22.02.2018, 16:19 - Статья

 Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ ­цIы­кIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и ­лэ­жьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан ­къуа­­жэм и щIэблэр щытекIуащ ­цIы­хубэ къафэхэмкIэ Шершнев ­Виктор и саугъэтыр къэхьыным ­теу­­хуауэ екIуэкIа зэпеуэм. 

22.02.2018, 16:07 - Статья

 Адыгэм зэрыжиIэщи, «Сабиигъуэ дахэр зы насыпщ, жьыщхьэ махуэ дахэр насыпищэщ».

22.02.2018, 16:01 - Статья

 Псом япэ жысIэнуращи, адыгэбзэкIэ къыдэкI газет закъуэр - «Адыгэ псалъэр» - пщIэ зыхуэсщI, фIыуэ слъагъу къыдэкIыгъуэхэм ящыщщ. СфIэфIщ ди бзэмкIэ тха тхылъхэми седжэн, лъэпкъ радиоми телевиденэми къыщызэрагъэпэщ адыгэ нэтынхэм седэIуэн, сеплъын. «Адыгэ псалъэм» ипэкIи тетащ си гъащIэ гъуэгуанэм щыщ гукъэкIыжхэр.

22.02.2018, 15:20 - Статья

 Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и ­15-м илъэс 29-рэ ири­къуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэ­ралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу. 

22.02.2018, 15:17 - Статья

 Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм щекIуэкI ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысейм щыщ атлетхэм дыгъуасэ медалитI къыщахьащ - аргуэру жэзрэ дыжьынрэ.

22.02.2018, 15:14 - Статья

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ Шэджэм щIыналъэм и Iэтащхьэ ТекIушэ Артуррэ хэтащ район сымаджэщым щекIуэкIа зэIущIэм. 2017 гъэм абы и лэжьыгъам теп­сэлъыхьащ IуэхущIапIэм и ­дохутыр нэхъыщхьэ КIуэкIуэ Еленэ.

22.02.2018, 15:07 - Статья

 «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм ­иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт те­хъуэ тхылъхэр. 

Последнее


«Зэрэгъыж» туркластерым зегъэужьыным хуэгъэзауэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджы­благъэ иригъэкIуэкIащ Президиумым и зэIущIэ. «Прави­тель­ствэ сыхьэт» Iыхьэм хыхьэу депутатхэр едэIуащ республикэм «Зэрэгъыж» ­автотуркластер къыщы­зэгъэ­пэщыным хуэунэтIа ­инвестицэ проектыр зэ­рыщагъэзащIэм теухуауэ КъБР-м курортхэмрэ ту­ризмэмкIэ и министр Що­джэнцIыкIу Мурат жиIахэм. 

Гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр

 Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас къы­щызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я V зэ­хуэсышхуэр. Журналист, къулыкъущIэ, пресс-IэнатIэхэм я лэжьакIуэ, блогер 500-м щIигъу махуитI­кIэ тепсэлъыхьынущ медиа-IэнатIэм и Iуэху зы­Iутымрэ КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я хъыбаре­гъащIэ IуэхущIапIэм я лэжьыгъэр зэрегъэфIэ­кIуапхъэ Iэмалхэмрэ.

Шэджэм псым пIалъэкIэ тралъхьа лъэмыжым транспортыр щызекIуэу хуежьащ. Абы еплъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

 «Кавказ» федеральнэ автомобиль гъуэгум хиу­быдэу Шэджэм псым пIалъэкIэ тралъхьа лъэ­мыжыр дыгъуасэ къы­зэIуахащ. Абы еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

МафIэм удэджэгу хъунукъым

 Мы гъэм и мазипщIым Къэбэрдей-Балъкъэ­рым мафIэс 21-рэ къыщыхъуащ сабийхэр мафIэм зэрыриджэгум и зэранкIэ. Абыхэм ныбжьыщIитIым фэбжь хахащ. 

Дагъыстэным къыщыхэжаныкIахэр

 Мэхъэчкъалэ щекIуэкIащ грэпплингымкIэ (бэнэкIэ лIэужьыгъуэ псори къы­зэщIеубыдэ) Дагъыстэным и чемпионат зэIуха. ЕхъулIэныгъэ яIэу абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэр.

 Щыбэна хьэлъагъым къыщыпэлъэ­щын къыхэкIакъым Урыс Мухьэмэдрэ Шэт Юнусрэ. Я хьэрхуэрэгъу псоми нэрылъа­гъуу ефIэкIри, абыхэм пашэныгъэр яубыдащ. 
 Дыщэ медалыр зыIэригъэхьэным зы ­мащIэ дыдэщ иIэжар ЦIыпIынэ Ратмир. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ар финалым къы­щыхагъэщIащ икIи дыжьынымкIэ арэзы хъун хуей хъуащ. 
Жэз медалыр къылъысащ Шыгъушэ Астемыр.

Зэныбжьэгъугъэм и пшыхь

 Къэрал Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ  Кавказ Ищхъэрэм и къэфакIуэ ансамблхэм я Зэныбжьэ­гъугъэм и  фес­ти­валь. Ар къы­зэ­ра­гъэ­пэщащ КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» сабий ансамблыр  илъэс 30 зэры­рикъум и щIыхькIэ. 

Къэралым и журналистхэм я зэхуэсышхуэм

 Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ Урысейм и Журналистхэм я союзым и XII съезд. Абы кърихьэлIат щIыналъэ 80-м къикIа цIыху 750-м нэс. Ди республикэм и лIыкIуэу зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и ­уна­фэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Ша­ваевэ Разият, газетхэм, журналхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Юрченкэ Наталье, Къардэн Мухьэмэд, Болэт Арсен, Доткъул Сэфарбий, Додуев Аскэр сымэ, журналистхэу Хулаевэ Марзият,  Що­джэн Iэминат, Семёновэ Люазэ сымэ. 

ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

 Хьэсэней декоративнэ къэкIыгъэхэр щагъэкIыу дэт IуэхущIапIэм щIидзауэ илъэсыщIэм зыхуегъэ­хьэзыр.

НэхъыфIхэм халъытэ

 «Урысейр нобэ» Дунейпсо хъыбарегъащIэ агентствэм, «Учительская газета»-м, УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм къыдаIыгъыу Математикэр егъэджынымкIэ Москва щыIэ центрым къэпщытэныгъэ щхьэпэ иригъэкIуэкIащ. Абы наIуэ къыщащIащ курыт школыр къэзыуххэм математикэмкIэ яIэ щIэныгъэр здынэсыр. АбыкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зиIэу къэралым къыщалъыта еджапIэ 500-м яхэхуащ ди республикэм щыщу школи 10. 

Испанием кърашу Хэкум къаша сурэт телъыджэхэр

 УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэр щагъэлъа­гъуэ СурэтыщI ­гъуаз­джэ­хэм­кIэ музейм. «Испанием къикIыу Хэкум - Дахагъэм и гимн» выставкэр къы­зэрагъэпэщащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ, Художест­вэ­хэмкIэ Урысей академиер илъэс 260-рэ зэрырикъум я щIыхькIэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS