«Iуащхьэмахуэм» и еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытохьэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIы­гъуэр иджыблагъэ къытIэ­рыхьащ.
  Журналым и «ЖьантIэ» Iыхьэр къызэIуех тхакIуэ, щIэныгъэлI Шортэн Аскэрбий къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу къыдэкIыгъуэм хагъэхьа тхыгъэ купщIафIэхэмкIэ. Апхуэдэхэщ филологие щIэныгъэхэм я доктор Гъут Iэдэм и «Уздынэмыплъыс лъагапIэ», тхакIуэ Теунэ Хьэчим и «Куэдым хуэ­Iэижьт», тхакIуэ, журналист, зэдзэкIакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид и «Тхыдэм и пэжыпIэ» тхыгъэхэр. Абы­хэм къакIэлъокIуэ Шор­тэн Аскэрбий и «Бгырысхэр» романым щыщ пычы­гъуэхэр. КъищынэмыщIауэ, а Iыхьэм хагъэхьащ Шортэн Аскэрбий и уна­гъуэм, и Iыхьлыхэм, и благъэхэм, и ныбжьэгъу тха­кIуэ­хэм, IуэрыIуатэджхэм я гъусэу зытригъэха сурэтхэр. 
  «Прозэ» Iыхьэр къызэIуех Елгъэр Кашиф адыгэбзэкIэ зэридзэкIа Толстой Лев и «Хьэжмурат» повестым щыщ пычыгъуэу журналым и етхуанэ къыдэкIыгъуэм ихуам къыпызыщэ тхыгъэхэмкIэ. 
  Зэгъэщтокъуэ Людэ и «Хъуэхъу», «Си унагъуэр - Къэбэрдейщ», «Арщыдан», «КIэух зимыIэ пшыналъэ», «Сыдоуэршэр си анэм», «Анэ», «Сагъэусэ», нэ­гъуэщI усэхэри мы къыдэ­кIыгъуэм ихуащ.  
  «Публицистикэ» Iыхьэм хагъэхьащ адыгэ литературэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, зи ныбжьыр 2016 гъэм илъэси 100 ирикъуа ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и гуа­щIэм теухуа тхыгъэ. Ар критик цIэрыIуэ Сокъур Му­сэрбий 1987 гъэм и Iэдакъэ къыщIэкIа «Лъэхъэнэм хуэпэж тхакIуэр» тхыгъэрщ. Абы Сокъурым ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и лэжьыгъэхэр куууэ, лъэныкъуэ псори къызэщIиубыдэу щызэпкърихащ. КъыкIэлъыкIуэу а Iыхьэм зыщыхэвгъэгъуазэ хъунущ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист НэщIэпыджэ Замирэ «Израилым щыпсэу адыгэхэр» и тхыгъэм щыщ «Хьэ­щIэхэмрэ бысымхэмрэ зэ­IуощIэ», «Адыгэбзэ фIэкIа щызэхыумых жэнэт лъахэ», «Лъэпкъ хабзэр яхъумэ», «Лъэпкъыбзэр япэ ирагъэщ», «Лъэпкъ тхыдэм и джэлэс», «ГуфIэгъуэ дауэдапщэхэр - нэчыхьытх», «Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалым» «Пэ зи­Iэм кIэи иIэщ», нэгъуэщIхэми.
  Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Хьэвжокъуэ ­Людмилэ и «Сабиипсэм зезыгъэузэщI» тхыгъэр теухуащ адыгэ сабий литературэм и тхыдэмрэ и зыу­жьыныгъэмрэ, абы хэлъ­хьэныгъэфIхэр хуэзыщIа тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ. Тхыгъэр нэхъыбэу зытегъэщIар цIыкIухэм папщIэ усэ, уэрэд щэ бжыгъэхэр, къуажэхьхэр, хъуэрыбзэхэр, псысэхэр, псалъэрыджэгу-псынщIэрыпсалъэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа Щоджэн Леонидщ. 
«ЛIэщIыгъуэхэм я лъэ­ужь» Iыхьэм ихуащ Косвен Марк и «АдыгэлI хахуэ» ­тхыгъэр. Ар зэзыдзэкIар Къэрмокъуэ Хьэмидщ. Тхыгъэр теухуащ 1760 гъэм ­Хьэ­тIохъущыкъуей Ипщэ (иджы Зеикъуэ) къуажэм къыщалъхуа, 1787 - 1791 гъэхэм екIуэкIа Урыс-Тырку зауэм хэта, адыгэхэм зи цIэр нобэр къыздэсым ящымыгъупщэ ХьэтIохъущокъуэ Исмел и гъащIэр къызэрекIуэкIам.
  УсакIуэ Мэз Iэниуар сабийхэм яхуэгъэзауэ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Нанэ», «ПхъурылъхуитI», «Ди Лалитэ», «Данэ мадэ», «Iэюб цIыкIу», «Си ныбжьыр», ­нэгъуэщI усэхэм журналым фыкъыщеджэну Iэмал щыIэщ. Абы къыкIэлъокIуэ Даур Зое и «Хьэбид», ­«Елыхъу и къуэ Елыхъу» тау­рыхъхэр.   
  «ТхылъыщIэхэр» Iыхьэм щыщщ Тембот Санитэ и «Лъэпкъ зэхэщIыкIым и нэщэнэ» тхыгъэр. Абы зы­щыхэвгъэгъуазэ хъунущ 2016 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым адыгэбзэкIи уры­сыбзэкIи къыщыдэкIа тхы­лъыщIэхэм. Апхуэдэхэщ усакIуэ, тхакIуэ, щIэныгъэлI цIэрыIуэ Нало Заур и «ПцIыIэрышэхэр. Псы­сэ­хэр. Таурыхъхэр», Бицу Анатолэ и «Къосыр уэс», Мы­къуэжь Анатолэ и «Си лIэщIыгъуэ», Гугъуэт Заремэ и «Хьэуа Iубыгъуэ» тхылъхэр, нэгъуэщIхэри. Къи­щынэмыщIауэ, хабзэ хъуауэ «Школ библиотекэ» Iыхьэм хыхьэу къыдэкIащ усакIуэ, тхакIуэ щхьэхуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъ зыбжанэ. 
 Журналым и зи чэзу къы­дэкIыгъуэр зэхуащIыж Хьэкъун Барэсбий и «Адыгэ къэ­кIыгъэцIэхэр» псалъалъэм къыхаха Iыхьэм щыщ, НэщIэпыджэ Замирэ и ­«Къеблагъэ, ИлъэсыщIэ», Къубатий Борис ИлъэсыщIэ Iэнэм папщIэ ягъэхьэзырыну шхыныгъуэхэр зэрапщэ­фIынум триухуа тхыгъэхэмкIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018