11.12.2017, 11:50 - Статья

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.

11.12.2017, 10:55 - Статья

 Ар хабзэхэр ткIийуэ щагъэзащIэ уна­гъуэм ирапIыкIат. Абы и адэ, щIэныгъэлI икIи тхакIуэ цIэрыIуэ Шортэн Аскэрбий и фIыгъэкIэ щы­сабийм щыщIэдзауэ адыгэ Iуэры­Iуа­тэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я этнографием, дунейпсо художественнэ ­литературэм куууэ щыгъуазэу къе­кIуэкIати, щIэныгъэлI нэс хъуфыну къы­щIэкIынт, ауэ зауэлIым и IэщIагъэр къыхихащ.

11.12.2017, 10:50 - Статья

 Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорт­комплек­сым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныб­жьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал. 

11.12.2017, 10:42 - Статья

 Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къы­зэ­Iуаха­ ­реа­билитацэ  къудамэм и лэ­жьыгъэр зэрекIуэкIым зы­щигъэ­гъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистр ­Расторгуевэ Светланэ.

11.12.2017, 10:33 - Статья

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыб­лагъэ зыгъэпсэхупIэ парк къы­щы­зэIуахащ. Iуэхур ягъэзэщIащ «Урысей зэкъуэт» партым и «Къалэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектым тету.

11.12.2017, 10:29 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр «Къэрал сыхьэтым»  хыхьэу  яIущIащ «Политик ныбжьыщIэм и школ» зыфIащам щеджахэм.

11.12.2017, 10:22 - Статья

 Дыгъэгъазэм и 7-м ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэ­щIэр зригъэлъэгъуащ.

Последнее


И пIэм итщ

 Дыгъуасэ КъБР-м и Правитель­ствэм щекIуэкIащ Инвестицэ­хэмрэ хьэрычэтыщIэмкIэ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж щыIэ советым и зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ инвестиционнэ политикэр гъэзэщIэнымрэ инновацэхэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ Къэрмокъуэ Хьэчим.

Шынагъуэншагъэм хуолажьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий Тырныауз къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм къы­щыхъуа къызэрымыкIуэ къэхъукъащIэхэм я Iэужь­хэр гъэкIуэдыжыным, бжьы­­хьэ - щIымахуэ лъэ­хъэнэм­рэ абы ирихьэлIэу къызэ­Iуа­хыну бгы-лыжэ лъэхъэ­нэмрэ зыхуэгъэ­хьэ­зы­ры­ным. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ехъуэхъуащ школым и пэ къихуэ егъэджэныгъэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ

 «Школым и пэ къихуэ егъэджэныгъэм пщIэ зыхуащI и лэжьакIуэхэ! Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм и махуэмкIэ, фIыщIэ фхузощI фи лэжьыгъэм, фи Iуэхур фIыуэ зэрыфлъагъум, фемызэшу сабийхэм фи нэIэ зэратевгъэтым папщIэ. Школым и пэ къихуэ лъэхъэнэращ сабийм и хьэл-щэныр щызэфIэувэр икIи абы адэкIэ и гъащIэр зэрыхъунур куэдкIэ елъытащ гъэсакIуэм и Iущагъым, щIэныгъэм, зэфIэкIым, IэщIагъэм фIыуэ зэрыхищIыкIым.

КъэщIэжыгъуейщ топиплI къыщыхудагъэкIар

«Краснодар-2» (Краснодар) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 4:2 (1:1). Краснодар. «Краснодар» ФК ЦПР-м и стадион. ФокIадэм и 25-м. ЦIыху 500 еплъащ.

Уадыгэну сыт и уасэ!

 Адыгэхэм я махуэр ­гукъинэжу щагъэлъэпIащ курыт еджапIэхэми. Апхуэдэу Налшык къалэ дэт 14-нэ гимна­зием адыгэбзэмрэ литерату­рэмкIэ и егъэджакIуэхэми екIуу а Iуэхум зыхуа­гъэхьэзырат. 

Къалэм лъэщ

 ЦIыхубэр сыт щыгъуи ирогушхуэ, иробжьыфIэ тхакIуэм и гуащIэм. Псом хуэмыдэжу лъагэщ лъэпкъ литературэм и зэхэублакIуэхэм я щIыхьыр. Адыгэхэм я дежкIэ апхуэдэ тхакIуэщ КIэрашэ Тембот.

НОБЭ

  • Туризмэм и дунейпсо махуэщ
  • ГъэсакIуэхэмрэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр щапI IуэхущIапIэхэм я лэ­жьа­кIуэхэмрэ я махуэщ. Ар ­трагъэхуащ Урысейм япэ сабий садым лэжьэн щыщIи­дза махуэм - 1863 гъэм ­фокIадэм и 27-м Санкт-Петербург къыщызэIуахащ апхуэдэ IуэхущIапIэ.
  • 1130 гъэм Италие Ипщэмрэ Сицилиемрэ зэгухьэри, Сицилие пащтыхьыгъуэр къы­зэрагъэпэщащ.
  • 1783 гъэм тенджыз ФIы­цIэм техьащ Урысей флотым и япэ кхъухьыр - «Екатеринэ и щIыхьыр» зыфIащар.

НэгъуэщI къэрал къикIа ди лъэпкъэгъухэри яхэтащ

 Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Щокъуий Аминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу а районым къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм ящыщщ Малкэ къуажэм дэт спорт комплексым алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щрагъэкIуэкIа, спортсмен ныбжьыщIэу 65-рэ зыхэта зэхьэзэхуэмрэ а жылагъуэм и ипщэ лъэны­къуэмкIэ къыщылъ мэзылъэ хуейм зыщызыубгъуа «Алые зори» лагерым шахмат джэгукIэмкIэ щызэхаша зэIущIэмрэ.

Уахътыншэ

 Адыгэ тхакIуэхэм ящыщу СССР-м и Къэрал саугъэтыр япэ дыдэу (1948 гъэм) зыхуагъэфэщауэ щытар Адыгейм хиубыдэ Куэш­хьэблэ къуа­жэм 1902 гъэм къыщалъхуа КIэрашэ Темботщ. Зи ныбжьыр илъэс 46-рэ фIэкIа мыхъуа адыгэ тхакIуэ Iэзэм Къэрал саугъэтыр къыщIратыгъар КIэрашэр икъукIэ псын­щIэу цIэрыIуэ зыщIа ­«Гъуэгу на­сыпыфIэ» роман гъуэзэджэрат. Ар адыгэбзэкIи (Мей­­къуапэ), езым зэ­ридзэкIыжауэ уры­сыбзэкIи (Мэзкуу) щытрадзат 1947 гъэм. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ хэтащ Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я зыужьыныгъэмкIэ правительственнэ комиссэм и зэIущIэм

 Урысейм и вице-премьер Козак Дмитрий дыгъуасэ Москва щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я зыужьыныгъэмкIэ правительственнэ комис­сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS