21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и правленэм и тхьэмадэ Миллер Алексей

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и правленэм и тхьэмадэ Миллер Алексейрэ. 

ЩIыхь тхылъхэмрэ удз гъэгъахэмрэ

 Республикэм и къалащхьэ Налшык дэт лицей №2-м иджыблагъэ щекIуэ­кIащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2018» къэралпсо зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэм щытекIуахэр щагъэнаIуэ гуфIэгъуэ зэхуэс. Егъэ­джэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэр зэрызэхэт унэтIы­ныгъэхэм елъытауэ нэ­хъы­фIу къалъыта егъэджакIуэ гуп щагъэлъэпIащ зэIущIэм. 

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысей Федерацэм и Президентыр хэхыным хуэхьэзырщ

 КъБР-р сыт и лъэныкъуэкIи хуэхьэзырщ Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэм. Республикэм хэхыпIэ участкэу 354-рэ къыщызэрагъэпэщащ. ХэхакIуэ комиссэхэм цIыху мини 3-м щIигъу хэтщ. 
ЦIыхухэр хэхыныгъэр щекIуэкI махуэм здэщыIэну щIыпIэхэм Iэ зэрыщаIэт щIыкIэм теухуа хабзэщIэм ипкъ иткIэ республикэм и щIыналъэ, участкэ хэхакIуэ комиссэхэм хэхакIуэхэм я лъэIухэр къеIыхыныр зэфIагъэкIащ.

ТIэунейрэ дунейпсо чемпион

 Инджылызым хыхьэ Бирмингем къалэм гъатхэпэм и 1 - 4-хэм щызэхэтащ атлетикэ псынщIэмкIэ пэш­хэм щызэпеуэ 17-нэ дунейпсо чемпионат. Абы те­кIуэ­ныгъэр къыщихьащ икIи тIэунейрэ дунейпсо чемпион щы­хъуащ лъагэу дэлъеинымкIэ спортсмен цIэ­рыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене (Кучинэ) Марие. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей Федерацэм и Президентыр щыхахынум ирихьэлIэу республикэм исхэм зэрызахуигъазэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 Ди лъэпкъхэм лIэщIыгъуэ куэд хъу я тхыдэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, Урысей зэ­къуэтырщ икIи къару зыхэлъырщ ди республикэм тэмэму зиужьынымкIэ шэсыпIэу щытыфынур. Абы къыхэкIыу Урысей Федерацэм и Президентыр гъатхэпэм и 18-м зэрыхахынум ди гъащIэм дежкIэ къыпхуэмылъытэным хуэдизу мыхьэнэшхуэ иIэщ. 
 Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми и Iуэху еплъыкIэм елъытащ ди къэралыр зытеувэну гъуэгур зыхуэдэр, дыщалъхуа щIыналъэм, ди Хэку иным я псэукIэнур, ди сабийхэм я къэкIуэнур. 

Чемпион бгырыпххэр къыхуагъэнэж

 Мэзкуу дэт «Вегас Сити Холл»-м мы махуэхэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ди лъэпкъэгъухэу Мырзэкъан Азэмэтрэ ­Беслъэней Нурмухьэмэдрэ.

Командэ къыхэхам и зыгъэсэныгъэхэр КъБР-м щокIуэкI

 Урысейм паратхэквондомкIэ и командэ къыхэхам дунейпсо зэхьэзэхуэхэм и пэ къихуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэсэныгъэхэр щрегъэкIуэкI. 

Геляевэ Хьэлимэт Къумыкъу и пхъур

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэ­щIыныгъэ игъуэтащ. Дунейм ехыжащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лэжьыгъэм и ­ветеран Геляевэ Хьэлимэт Къумыкъу и пхъур. 
 Ар Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр Лъэпкъ биб­лиотекэм илъэс 44-кIэ щы­лэ­жьащ. 1973 гъэм и щэ­­кIуэ­гъуэ мазэм къызэрыгуэкI библиотекару щIэзы­­дза бзылъ­хугъэр иужьрей илъэс­­хэм IуэхущIапIэм и ­къу­дамэм и унафэщIу щытащ.

ШыIэныгъэмрэ лъэпкъ зэгурыIуэныгъэмрэ

 Гъатхэпэм и 1-3 махуэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIащ цIы­ху­хэм­рэ жылагъуэ дипломатиер дэзыIыгъ зэгухьэныгъэхэмрэ я къарукIэ лъэпкъ куэду зэхэс Урысей къэралыгъуэр зэфIэгъэувэным теухуа щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Урысей Федерацэм и ­Президент Путин Вла­димир и цIэкIэ щыIэ гранту ДАХ-м къратам щыщкIэ къызэрагъэпэщащ. 

Iэгуауэ иныр хуаIэту

 Налшык дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм ­гъат­­хэпэм и 1-м пшыхь щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие Сухьэмэдин и пхъур егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ ­Iэ­натIэм зэрыпэрыувэрэ илъэс 50 зэрырикъум теу­хуауэ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS