Тутынафэкъым икIи фадафэкъым, аращ щIэкъарууфIэри

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъищым иджы илъэс ещанэ хъуауэ Урысейм пашэныгъэр щаIыгъщ гъащIэр узыншэу ехьэкIыным и лъэныкъуэкIэ. Ар къагъэлъэгъуащ «ХъыбарыщIэхэр» РИА-м иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм.

IэщIагъэлIхэм абыхэм я пщалъэу ягъэуващ 6: спортым дихьэххэм, тутын ефэхэм я бжыгъэр, фадэу щащэр, чэфу е наркотикым я щхьэхэр игъэутхъуауэ щIэпхъаджагъэ зэхэзыщIыхьхэр, фадэм игъэлIахэр, уз къызыхэпхынкIэ шынагъуэ IэнатIэхэм щылажьэхэр зыхуэдизыр.
Иужь зэманым мы Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIэу къалъытэ. Ар щынэхъыкIэ дыдэщ КъуэкIыпIэ Жыжьэмрэ Ищхъэрэ Гъунэгъумрэ. Нэхъапэхэми хуэдэу, я узыншагъэм нэхъ щогугъу Дагъыстэным, Шэшэным, Къэбэрдей-Балъкъэрым. Абыхэм якIэлъокIуэ Адыгеймрэ Краснодар краймрэ щыпсэухэр.
А щIыналъэхэм цIыхухэм тутынуи фадэуи щрафыр нэхъ мащIэщ, ауэ физкультурэмрэ спортымрэ зезытахэм я бжыгъэмкIэ щызэщхьэщокI: абыхэм я лъэныкъуэкIэ пашэхэр Дагъыстэнымрэ Краснодар краймрэщ, адрейхэр курыт увыпIэхэм щытщ.

Поделиться: