ЗыгъэпсэхуакIуэхэм къахэхъуэ зэпытщ

 «Архъыз» турист-рекреацэ комплек­сыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ ­зэманми мэлажьэ. Иджыблагъэ абы щекIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ 2016 - 2017 гъэхэм я бгы-лыжэ лъэхъэнэм кърикIуахэр.

 КъэпщытакIуэхэм къызэрабжамкIэ, курортым екIуалIэ зыгъэпсэхуакIуэхэм я бжыгъэм иужьрей илъэсхэм хэхъуэ зэпытщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, «Архъыз» комплексым егъэщIылIа хьэщIэщхэм 2014 - 2015 гъэхэм я щIымахуэм зыщызыгъэ­псэхуахэм я бжыгъэр процент 25-кIэ нэхъыбэщ абы и пэ ита бгы-лыжэ лъэхъэнэм туристу кIуам нэхърэ. 2015 - 2016 гъэхэм ­къарикIуам уриплъэжмэ, мы щIыпIэм ­нэгузыужьакIуэ кIуа туристхэм я бжыгъэр абы и пэ ита лъэхъэнэм елъытауэ процент 30-кIэ нэхъыбэщ. 
 ЗэIущIэм щIэсахэм блэкIа щIымахуэм и гугъу щащIым, «Архъыз» комплексым зыщызыгъэпсэхуну кIуахэм я бжыгъэр ­нэхъыбэж зэрыхъуар къыхагъэщащ. Ипэ ита лъэхъэнэм яIам елъытауэ, ар процент 47-кIэ нэхъыбэщ икIи туристхэм псори зэхэту я бжыгъэр цIыху мини 170-м щхьэ­дэхащ.
 -Къыхэгъэщыпхъэщ «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр къыщызэIутха­гъащIэ илъэсми зыгъэпсэхуакIуэ куэд ди деж къызэрыкIуар - абыхэм я бжыгъэр мин 30-м нэсауэ щытащ. БлэкIа бгы-лыжэ ­лъэхъэнэм ди деж къекIуэлIа туристхэм я бжыгъэр мини 170-м зэрынэблэгъар жытIам щIыдгъужмэ, дэркIэ нэрылъагъущ лэжьэн зэрыщIэддзэрэ ди деж зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэм хуэди 6-кIэ зэры­хэхъуар. Абы щыгъуэми дэ къэтлъытакъым курортым къегъэщIылIа пщIантIэми, абы и Iэгъуэблагъэми арыххэу зыщаплъы­хьыну къекIуалIэхэм я бжыгъэр. Дэ къэтпщытэр щIымахуэ лъэхъэнэм ди кIапсэ ­гъуэгухэр къэзыгъэсэбэпхэращ, - къыхигъэщащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и Iэтащхьэм техникэ Iэмэпсымэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ и къуэдзэ Губа Максим.
 Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, блэкIа бгы-лыжэ лъэхъэнэм «Архъыз» турист-рек­реацэ комплексым зыщызыгъэпсэхуну кIуа­хэм я процент 65-р а курортым абы ипэкIэ щыIахэращ. 
 - «Архъыз» комплексыр фIы и лъэны­къуэкIэ къэзыцIыхуахэм нэмыщI, курортым зэи щымыIахэри къызэретшэлIэным дыхущIокъу. Ар зэдгъэхъулIэн папщIэ, гъэ къэси хуэдэу, дызыхыхьа илъэсми мы комплексым бгы-лыжэ инфраструктурэм щыхэдгъэхъуэнущ, и зэфIэкIми зедгъэу­жьынущ. 2017 - 2018 гъэхэм я бгы-лыжэ лъэхъэнэм хьэщIэщхэм зэуэ цIыху 880-рэ щIэхуэнущ. Шэч къытетхьэркъым едгъэ­кIуэкI лэжьыгъэхэм ди деж къакIуэхэм я бжыгъэр нэхъыбэж зэращIынум, - дыщIигъужащ и псалъэм Губа Максим.
 Бгы-лыжэ лъэхъэнэр зэриухам къы­хэ­кIыу, «Архъыз» турист-рекреацэ комплек­сым кIапсэ гъуэгухэр къыщызэтрагъэувы­Iащ икIи ахэр зыхуей хуэгъэзэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр ирагъэкIуэкIын щыщIадзащ. Абы иужькIэ, ахэр гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэми къагъэсэбэпын хуэдэу ирагъэжьэжынущ.

ХЬЭТЫКЪУЭ ЩауапцIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018