24.11.2017, 13:00 - Статья

 Лэскэн районым щокIуэкI афияным пэщIэтыным теухуа «Ажалыр щащэр жыIэ» урысейпсо Iуэхур.

24.11.2017, 12:56 - Статья

 Зэдэлэжьэным теухуауэ зэраухылIа зэгурыIуэ­ныгъэм ипкъ иткIэ, Грозный къалэм дэт педколледжым мы махуэхэм щыхьэщIащ КъБКъУ-м и педколледжым, ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурэ-спорт егъэджэныгъэмкIэ и институтым и IэщIагъэлI гуп, Ашэбокъуэ ФатIимэ я пашэу. 

24.11.2017, 12:44 - Статья

 Урысейм и школ программэм зэхъуэкIыныгъэ игъуэ­тынкIэ хъунущ: физическэ щэнхабзэмкIэ ещанэ дерсым и пIэкIэ сабийхэр самбэм хуагъэсэну я мурадщ. Iэщэншэу зы­хъумэжыныгъэмкIэ дерсхэр къэрал псом хуэмурэ щы­хапщэнущ. ЩIыналъэ зыб­жанэм ар зэрыхэзагъэм кIэ­лъыплъащ. «Самбэр - школым» проектым и лэ­жьа­кIуэ гупым я мурадщ урысей школхэм я нэхъыбэм я программэм ар хагъэхьэну.

24.11.2017, 12:34 - Новости

 УФ-м и Президент Путин Владимир блыщхьэм Сочэ щыIущIащ лэжьыгъэ Iуэ­хукIэ Урысейм къэкIуа Сирием и президент Асад Башар. 

24.11.2017, 12:31 - Статья

 Афлик «Нур» журналым щылэжьэну къыщыкIуам хуабжьу дыщыгуфIыкIат икIи зэи къытхуихуакъым ар къызэры­тхыхьам дыщыхущIегъуэжа.

24.11.2017, 12:22 - Статья

 Си адэр хуабжьу цIыху щабэт, хабзэшхуэ зыхэлът. Дэри а гъэ­сэныгъэр къытхилъхьэрт. Ауэ зыми хуэдэжтэкъым абы и гушы­Iэхэр, сыт хуэдэ Iуэхуми хуэ­кIуэу къыддэгушыIэрт, къы­­дэущиерт.

24.11.2017, 12:16 - Статья

 Афликрэ сэрэ илъэс 50-м нэблагъэкIэ дызэрыцIыхуащ. Ар Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературэ институтым щыщеджа лъэхъэнэм, хамэ къэрал сыкIуэн хуей хъумэ, Москва абы и деж сыкъыщыувыIэрт. Афликрэ и щхьэгъусэ Луизэрэ общежитием пэш щаIэу щыпсэурти, езыхэр абы щIэкIырти, сэ я деж сыщагъэхьэщIэрт. 

Последнее


КIуэкIуэ Ю. А. Башкортостан Республикэм и Iэтащхьэ Хамитов Р. З. хуэгузэващ Бирскэ районым щыщ Угузевэ къуажэм къыщыхъуа мафIэсым цIыхуибгъу зэрыхэкIуэдам къыхэкIыу

 «Къэбэрдей-Балъкъэрым щып­сэу­хэм я цIэкIэ сыфхуогузавэ республикэм и Бирскэ районым щыщ Угузевэ ­къуажэм къыщыхъуа мафIэсым цIы­хуибгъу зэ­рыхэкIуэдам къыхэкIыу.
 Егъэлеяуэ гущIыхьэщ абыхэм сабийхэри зэрахэтыр. Къэхъуа гузэвэгъуэм дэри дегъэнэщхъей. ХэкIуэдахэм я уна­гъуэхэм дазэрыхуэгузавэр, фэбжь зы­гъуэтахэм я узыншагъэр ­икIэ­щIыпIэкIэ зэтеувэжмэ дызэри­гуапэр тхуажепIэ­жыну сынолъэIу», - къы­щыгъэлъэгъуащ телеграммэм.

Лэжьыгъэм йопIэщIэкI

 Iуащхьэмахуэ екIуалIэ федеральнэ автомобиль гъуэгум йолэжь. Километри 100 зи кIыхьагъ гъуэгур зыхуей хуэгъэ­зэныр илъэси 6 и пэкIэ яублауэ щытащ, Iуэхур щы­зэ­фIэкIащ километр 50-м. Гъуэгур европей мардэхэм тету ящI. 

КIэлъыплъыныгъэр ягъэлъэщ

 КъБР-м и прокурорым и къуэдзэ Махуэ Артур иригъэкIуэкIа зэIущIэм щызэхалъхьэжащ уголовно-правовой статистикэр зэкIэлъыгъэкIуэным хуэу­нэтIауэ я IуэхущIапIэм и къудамэхэм мы гъэм и япэ мазихым зэфIагъэкIар, апхуэдэу прокурор кIэлъыплъыныгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэр зэпкърахащ. 

Зы очкори Iейкъым

«Чайка» (Песчанокопское) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:1 (1:1). Песчанокопское. Чайкэ И. П. и цIэр зезыхьэ «Центральный» стадион. Шыщхьэ­у­Iум и 4-м. ЦIыху 600 ­еплъащ.
Судьяхэр: Шафеев (Волгоград), Тибилов (Владикавказ), Мирошник (Ставро­поль). 
«Чайка»: Цицилин, Дубовой (Придюк, 76), Губанов, Сериков, Каляшин, Гудаев, Мугинов (Васильев Андрей, 53), Карташов, Хохлачёв, ­Руденкэ Влад. (Гордеочук, 68), Обозный (Руденкэ Валерий, 72). 

Гуп къыхэхам хагъэхьэнухэр

 Дзэлыкъуэкъуажэ дэт «Юно­сть» стадионым иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Кавказым ис лъэпкъ­хэм я щэнхабзэмрэ спортымрэ я фестивалым и щIы­налъэ Iыхьэр. Абы хэтащ Дзэ­лыкъуэ щIыналъэм ­хыхьэ жылагъуэхэм къикIа командэ къыхэхахэр. Гупхэр зэпеуащ мини-футболымкIэ, IэпщэкIэ зэпекъунымкIэ, кIапсэкIэ зэпеIэнымкIэ, бгы­рыпх бэнэкIэмкIэ, кIапсэм дэпщеинымкIэ, хьэлъэ гъэIэп­хъуэ­нымкIэ, хьэлъэ къэIэ­ты­нымкIэ, троеборьемкIэ, двоеборьемкIэ. 

Тхылъыр зи Iэпэгъу

 Дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэм къыщыхуохуэ зыгъэбампIэ, зыгъэзэш, зыгъэгужьей дакъикъэ нэщIхэр. Ахэр дахагъэкIэ пхуэзыгъэнщIыжым къыпхуимыщIа фIыгъуэ щыIэкъым. Сэ си апхуэдэ дакъикъэхэм хьэщIэ лъапIэу къысхуокIуэ тхылъыр. 

А пщIыхьым хэту щытмэ Къэбэрдейр

Гуимыхужт Узун-Яйла зэхыхьэр

Къайсэр зэкъуэш-зэшыпхъухэр зэхуешэc

 ЛIэщIыгъуэрэ ныкъуэрэ ипэкIэ зи хэку зрагъэбгынэу хамэщIым ипхъа ­хъуа адыгэхэм я нэхъыбэр щыпсэур Тыркуращи, а къэралыр нэхъ тпэбла­гъэу къысфIощI, абы и сыт хуэдэ къали ди лъэп­къэ­гъухэм уащрохьэлIэри. Мызыгъуэгум дыздэ­щыIар адыгэ мин 60 хуэдиз зыдэс, Истамбыл километр 700-кIэ пэжыжьэ Къайсэр къалэрщ. 

Лъэпкъхэр зэпэгъунэгъу ещI

 Ди газетым зэрытетащи, Тырку Республикэм и ­Къайсэр къалэм къепха адыгэ жылэжьхэм, Узун-Яйла щIыналъэкIэ зэджэм, Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестиваль щекIуэкIащ. МахуитIым къриубыдэу цIыху мин 20-м нэблагъэ щызэхуэса зэхыхьэр икъукIэ Iэтауэ икIи гукъинэжу зэхэтащ. 

НОБЭ

  • УФ-м и Альпинистым и махуэщ
  • Швецием и Къэрал ны­пым и махуэщ
  • Китай Республикэм щагъэлъапIэ Адэхэм я махуэр
  • 1899 гъэм США-м дунейм щыяпэу щIыIалъэ щызэпкъралъхьащ.
  • 1900 гъэм теннис спорт лIэужьыгъуэм и саугъэт нэхъ лъапIэ дыдэр - Дэвис и Кубокыр - ягъэуващ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS