Республикэм и чемпионхэр

  Налшык дэт «Ладья» шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ шахмат псынщIэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и ебланэ чемпионат. Абы хэтащ спортсмен 60-м щIигъу. 

  Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щиубыдащ Бахъсэн ­районым хыхьэ Зеикъуэ ­къуажэм щыщ спортым и мастер Джэдгъэф Чэмал. Очкоибгъум щыщу 7,5-рэ абы зыIэригъэхьащ. ЕтIуанэ хъуащ шэджэмдэс спортым и мастерым и кандидат Чап Альберт. Налшык щыпсэу спортым и мастерым и кандидат Къудей Руслан ещанэ увыпIэр къылъысащ.

  Республикэм и чемпионатым и ветеранхэм я саугъэтхэр зыIэрагъэхьащ налшыкдэсхэу Къармэ Мажмудин, Шаваев Ануар, Теувэж Владимир сымэ.

  ЩIалэщIэхэм я деж нэхъыфIу къыщыщIэкIащ Ны­бэжь Салимрэ (Налшык) Къэжэр Ислъамрэ (Тэрч). Нэ­хъыщIэхэм я зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щаубыдащ ­Тубей Айдэмыр, Елъкъэн Давид, Вэрокъуэ Елдар сымэ. ЦIыхубзхэм я деж япэ увыпIэр къыщихьащ Бжьахъуэ Людмилэ. 
  Республикэ чемпионатым кърикIуахэм ипкъ иткIэ спортсмен 28-м шахматхэмкIэ спортым и мастерым и кандидатым и мардэр ягъэ­зэщIащ, 6-м япэ разрядыр зыIэрагъэхьащ.

КЪЭХЪУН Бэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018