ТхакIуэ цIэрыIуэм и творчествэм теухуауэ

 КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Искандер Фазиль и творчествэм теухуа пшыхь. 

 Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэ нэхъыщхьэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ и управленэм и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Думэныщ Iэулэдин, ­«КъБР-м и щIэгъэкъуэн» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Къылшыкъуэ Альберт, режиссурэмкIэ, киномрэ те­левиденэмкIэ кафедрэм и доцент ­ХъуэкIуэн Мурат, апхуэдэу КъБКъУ-м Адыгэ щэнхабзэмкIэ и центрым и лэ­жьакIуэхэм. 
 ХъуэкIуэным къызэрыхигъэщамкIэ, дунейпсо классикэм, урысей, лъэпкъ литературэхэм щIалэгъуалэр нобэ щIагъуэу щыгъуазэкъым. «Тхылъ нэхъыбэу еджэр ар я IэщIагъэкIэ къэзыгъэсэбэ­пыну студентхэрщ. Абы къыхэкIыу, щэнхабзэм хэтшэкIэрэ, тхакIуэ цIэрыIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм щIалэгъуалэр дедгъэхьэхыну ди мурадщ. Мы Iуэхугъуэр зытеухуари аращ, - жиIащ Мурат. - Ар студентхэм къыддаIыгъыну икIи апхуэдэ зэхуэсхэм дяпэкIи пытщэну ды­­щогугъ. Абхъаз тхакIуэ Искандер ­Фазиль пэублэу ауэ сытми къыхэтхакъым. Ар псалъэм и къэгъэщIакIуэ нэсщ. Абы и творчествэ щIэиным и мыхьэнэр къэ­лъытэгъуейщ».
 Студентхэм, егъэджакIуэхэм, КъБКъУ-м и ЕджапIэ академие цIыкIум щIэсхэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ Къэбэрдей, Урыс къэрал драмэ театрхэм я актёрхэу УФ-м щIыхь зиIэ и артист Шыбзыхъуэ Басир, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннэ, артистхэу МафIэдз Заирэ, Iусейн Олег сымэ. Абыхэм ягъэзэщIащ Искандер Фазиль и IэдакъэщIэкI «Моцарт и Сальери», «Кролики и удавы», «Харлампо и Деспина» жыхуиIэхэм, нэгъуэщIхэми щыщ пычыгъуэхэр. 
 Зэхуэсахэм артистхэм Iэгуауэшхуэ ­хуаIэтащ. Экономикэмрэ финансхэмкIэ институтым и унафэщI ГъукIэпщокъуэ Мурат абхъаз тхакIуэм и творчествэм зэреплъ щIыкIэр къиIуэтащ: «Абхъазыр егъэлеяуэ фIыуэ зылъагъухэм сэ сащыщщ. Къапщтэмэ, дэ дызылъэпкъщ. Лъэпкъ лъагъумыхъуныгъэм хуэхейуэ, и пщIэр лъагэу иIэту абы хузэфIэкIащ Абхъазым тепсэлъыхьын. Абы деж дыщеджапхъэщ». ЕгъэджакIуэм хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ Искандер Фазиль и философиер иджыри зэ ягу къызэрагъэкIыжам папщIэ.

ЖЫЛОКЪУЭ Люсаннэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


24.04.2018
23.04.2018
19.04.2018
17.04.2018