Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

 Патрушев Н. П., УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е. сымэ щIыналъэм и Iэтащ­хьэхэр, федеральнэ министерствэхэм, IуэхущIапIэ щхьэ­хуэ­хэм я лэжьакIуэхэр кърихьэлIэу Ставрополь къалэм щытепсэлъыхьащ террориз­мэмрэ диным пыщIа экстремизмэмрэ зэрапэщIэтыну щIы­кIэм теухуа Iуэхухэм.

 ЗэIущIэм щаубзыхуащ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэм я ­­деж диным къемызэгъ Iуэху еплъыкIэ егъэлеяхэм зыщемыгъэуб­гъу­ным, лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэ­­фIэкIуэным хуэгъэпса лэ­жьыгъэхэр щIэгъэхуэбжьэным, хамэ къэралхэм щыIэ террорист зэгухьэныгъэхэм ди щIыпIэм щыпсэухэр зыхемыгъэшэным, терроризмэм къишэ мыгъуа­гъэхэр цIыхухэм ягурыгъэ­Iуэ­ным, щIалэгъуалэр щIэпхъаджагъэм и гъуэгум хуэзышэ ­щы­тыкIэхэр къэмыгъэхъуным ­хуэу­нэтIауэ адэкIи зэфIэ­­гъэкIып­хъэхэр. Егъэджэ­ныгъэ IуэхущIапIэхэм, нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIыу ди деж лэжьакIуэ къэкIуа­хэм я деж, уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэхэм терроризмэм и идеологиер щыхэзыпщэну, а хабзэхэр щыпхызыгъэкIыну хэтхэр наIуэ къэщIыным теухуауэ къэув зи чэзу къалэнхэми я гугъу ящIащ. 
 Зэхуэсым зыщыхэплъа етIуанэ Iуэхуу щытащ Урысейм Наркотикым пэщIэтынымкIэ и Страте­гиеу 2020 гъэм нэсыху тещIыхьар зэрагъэзащIэ щIыкIэр.
 Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, медицинэ щхьэусыгъуэкIэ мыхъуу, афияныр, псантхуэр зэтезыху хущхъуэгъуэхэр, синтетикэ наркотикхэр цIыхухэм, абыхэм балигъыпIэ имыувахэри яхэту, иджыри куэду зэрызыщрахьэлIэр къыхагъэщащ. 
 Афияным пэщIэтыным хуэгъэпса программэхэу щIыналъэхэм къыщащтахэр гъэзэ­щIэ­нымкIэ Iэмал нэхъыфIу щыIэхэр къэгъэсэбэпыным, абы дишэхахэр, ар зэхьэлIэн зэрыщIадзэу, наIуэ къэщIынымкIэ щыIэ Iэмал нэхъыфIхэр къыщыгъэлъэгъуа чэнджэщхэри къыхалъхьащ.
Синтетикэ наркотикхэмрэ ге­роинымрэ Урысейм и щIыналъэхэм къэзышэ бзаджащIэ гуп­хэм я Iуэхур къызэпыудыным, ап­хуэдэ щIэпхъаджагъэу ялэ­жьыр гъэмэщIэным хуэгъэза лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьэным хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ Iуэху­щIа­пIэхэмрэ гулъытэ хэха зэры­хуащIыпхъэми къытеувыIащ.
 Афияным ебэныным хуэгъэза къэрал политикэр щагъэзащIэ­кIэ, IэнатIэхэр нэхъри быдэу зэ­пы­щIауэ лэжьэн зэрыхуейри къыхагъэщхьэхукIащ.
 ЗэIущIэм хэтащ икIи абы къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ ­Ю. А.

УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и пресс-IуэхущIапIэ, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


17.04.2018
16.04.2018
12.04.2018
10.04.2018