17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Сабиигъуэмрэ балигъ гъащIэмрэ я зэпылъыпIэ

 Къэралым и курыт школ псоми иужьрей уэзджынэр накъыгъэм и 24-м къыщеуащ. Махуэшхуэм епха гуфIэгъуэ зэIущIэхэр екIуу, дахэу щекIуэкIащ ди республикэм и еджапIэхэми. Курыт школыр къэзыух ныбжьыщIэхэм я дежкIэ иужьрей уэзджынэм и зу макъ жьгъы­рур сабиигъуэмрэ балигъ гъащIэмрэ я зэпылъыпIэщ. 

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэр къэзыуххэм йохъуэхъу

 «Нобэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэм иужьрей уэзджынэр къыщеуащ. Ар республикэм и школхэр къэзыух цIыху мин пщыкIутIым щIигъум, абыхэм я адэ-анэхэмрэ я егъэджакIуэхэмрэ я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ икIи жэуаплыныгъэ зыпылъ махуэщ. АдэкIэ экзаменхэр екIуэкIынущ икIи дэтхэнэми IэщIагъэ хуэхъунур къыхихынущ.

Къалэн нэхъыщхьэр – цIыхум и псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ, къэралым зегъэужьынырщ

 «Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и секретарь, «Урысей зэкъуэтым» и фракцэу КъБР-м и Парламентым щыIэм и унафэщI, КъБР-м и Парламентым и уна­фэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Михаил зэрыжиIамкIэ, партым и къалэн нэхъыщхьэу «2026 гъэм хуэунэтIауэ» парт конференцым къыщалъытащ ди цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр.

Петербург щрагъэкIуэкI ХХII дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэр дыгъуасэ къызэIуахащ. Абы хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 Япэ махуэм Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Белавенцев Олег, Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и субъектхэм я Iэтащхьэхэр кърихьэлIэу Iэ щIадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысейм и Дзэ-тенджыз флотым и адмирал Кузнецов Н. Г. и цIэр зезыхьэ дзэ-тенджыз академием и еджапIэ-щIэныгъэ центрымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.

Нобэ

  • Азербайджаным щагъэлъапIэ Экологиемрэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэ­хэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр 
  • Таджикистаным и щIалэгъуалэм я махуэщ
  • 1769 гъэм франджы инженер Куньо Николэ зы сыхьэтым километри 5 зыкIу япэ автомашинэр зэпкърилъхьауэ щытащ.
  • 1879 гъэм урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тургенев Иван «Оксфорд университетым щIыхь зиIэ и доктор» цIэр къыфIащащ. Дуней псор къапщтэми, тхакIуэхэм ящыщу аращ а цIэр япэ дыдэу зыхуагъэфэщар. 

Кебеков Владимир и къулыкъущIэ

 «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Кебеков Владимир иджыблагъэ хахащ а партым и депутатхэм я палатэм и Советым и унафэщIым и къуэдзэу. Палатэм и Советыр партым и унафэщI ­органщ икIи абы цIыху 20 хэтщ. Советым и Iэтащхьэщ УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Епифановэ Ольгэ. Советым апхуэдэу хэтщ Къэрал Думэм и депутату, партым и щIыналъэ къудамэ нэхъ инхэм я унафэщIу нэ­гъуэщI зыбжани.

Сабийхэм папщIэ

 «Принт Центр» тхылъ ­тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къуажэм дэт Сабий му­зыкэ школым и унафэщI, а жылэм и «Нур» сабий садым и егъэджакIуэ Жы­лау Арсен и Iэдакъэ къыщIэкIа «Сабиигъуэр ар гуфIэгъуэщ» уэрэ­ды­лъэр. 

Зи чэзу къыдэкIыгъуэ

 «Iуащхьэмахуэ» журналым мы гъэм и япэ къы­дэкIыгъуэр дунейм къы­техьащ. Ар, сыт щыгъуи хуэдэу, щIэращIэщ, Iуащ­хьэмахуэ и щыгу уэсы­лъэмрэ абы и лъабжьэм къыщыкI удз щхъуантIэ­хэм къахэшкIурыкI псы­ежэхымрэ я дахагъэм узы­Iэпишэрэ фIым ущигъэгугъыу. ЖыпIэнурамэ, журналыр «къыщалъхуа» гъат­хэм (и къыдэкIыгъуэр абы и лэжьакIуэхэм   ямы­ягъэ щхьэусыгъуэ­хэмкIэ гуващ) ещхьщ, ит тхыгъэ­хэр щIэ­джы­кIа­кIуэм зэ­рищIэ­щы­гъуэ­нум шэч хэлъ­къым. 

ТхакIуэ Iэзэ, усакIуэ, журналист, гъэсакIуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ­КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща, республикэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лауреат Хьэх Сэфарбий накъыгъэм и 20-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

Урысейпсо зэпеуэм хэтынухэр

 КъБР-м щыIэ МВД-м къы­щапщытэжащ илъэс къэс ирагъэкIуэкI «Полицей дядя Стёпа» урысей-псо зэпеуэм и щIыналъэ зэхьэзэхуэм кърикIуахэр. Илъэситху хъуауэ щыIэ а Iуэхугъуэр иджы теухуащ Урысей полицэр илъэс 300 зэрырикъум.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS