Тхылъ къызэрыдагъэкIым зыщагъэгъуазэ

  Гъатхэпэм и 14-м КъБКъУ-м и ­ХъыбарегъащIэ центрым ще­кIуэ­кIащ электрон жыпхъэм ит тхылъ­хэм егъэджэныгъэм щагъэзащIэ мыхьэнэм теухуа семинар. Лекцэ къеджащ «Русское слово» тхылъ ­тедзапIэм и хъыбарегъащIэ-методикэ къудамэм и унафэщI, Урысейм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Алексеев Александр.  

  Университетым и библиотекэм   и унафэщI Роголев Александр зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ зи гугъу ящI Iуэхум ди зэманым мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
  - Иджыпсту XXI лIэщIыгъуэр йокIуэкI, зэманым езым и хабзэхэр къыт­хуегъэув, абы къыхэкIыуи егъэ­джэныгъэ IуэхущIапIэхэм хъыбаре­гъащIэ технологиехэм къыдат Iэмал псори къыщыдгъэсэбэпын хуейщ, - жиIащ библиотекэм и унафэщIым.
  Алексеев Александр тепсэлъы­хьащ «Русское слово» тхылъ тедзапIэм электрон жыпхъэм иту игъэ­хьэзыр зэрырагъаджэ тхылъхэр зы­хуэдэм.
  - Дэ диIэщ тхыдэмкIэ, географиемкIэ, литературэмкIэ, нэгъуэщI пред­метхэмкIи тхылъ гъэщIэгъуэн куэд. Ди IуэхущIапIэр илъэс 25-рэ хъуауэ ­хуолажьэ егъэджэныгъэмрэ щIэ­ныгъэмрэ егъэфIэкIуэным, - къыхигъэщащ абы.
  КъБКъУ-м и Педагогикэ, ТхыдэмкIэ, филологиемрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и институтхэм я сту­дентхэр яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ Москва къикIа хьэщIэм жиIэхэм. Тхылъ тедзапIэм и лэжьыгъэм щIэуэ къыхыхьа Iуэхухэр къыщигъэлъа­гъуэм Алексеевым и гугъу ищIащ зэрырагъаджэ тхылъхэмрэ учебно-методикэ комплексхэмрэ зэрызэ­хагъэувэм. Езым и Iуэху еплъыкIэ­хэмкIэ студентхэм щадэгуашэм, абы къыхигъэщащ электрон жыпхъэм ит зэрырагъаджэ тхылъхэм къалэш­хуэхэм щIэупщIэ зэрыщаIэр, ныбжьыщIэхэм я дежкIэ абы фIагъыу иIэхэми къытеувыIащ.
  - ИкъукIэ псалъэмакъ гъэщIэгъуэн къыддебгъэкIуэкIащи, фIыщIэ пхудощI. Сэ къыхэсха егъэджакIуэ Iэ­щIагъэм сэбэп къыщысхуэхъуфын куэд къыщысщIащ нобэрей зэIущIэм, - жиIащ зэIущIэм и кIэухым КъБКъУ-м и Педагогикэ институтым щеджэ пщащэм.

Дол Иннэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018