20.10.2017, 12:19 - Новости

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу абы къыщызэIуахащ фут­бол цIыкIу щыджэгуну губгъуэщIэ.

20.10.2017, 12:14 - Статья

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м мониторингымкIэ и центрымрэ шына­гъуэншагъэмкIэ и управленэмрэ я дис­петчер Шэрыб Астемыр щыте­кIуащ мас-рестлингымкIэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар и ныкъуэкъуэгъухэм ­6:0-у ятекIуащ. Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Тубей Имранрэ Токаревэ Натальерэ.

20.10.2017, 12:06 - Новости

 Дунейр зи щIэщыгъуэ ди пщащэ гъэфIэн Ланэ, уи уафэр къащхъуэрэ уи щIылъэр щхъуантIэу, Iуащ­хьэмахуэ мылылъэ уардэм хуэдэу уи пщIэр лъагэ­рэ уи псэр къабзэу, Мэлычыпхъу и щIэблэу уIущу, уи щэнымрэ акъылымрэ санахуафэр хуаIэту, уи ­нэхъыжьхэр, уи адэ-анэмрэ къыбдалъхуахэмрэ уэркIэ гушхуэу, щIэныгъэрэ IэщIагъэкIэ уцIэрыIуэу, гъа­щIэ дахэрэ насып инкIэ Тхьэр зыхуэупсахэм ящыщ ух

20.10.2017, 11:58 - Статья

 1950 гъэм, иджыри сыщIалэжь цIыкIуу, си анэм Фрунзе (иджы Бишкек) къалэм сыздишат. Ар си дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхут. Къалэм зэрымыщIэкIэ дыщрихьэлIащ цIыхугъэшхуэ зыдэплъагъу цIыхухъум. «Дауэ ущыт, си шыпхъу?» - жиIэри, абы си анэм быдэу IэплIэ къы­хуищIащ. Сэри къызэдэхащIэри, жиIэр дымыгъэзащIэу зэримыдэнур и макъымкIэ къыдгуригъаIуэу, я унэм дригъэблэгъащ. 

20.10.2017, 11:50 - Статья

 Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и ­институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ­ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэ­гъащ. 

20.10.2017, 11:22 - Статья

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым дыгъуасэ еблэгъащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ, мы зэхыхьэм ди къэралым щиIэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и унафэщI Кириенкэ Сергей. Ар еплъащ ­къуэкIыпIэ къэралхэм я спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэ­хьэзэхуэхэм.

20.10.2017, 11:16 - Статья

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ-щIым и къуэдзэ - егъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ КъБР-м и Правитель­ствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 16-м щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №599-м, «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ IэнатIэм къэрал политикэр щыпхыгъэкIыным теухуауэ» жыхуиIэм, щыубзыхуахэр

Последнее


ЗэфIагъэкIахэр мащIэкъым, къапэщытхэр нэхъыбэжщ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щедэIуащ республикэм УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къуныжь Вячеслав, палатэм Экономикэм нэры­лъагъу унэтIыныгъэхэм зыщегъэу­жьынымкIэ, хьэрычэтыщIэ лэ­жьы­гъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ (ЖКХ) и комиссэм и унафэщI Павленкэ Владимир сымэ ди щIыналъэм и гъуэгухэм я щы­тыкIэм теухуауэ жаIахэм, Жылагъуэ палатэм деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым мы IэнатIэм и щытыкIэр зыхуэдэр къызэрипщытам кърикIуа­хэм, нэгъуэщIхэми.

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 6, махуэку

ЩIымахуэм зыхуагъэхьэзыр

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Болэтокъуэ Владимир иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм и псэупIэ-коммунальнэ IуэхущIапIэхэр щIымахуэм зэрыхуэхьэзырым щытепсэлъыхьа зэIущIэ. 

УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Д. А. къэпщытэныгъэ, кIэлъыплъыныгъэ лэжьыгъэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным теухуа селектор зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Связым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, абы хэтащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI.

 Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий дыгъуасэ Москва щригъэкIуэкIащ кIэ­лъып­лъыныгъэ, къэпщытэныгъэ лэ­жьы­гъэхэр къэгъэщIэрэщIыжыным теу­хуа зэIущIэ. Видеоконференцым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Премьер-министр Мусуков Алий.

Адыгэ лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэр

 Музыкэ театрым ще­кIуэ­кIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, пшынауэ Iэзэ, макъамэтх, къэфакIуэ, адыгэ лъэпкъ гъуазджэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзы­щIа, лъэужь дахэ къэзыгъэна Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ илъэси 115-рэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист, композитор цIэрыIуэ, къэфакIуэ, макъамэтх икIи уэрэдус Къашыргъэ Билал илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа юбилей пшыхьыр. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм. 

Щоджэн Леонид и пшыхь

 КъБКъУ-м и библиотекэм пшыхь гукъинэж щекIуэкIащ. КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, сабий усакIуэ, уэрэдус, зэдзэкIакIуэ Щоджэн Леонид абы щыIущIащ студентхэмрэ сабийхэмрэ. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм. 

Бэтэх щыщ щIалэ

 Ди тхыгъэр зытеухуар зи къуажэ дахэр зэрыгушхуэ, Бэтэх школым щеджэ Уэзрокъуэ Аслъэн Ануар и къуэрщ.

И зэфIэкIыр и ныбжьым япэ итщ

 Зэманыр псым ещхьу йожэх, абы тепыIэ имыщIэ. КъыкIэрыхур щIыбагъ­кIэ кърегъэкIуэтыж, иужькIэ зыужьы­гъуей хъууэ. КъэкIуэнур зейр къэмыувыIэрщ. Псом хуэмыдэу щIалэгъуалэрщ апхуэдэу щытыпхъэр. ИкIи уи гур хохъуэ абыхэм зэманым декIу цIыху жыджэр ща­хэплъа­гъуэкIэ. Гур хэхъуэм и мыза­къуэу, ахэр нэгъуэщIхэм щапхъэ яхуохъу.

Зи IэщIагъэм хуеджа журналистхэм къахохъуэ

 Дэтхэнэ зы IэщIагъэлIри зы­пэрыт IэнатIэм хуеджауэ, фIыуэ хищIыкIыу щытыпхъэщ. Армырауэ псынщIэу зызыужь нобэрей гъащIэм улъэщIыхьэнукъым. Псом хуэмыдэу ар ехьэлIащ журналистикэм. Нобэ а IэщIагъэм пэрытыр икIи тхэфу, икIи сурэт трихыфу, икIи компьютерым Iэзэу ирилэжьэфу, икIи игъэхьэзыра псори ­ин­тернетымкIэ зэбгригъэхыфу щы­тыпхъэщ. Апхуэдэхэр иджы щагъэхьэзыр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Iуащхьэмахуэ лъапэ нэхъыжьхэм къыхах

 Налшык къалэм и пенсионер гупышхуэм зыщаплъыхьащ дунеяплъэ къэзыкIухьхэр къезышалIэ щIыпIэм я нэхъ дахэ, Къэбэрдей-­Балъкъэрыр зэрыгушхуэ, Кавказым и налкъут Iуащхьэмахуэ лъапэ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS