22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


Гъэсэныгъэ мыхьэнэи зиIэ

 Дыгулыбгъуей къуажэм дэт 7-нэ курыт еджапIэм и ныбжьыщIэ цIыкIухэр Шэшэн Республикэм и къалащхьэ Грознэм дыщыхьэщIащ иджыблагъэ. ЦIыкIухэм ди гъусащ еджапIэм и унафэщI Багъэтыр Тимборэ, егъэджакIуэ Аруан Равидэ, адэ-анэхэр.

Шыбзыхъуэ Марьянэ и зэфIэкI

 Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «ХХI лIэщIы­гъуэм и пашэ» урысей зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр. «ЩIалэгъуалэ, сабий жы­лагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я унафэщI» унэтIыныгъэм щытекIуащ Бахъсэн рай­оным хыхьэ Зеикъуэ ­къуажэм дэт курыт школ №2-м и унафэщIым гъэ­сэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Шыбзыхъуэ Ма­рьянэ. 

Республикэм щытокIуэ

 ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм дэт курыт школ №3-р щытекIуащ «Школ шхапIэ нэхъыфI» республикэ зэпеуэм. 

Гъуэгуанэ купщIафIэ

 Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм дэт ку­рыт школ №1-р къы­зэ­ры­зэIуахрэ илъэс 90 зэрырикъур иджыблагъэ Iэтауэ ягъэлъэпIащ. ГуфIэгъуэ Iуэ­хум хуэгъэщIэрэщIа школ пщIантIэм щы­зэ­хуэ­сырт хьэщIэ лъапIэхэр. Абыхэм яхэтт Аруан рай­оным и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Що­джэн Риммэ, егъэджэныгъэмкIэ район IэнатIэм и унафэщI Жэрыщты Олег, Къэхъун къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Къандэхъу Леонид, егъэджэныгъэм и ветеранхэр, жылэм и нэхъыжьыфIхэр, а курыт школыр зэман зэхуэ­мы­дэ­хэм къэзыухахэр, нэгъуэщI­­­хэри.

ЕхъулIэныгъэщIэхэм дыхущIокъу

 Урысей Федерацэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм иджырей лъэхъэнэм зэ­хъуэкIыныгъэ инхэр ­щокIуэкI. «Егъэджэныгъэм и хабзэхэр» къэрал дэф­тэ­рым къызэры­щыгъэлъэгъуамкIэ, егъэ­джэныгъэ IуэхущIапIэхэм автономие иратащ, абы щызэфIах егъэ­джэныгъэ-гъэ­сэ­ны­гъэ, щIэныгъэ, финанс, эко­номикэ Iуэхугъуэхэм, абыхэм епха мардэхэм, методикэ Iэмалхэм, технологиехэм ятеухуа ­хуи­ты­ныгъэхэр зэраIэм и щыхьэту. А Iуэху­гъуэ­хэм япкъ иткIэ, егъэ­джэныгъэм ­къы­­хыхьащ тхы­лъы­щIэхэр, пособиещIэхэр, технологие пэ­рытхэр.

Нэхъыжьхэм пщIэ хуащIу

 Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэр ди къэралым щагъэ­лъапIэ 1992 гъэ лъандэрэ. Ар ягъэуващ лъэпкъ къулеигъэр къы­зэ­гъэ­пэ­щыным зи гуащIэ хэ­зылъ­хьа, щIыхьрэ гулъытэрэ къэ­зылэжьа ­­ди нэхъыжьыфIхэм пщIэ хуащIу. 

Фильмыр утыку кърахьэ

 Анзорей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыб­лагъэ щагъэлъэгъуа «Долгая дорога к миру» документальнэ фильмыр.Ар зытеухуар Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыта щытыкIэ гугъурщ, ар къы­зэ­ры­зэринэкIарщ, лъы­гъажэр къызэрызэтрагъэувыIарщ. 

ЗауэлIым, щIэныгъэлIым, тхакIуэм и щIыхькIэ

 Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №10-м къыщызэIуахащ Хэку зауэш­хуэм лIыгъэ зэрихьэу хэта, бзэщIэныгъэлI, тхакIуэ цIэрыIуэ Къардэн Бубэ и фэ­еплъ.

 Шэджагъуэм ирихьэлIэу школ пщIантIэм къыщызэ­хуэсу щIадзащ къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэси 100 ирикъуа зауэлI, щIэныгъэлI, тхакIуэ гъуэзэджэ Къардэн Бубэ къыдэлэжьахэр, иригъэджахэр, Iыхьлыхэр, благъэхэр, Дыгулыбгъуей къуажэм дэсхэр. ЗауэлI фащэ зыщыгъ школакIуэ цIыкIухэр сатыру иувыкIат, класс нэхъыжьхэм щIэсхэр, шар хужьхэр яIыгъыу, адэкIэ щызэхэтт.

ЕджакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм кIуэ пэтми къару ягъуэт

 КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ­министерствэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Российское движение школьников» урысейпсо жылагъуэ сабий зэгухьэныгъэм и къудамэу ­КъБР-м щызэхэтым  и «стIол хъурей». КъБР-м и Правительс­т­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ, егъэ­джэ­ны­гъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуа­лэм я IуэхухэмкIэ министр Емуз Ни­нэ иригъэкIуэкI зэIущIэм кърихьэ­лIат школакIуэхэм я зэгухьэныгъэм­ и щIыналъэ советым хэтхэр, районхэм щызэхэт къудамэхэм, еджапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

НОБЭ

  • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI - журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ейрэ - къыщызэгъэпэщыныр.
  • Албаниер нэмыцэ зэ­рыпхъуакIуэхэм къы­щы­IэщIагъэкIыжа (1944 гъэм) махуэщ
  • 1899 гъэм Испанием «Барселона» футбол клу­быр къыщызэрагъэпэщащ. Иджыпсту дунейм и топ­джэгу гуп нэхъ лъэщхэм ящыщщ ар.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS