МэлхьэпIатIэхэм защыфхъумэ!

  КъБР-м и премьер-министр Мусуков Алий иджы­благъэ иригъэкIуэкIащ республикэм и Правительствэм деж уз зэрыцIалэхэм япэщIэтынымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъащ кърым геморрагие техьэ­гъуэм и нэгъабэрей эпидемие лъэхъэнэм кърикIуахэмрэ мэлхьэпIатIэм къыпкърыкI уз зэрыцIалэхэм защы­хъумэнымкIэ мы гъэм къызэгъэпэщыпхъэ Iуэху­гъуэх­эр зыхуэдэмрэ.

  Урысейм Потребитель­скэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и IуэхущIапIэм и Къэ­бэр­дей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIым и къуэ­дзэ ­Мартынов Александр къы­зэригъэлъэгъуамкIэ, 2016 гъэм и эпидемие лъэхъэнэм мэлхьэпIатIэ зэ­дзэкъахэу республикэм и сымаджэщхэмрэ поликлиникэхэмрэ цIыху 940-рэ екIуэлIащ. Абыхэм ящыщу 363-р сабийщ.
 - Къэбэрдей-Балъкъэрыр кърым геморрагие техьэ­гъуэр зыхуэлъэ щIыпIэщ. Эпидемие лъэхъэнэм къри­у­бы­дэу мэлхьэпIатIэхэр цIыху куэдым йодзакъэ. Ар республикэм и щIыпIэ псоми щынэрылъагъущ. Мэлы­жьыхьым къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэ пщIондэ зи гугъу тщIы хьэпIацIэхэр жы­джэрщ, накъыгъэ - бадзэуэгъуэ мазэхэм хуабжьу мэятэ. МэлхьэпIатIэхэр нэхъыбэу удзыпцIэхэм хэсщ, чыцэхэми тесщ. ЦIыхум и щIыфэ пцIанэм нэхърэ, щыгъын щIагъыр нэхъ къащтэ. Зы­хэпщхьэну щIыпIэр зэма­ныфIкIэ - ику иту дакъикъэ 30-кIэ - къалъыхъуэри, лъым ефэн щIамыдзэ щIыкIэ къыпхуэгъуэтынущ, - къы­хигъэщхьэхукIащ Мартынов Александр. 
  МэлхьэпIатIэхэм узыфэ зэрыцIалэ куэд кърахьэкI. А хьэпIацIэ лIэужьыгъуэхэм къыпхуахьынкIэ хъуну узыфэ шынагъуэхэм ящыщщ цIыхум и псантхуэр зэтезыкъутэ мэлхьэпIатIэ (клещевой) энцефалитыр, геморрагие техьэгъуэр, боррелиозыр, нэгъуэщIхэри. 
  Эпидемие лъэхъэнэм ­къриубыдэу, мэлхьэпIатIэр нэхъ щыдзакъэ щIыпIэхэм ящыщщ Тамбукъан хыжьейр, Ставрополь крайм­рэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я гъунапкъэм ­ деж щыIэр, щIыналъэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм къикI зы­гъэпсэхуакIуэхэр куэду къызэкIуалIэр. Абдежым щыпэкIу цIыхухэр нэгъабэ Урысейм и Роспотреб­надзорым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм хуэтхьэусыхауэ щытащ, а щIыпIэм уэру къыщыкI удзхэр и чэзум зэрыпамыупщIам къыхэкIыу. 
  МэлхьэпIатIэхэм къапкъ­рыкI узыфэхэр къэмыхъей щIыкIэ, паркхэм, стадионхэм, республикэм и цIыху­хэмрэ хьэщIэхэмрэ сытым дежи зыщагъэпсэху и щIы­пIэхэм акарицидхэмкIэ елэ­жьын хуейщ. 
  ГурыIуэгъуэщ республикэм геморрагие техьэгъуэ къэзышэ мэлхьэпIатIэхэр щыгъэмэщIэным хуэгъэ­зауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэ­хэм щIыналъэ муниципалитетхэми ахъшэ халъхьэн зэрыхуейр. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, и нэхъыбапIэм ахэр а Iуэхум хуэнэф-хуэдэгум хуэдэщ, абы теухуауэ унафэ ткIий зэрыщымыIэм къыхэкIыу. 
  Урысейм Потребительскэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и Iуэху­щIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм къалэ округхэмрэ щIыпIэ администрацэхэмрэ я унафэщIхэм илъэс къэс захуигъазэми, абыхэм а Iуэхум мылъкуу ­хухахыр мащIэ дыдэщ. Абы къыхэкIыу, профилактикэ лэжьыгъэхэр и чэзум фIагъ хэлъу егъэкIуэкIа хъуркъым, аращи, мэлхьэпIатIэхэр ­мэбагъуэ, цIыхухэм хуэлъэ­хэр нэхъыбэ мэхъу. Щыты­кIэм икIэщIыпIэкIэ зегъэ­хъуэжын зэрыхуейм щытрагъэчыныхьащ зэIущIэм икIи абы теухуауэ унафэ къыщащтащ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


17.04.2018
16.04.2018
12.04.2018
10.04.2018