Ставрополь адыгэбзэр щадж

  Ставрополь крайм щыIэ «Адыгэхэр» щэнхабзэ центрым адыгэбзэр щрагъэдж дерсхэр къызэригъэпэщащ. Япэ дерс зэIухар гъатхэпэм и 14-м ще­кIуэкIащ къалэм дэт Зэ­ныбжьэгъугъэм и унэм. 

  Абы зэрыщрагъэджэну программэм къызэщIеу­бы­дэ адыгэбзэ зымыщIэ балигъхэмрэ илъэсипщIым­ щIигъуа ныбжьы­щIэхэмрэ. Дерсхэм щIэсынухэм зэрырагъаджэ тхылъ­хэр хуагуэшынущ, абыхэм ядэ­лэжьэнущ илъэс 25-кIэ егъэджакIуэ IэнатIэм пэ­рыта Хьэткъуэ Марие. 
  - Ди лъэпкъымрэ абы бгъэдэлъ хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ тхъумэным и зы Iэмалщ нобэ къызэдгъэпэща дерсхэр. Псоми ящIэ хамэщI щыпсэухэмрэ я анэ­дэлъхубзэ иримыпсалъэу нэгъуэщI хэгъуэгухэм исхэмрэ адыгэбзэр зэра­IэщIэхур, нэхъ шына­гъуэжращи, зи хэку имы­сыж­хэм къащIэхъуэ щIэб­лэм зэраIу­ры­мылъыххэр. Апхуэдэ гупсысэхэм къы­хэкIыу, ди центрым дерс­хэр къызэригъэпэщащ икIи Адыгэ тхыбзэм и ­махуэм ирихьэлIэу япэ гупыр зэхуэтшэсащ. ФIы­щIэ яхуэс­щIыну сыхуейщ ди ­гукъэкIыр къыддэзыIыгъа, Iуэхур едгъэжьэнымкIэ сэ­бэп къытхуэхъуа, Ставрополь къалэм и администрацэмрэ абы и унафэщI Джадтоев Анд­рейрэ. 
  ЗэрыжаIэщи, бзэр щы­мыIэмэ, лъэпкъри щыIэнукъым. Ди центрым и къалэн нэхъыщхьэр адыгэ лъэпкъым къыхэкIауэ Став­ропольем исхэм я ­анэ­дэлъхубзэр яIэщIэ­мы­гъэ­хунырщ», - къыджиIащ «Адыгэхэр» щэнхабзэ ­центрым и унафэщI Шыб­зы­хъуэ Юрэ. 
  Юрэ къыхигъэщащ адыгэ­бзэ дерсхэм ставрополдэсхэм я деж щIэуп­щIэшхуэ зэрыщиIэр, къа­кIуэурэ куэдым зэрызрагъэтхыр.

НэщIэпыджэ Замирэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018