17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Псоми арэзы тохъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и премьер-­министр Мусуков Алий иригъэкIуэкIа зэIущIэм ­Iуэхугъуэ 18-м щыхэплъащ. 

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Хэку зауэшхуэм хэта Къамбий Мухьэб и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 95-рэ ирикъуащ. Абы къыхэкIыу ветераным ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий

 Къамбий Мухьэб Алим и къуэм и гъащIэ гъуэгуанэр и щапхъэщ Iуэхумрэ къы­щалъхуа хэкумрэ псэемыблэжу зэрыхуэпэжым.

«Iуащхьэмахуэ» курортым къыщыунэхунущ япэ урысей-франджы кIапсэ гъуэгухэр

 «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы предприятэ зэгуэтым проектхэр хузэхилъхьэнущ икIи зыхуеину Iэ­мэ­псымэхэр къыхуригъэшэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Iуащхьэмахуэ» турист рекреацэ комплексым. Ап­хуэдэ ­зэгурыIуэныгъэм дыгъуасэ Iэ щытра­дзащ Санкт-Петербург щрагъэ­кIуэкI дунейпсо экономикэ зэхы­хьэш­хуэм (ПМЭФ-2018) Франджы Республикэм щиIэ стендым.

КъБР-м и Iэтащхьэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм, Осетие Ипщэм и Президентым, РСО - Аланием и УнафэщIым ядэщIыгъуу Санкт-Петербург удз гъэгъахэр щытрилъхьащ «Беслъэн и сабийхэм» фэеплъ сыным

 Санкт-Петербург щыIэ «Беслъэн и сабийхэм» фэеплъ сыным КIуэкIуэ Юрий удз ­гъэгъахэр ­трилъхьащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ ­Белавенцев Олег, Осетие Ипщэм и Президент Би­билов Анатолий, РСО - Аланием и УнафэщI Би­таров Вячеслав, «ищхъэ­рэ къалащхьэм» щрагъэкIуэкI дунейпсо эко­но­микэ зэхыхьэшхуэм (ПМЭФ-2018) хэт нэ­гъуэщIхэр я гъусэу.

ЩIалэгъуалэм ди хабзэжьхэр къаIэтыж

 Москва щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Агырбэ Юрий хъыбар къызэ­рыдигъэщIамкIэ, иджыблагъэ къалащхьэм щекIуэкIащ абы щыпсэу адыгэхэм къызэрагъэпэща ЩIалэ­гъуалэ Хасэм и зэIущIэ. 

КъБР-м и щIыуэпсым и щытыкIэр зэлъытар сыт?

 КъБКъУ-м химиемрэ ­биологиемкIэ и институтым Химикым и махуэм ирихьэлIэу щрагъэкIуэкIа зэIущIэм къыщаIэта уп­щIэхэм ящыщщ ар. 

Петербург щрагъэкIуэкI XXII дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм къыщыпсэлъащ Урысейм и Президент Путин Владимир. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 ЗэIущIэм кърагъэблэгъащ нэгъуэщI къэралхэмрэ правительствэхэмрэ я унафэщIхэр, урысей, дунейпсо ком­пание, банк инхэм я Iэтащхьэхэр, дэнэ щIыпIи къикIа экспертхэмрэ политикхэмрэ. Абы мы гъэм и унэтIыныгъэр - «Дзыхь щызэхуащI экономикэ къызэгъэпэщын» къыхуеджэныгъэрщ.

Фильмхэр тыгъэ яхуещI

 КъБР-м щыIэ УФСИН-м дэлажьэ Жылагъуэ советым щIыхь зиIэ и тхьэмадэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унафэщI, профессор, академик, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Вэрокъуэ Владимир езым и фильмхэр зытет дискхэр УФСИН-м иритащ суд зытращIыхьауэ абы щаIыгъхэм папщIэ. 

Дунейм ехыжащ Лафыщ Нинэ Исмэхьил и пхъур

 Уэркъ лъэпкъым зэ­ры­щыщым къы­хэкIыу Куба къуа­жэм ­дагъэкIыу Узбекистаным ягъэ­Iэпхъуа унагъуэм ар къыщалъхуащ. Щы­цIы­кIум абы куэдрэ зэ­хихырт адэжь щIыналъэм теухуауэ нэхъыжьхэм зэхуаIуатэ ­пса­лъэмакъхэр.
 Сталиныр лIа нэужь уна­гъуэр хуит къащIыжри, Кавказым къэкIуэжащ, ауэ хэкум къихьэжыну дзыхь ­ямы­щIыщэу Псыхуабэ щетIысэхащ.

Юбилей фестивалыр зэхуащIыж

 Накъыгъэм и япэ махуэхэм Iуащхьэ­махуэ лъапэ щекIуэкIащ «Red Fox Elbrus Race-2018» епщIанэ юбилей зэхьэзэхуэр. «Рекордхэм я фестиваль» - апхуэдэущ мы зэпеуэм зэреджэр. Илъэс къэс спортсменхэм я зэфIэкIым хагъахъуэ къудей мы­хъуу, езы зэхьэзэхуэхэм я ­бжыгъэри нэхъыбэ мэхъу. Мы гъэм абы хэтащ къэ­рал 34-м щыщ спортсменхэр. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS