къыдэкIыгъуэ

 «Iуащхьэмахуэ» журналым мы гъэм и япэ къы­дэкIыгъуэр дунейм къы­техьащ. Ар, сыт щыгъуи хуэдэу, щIэращIэщ, Iуащ­хьэмахуэ и щыгу уэсы­лъэмрэ абы и лъабжьэм къыщыкI удз щхъуантIэ­хэм къахэшкIурыкI псы­ежэхымрэ я дахагъэм узы­Iэпишэрэ фIым ущигъэгугъыу. ЖыпIэнурамэ, журналыр «къыщалъхуа» гъат­хэм (и къыдэкIыгъуэр абы и лэжьакIуэхэм   ямы­ягъэ щхьэусыгъуэ­хэмкIэ гуващ) ещхьщ, ит тхыгъэ­хэр щIэ­джы­кIа­кIуэм зэ­рищIэ­щы­гъуэ­нум шэч хэлъ­къым. 

ТхакIуэ Iэзэ, усакIуэ, журналист, гъэсакIуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ­КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща, республикэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат Хьэх Сэфарбий накъыгъэм и 20-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS