22.05.2018, 12:47 - Статья

 Лашынкъей къуажэм къы­щхьэщыт Дыкъуакъуэжь и щыгум къыщызэрагъэпэща зэхыхьэ дахэр адыгэхэм нып яIэ зэрыхъужрэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIат. Абдежым щыт­лъэгъуахэр гунэс зэрытщы­хъуарщ къытедгъэзэжу мы Iуэхум нэхъ убгъуауэ дыщIытетхыхьыжри. 

22.05.2018, 12:41 - Статья

 «Лъэпкъыпсэм и хьэуар, ар зэрыбауэр къыщIэхъуэ щIэблэрщ», - жаIэ. А щIэблэм я гупсысэмрэ я Iуэху зехьэкIэмрэ зэрелъытар белджылыщ ди лъэпкъым и къэкIуэнур. IуэхуфI куэдкIэ узыщыгугъ хъуну ныбжьыщIэ дызэриIэм дрогушхуэ. Мы си тхыгъэмкIэ нэIуасэ фызыхуэсщIыну щIалэгъуалэр жыджэрщ, акъылыфIэщ, балигъ гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэну хьэзырщ.

22.05.2018, 12:38 - Статья

 Нобэ ди псэлъэгъу Едыдж Нихьаи лъэпкъкIэ абэзэхэщ, Тыркум илъэс 25-кIэ нэмыцэбзэр щригъэджащ. 1995 гъэм Хэкум къэIэпхъуэжауэ, и унагъуэр и гъусэу Налшык къалэм щопсэу. Абы «Тамерис» шхапIэр егъэлажьэ, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру хэтщ, псапащIэщ, куэдым дэIэпыкъуэгъу яхуохъу.

22.05.2018, 12:34 - Статья

 Адыгэ лъэпкъым лъа­п­сэрыхыр къытхуэзыхьа, лIэщIыгъуэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэм зи гуащIи зи гъащIи щымысхьу лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа дзэпщ лIыхъужь куэдым я гъащIэм и къекIуэкIыкIар ди нобэм зэфIагъэувэжащ. 

22.05.2018, 12:29 - Статья

 1939 гъэм адыгэ тхыдэдж, бзэ щIэныгъэлI, юрист, политик цIэ­рыIуэ Намитокъуэ Айтэч и IэдакъэщIэкIыу франджыбзэкIэ дунейм къытехьауэ щытащ «Адыгэхэм я къэхъукIэр» тхылъыр. Куржы республикэм и щыхьэр Тбилиси щылажьэ «Адыгэ щэнхабзэ IуэхущIапIэм» и жэрдэмкIэ зи гугъу тщIы тхылъыр урысыбзэкIэ къыдэкIащ.

22.05.2018, 12:12 - Статья

 ЛIыхъужъ цIэрыIоу, Кавказ заом илъэхъан адыгэмэ яшъхьафитыныгъэ фэбэнэгъэ ШэрэлIыкъо Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ.

22.05.2018, 12:07 - Статья

 Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм ди­къухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша ­хъуащ.

22.05.2018, 11:49 - Статья

 Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм «адыгэ Iуэхур» къэ­ра­лыгъуэ утыку ихьауэ, Урыс-Кавказ зауэм политикэ, тхыдэ, хабзэ, цIыхугъэ я лъэныкъуэкIэ хуэфащэ цIэр игъуэтыжын хуейуэ къагъэув куэд щIауэ. 

Последнее


ДЖЭШ Вячеслав: Къэбэрдей-Балъкъэрыр щапхъэ хъуну дыщогугъ

 Урысей Федерацэм и Президент хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыхуэхьэзырым къытхутопсэлъыхь республикэм и хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм илъэс 30-м щIигъукIэ щылэжьа, 2010 гъэ лъандэрэ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 30, гъубж

УсакIуэм и фэеплъыр ягъэлъапIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зы­хуагъэфэща КIыщокъуэ Алим и ­фэеплъ пэкIу, усакIуэр дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, щIышылэм и 29-м екIуэкIащ. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет и фэ­еплъым деж, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс щызэхуос абы и гуащIэр зылъытэхэр, адыгэ литературэм и классикыр ягу къыщагъэкIыж. 

«ЩIэныгъэм и тхьэмахуэм» республикэм щыщIедзэ

Мазаем и 1 - 8-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «ЩIэныгъэм и тхьэмахуэ-2018» Iуэхур.

Ислъам диныр езыгъэджхэм Правительствэр адэкIи ядэIэпыкъунущ

 Ислъам диныр щадж IуэхущIапIэхэм  дяпэкIи  ядэIэпыкъунущ къэралым и вуз нэхъыфIхэр. Путин Владимир апхуэдэу щыжиIащ Урысейм и мус­лъымэнхэм я дин зэгу­хьэныгъэ нэхъыщхьэ­хэм­рэ Болгар ислъам академиемрэ я унафэщIхэм ­щахуэзам. Абы къыхи­гъэ­щхьэхукIащ щIалэгъуа­лэр гъуэгу тэмэмым тегъэувэнымкIэ ди щIэныгъэм увыпIэшхуэ зэриубыдыр. Къэралым и Iэ­тащхьэм апхуэдэу къыхигъэщхьэхукIащ Урысейм и муслъымэнхэм я дин зэгухьэныгъэ нэхъы­щхьэхэм дунейпсо утыкум щрагъэкIуэкI лэ­жьы­гъэ­ми фIы куэд къызэрырикIуэр.

Егъэджэныгъэ IэнатIэм хахуагъэ къыщызыгъэлъэгъуахэр

 1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м Зеикъуэ Iэтауэ щагъэ­лъапIэрт къуажэр къы­зэ­рыунэхурэ ямылъэгъуа махуэшхуэ - курыт еджапIэр япэу къэзыух къуажэдэс ныбжьыщIэхэм пап­щIэ зэ­хаублар. 

Жьэн узым щахъумэн мурадкIэ

 ЩIышылэм и кIэухым яублэнущ «Антитуб» зыфIаща, жьэн узым узэрыпэщIэтынум, зэры­зы­щыпхъумэнум ехьэлIа Iуэхугъуэр. Ар къы­зэрагъэпэщ КъБР-м и Дохутыр палатэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым БифренгинымкIэ и школымрэ. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 27, щэбэт

ШколакIуэхэр кърагъэкIуэтэх

 Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта Къэбэрдей-Балъкъэрым футбо­лым­кIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъыр ихъуэжащ. 

Щхьэлыкъуэдэсхэм я зыгъэпсэхупIэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым жыджэру хэт Лий Ланэ и зэфIэкI щеплъыжащ жылагъуэ лэжьакIуэхэм я дунейпсо зэхыхьэм. Проектыр къызэригъэпэщащ Москва щылажьэ Белл Генрих и цIэр зезыхьэ фондым. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS