21.06.2018, 12:56 - Статья

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

21.06.2018, 12:15 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

21.06.2018, 11:35 - Статья

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

21.06.2018, 11:28 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

21.06.2018, 11:03 - Статья

 Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ­узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр ­Хъубий М. Б., Узыншагъэр хъумэным и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и фе­деральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Ахматов А. Хь., ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ ­страхованэмкIэ КъБР-м и щIыналъэ фондым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ З.

19.06.2018, 11:57 - Статья

 Лэскэн щIы­налъэм хыхьэ ­Ан­зорей къуа­жэм къы­щыхъуа ­КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэ­жьа­кIуэ Iэзэщ. 

19.06.2018, 11:54 - Статья

 Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

19.06.2018, 11:44 - Статья

Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Последнее


Щыхъуэпсэгъуэт Къэрэгъэш къуажэ

 Ди насыпщи, ди республикэм щымащIэкъым щызекIуэ хабзэмрэ нэмыс хэ­IэтыкIамкIэ, гъащIэм зэрехъулIэмкIэ адрейхэм ­къахэщ жылагъуэхэр. Шэч къы­тезмыхьэу, икIи згъэу­нэхуауэ жысIэфынущ ап­хуэдэхэм Прохладнэ райо­ным щыIэ Къэрэгъэш ­къуа­жэр зэрыхиубыдэр. Абы ар аргуэру къигъэлъэгъуащ Президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIа гъатхэпэм и 18-м.

Сытым деж нэхъыжьхэр щыхъуахъуэр?

 Ди къэралым и щIыпIэ псоми хуэдэу, Урысей Федерацэм и Президент хэхыныгъэхэр Iэтауэ ще­кIуэкIащ Лэскэн районым хыхьэ Урыху (Къуэгъулъкъуей) къуажэм. Ар екIуу къызэрызэрагъэпэщам и нэщэнэ куэд хэплъагъуэрт Iуэхум. 

ЦIыху кIуапIэ ирехъу!

А махуэм дэ дыщыIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэм. ХэхакIуэ участкэ №77-р къы­щызэIуаха курыт еджа­пIэм дыщIохьэ. Дэ зыху­догъазэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Лъакъуэдыгъу Станислав. 

Дей къуажэ щаубла хабзэфIыр

Ди къэралым и щIы­пIэ куэдым хуэдэу, Тэрч ­щIыналъэми Урысейм и Президентыр щыхах махуэр щагъэлъэпIащ. Псом хуэмыдэу къыхэзгъэщыну сыхуейт «Россия 24», «1 КБР», «Россия 1» (КъБР) телеканалхэм гулъытэ хэха зыхуащIа Дей къуажэм а Iуэхур зэрыщаIэтар.

Пщэдейрей махуэм хуэгъэпса гугъапIэхэр

 Ди къэралышхуэм и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэми гъатхэпэм и 18-м щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэхэр. КъБР-м мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэр къы­зыхуэтыншэу, хэхыныгъэхэм я хабзэхэр къыщызэпамыуду щызэфIахащ  КъБР-м къыщызэ­рагъэпэща хэхыпIэ 354-м. Апхуэдэу зэпэщу, тэмэму зэтеублауэ хэхыныгъэхэр ще­кIуэкIащ ди республикэм и къалащхьэ Налшыки. 

Путин догъэлъапIэ

 Урысей Федерацэм и президент хэ­хы­ныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щып­сэу­хэм нэхъыбэу Iэ зыхуаIэта (процент 93,38-кIэ) ­Путин Владимир зэ­ры­текIуам и щIыхькIэ «Путин ди Президентщ» гуфIэ­гъуэ зэхыхьэр ды­гъуасэ Налшык къалэм щра­гъэкIуэкIащ. ЦIы­хуш­хуэ щы­зэхуэсат Къэ­бэр­­дейр ­Урысейм зэрыгу­хьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утым. 

«КъэкIуэнум папщIэ Iэ доIэт»

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­Урысей Федерацэм и Президентыр щыхах махуэм Iэ щиIэтащ КъБКъУ-м и щIыхьэпIэ  нэхъыщхьэм къыщызэрагъэ­пэща хэхыпIэ участкэ №147-м. Зэрихабзэу, ар хэхыныгъэм ­къекIуэлIащ зэрыщыту и унагъуэр щIыгъуу. Бюллетеныр щридзэм Егоровэ Татьянэ зыдигъэIэпыкъуащ и ­къуэрылъху цIыкIухэр. Абы къызэрилъытэмкIэ, дэтхэнэри щысабийм щегъэжьауэ граждан жэуаплыныгъэм хуэгъэсэн хуейщ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щиIэтащ Налшык къалэм дэт гимназие №14-м къыщызэрагъэпэща хэхыпIэ участкэ №107-м

 ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр зы­щIэупщIахэм жэуап щритым абы къыхигъэщхьэхукIащ: «Шэч хэмылъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр но­бэрей хэхыныгъэхэм жыджэру хэтынущ икIи абыхэм ящIыгъуу сэ Iэ соIэт ди къэкIуэнум, къэралыр лъэщ щIыным, ди хэку иным, ди Къэбэрдей-Балъкъэр дахащэм пап­щIэ». 

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег КурортологиемкIэ Пятигорск дэт къэрал щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым Iэ щиIэтащ

 Бюллетеныр щридзэм абы къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ Кърымыр Урысейм щыщ зэрыхъужрэ илъэсиплI зэ­рырикъуар икIи а гуфIэгъуэри къыхыхьэжауэ, гукъы­дэж иIэу Iэ иIэтыну къызэрыкIуар.
 «Сыхуейщ ди япэ итахэр зэрыгушхуэу щыта хабзэфIхэр ди бынхэм яхъумэну икIи ахэр ягъэбэгъуэну. Апхуэдэу сэ шэч къытесхьэркъым илъэс гъунэгъухэм къриубы­дэу зэрыщыту ди къэралми, абы и Iыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ­щIы­налъэми хуабжьу зэрызаужьынум» - жиIащ Белавенцев Олег.

ТегъэщIапIэ гуэри иIэкъым

 «Адыгэ псалъэ» газетым и къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым иджыблагъэ тетащ Джэрмэншык къуажэм и Ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ЛIуп Нурхьэлий и тхыгъэ. Ар теухуауэ щытащ ди республикэм щыщу Хэку зауэш­хуэм хэкIуэдахэм я цIэ-унэ­цIэхэр зэрыт фэеплъ тхылъхэу 2014 - 2016 гъэхэм щIэуэ къыдагъэкIыжахэм нэхъыжьыфIым щыуагъэ кIуауэ къызэрилъытэм. ЛIупым и къалэмыпэм къыпыкIа тхыгъэм щыгъуазэ зыхуэтщIащ «Фэеплъ тхылъыр» зыгъэхьэзырахэм икIи, а тхыгъэм хэту дызэрагъэ­къуан­шэхэмкIэ дымыарэзыуэ, жэуап идот. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS