Къалэм нэхъ тыншу ущызекIуэфынущ

  Гъатхэпэм и 17-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий зригъэлъэгъуащ Толстойм и цIэр зезыхьэ уэрамым икIыу Калюжнэ уэрамым утезышэу ящIа ­гъуэгу зэпыхьэпIэр. Республикэм и УнафэщIым щIыгъуащ министрхэр, Налшык къалэ администрацэм и лIы­кIуэхэр, а IуэхумкIэ жэуап зыхьхэр.

  Калюжнэ уэрамым ирикIуэу щыта   20-нэ гъущI гъуэгу къудамэр куэд щIауэ къагъэсэбэпыжыртэкъыми, къалэм нэхъ щызекIуэгъуафIэ хъун папщIэ абы къы­хуэкIуэ уэрамхэм къытехьэпIэ хуащIащ. Гъуэгухэм иIа кумбхэр ­ягъэсеижащ, ­мыгувэу асфальт тралъхьэу ­машинэ ­къежэкIыпIэ хуащIыну я мурадщ. А ухуэ­ныгъэр мы гъэм и фокIадэ мазэм яухыну хуагъэфащэ.
  КIуэкIуэ Юрий къыхигъэщащ Калюжнэ уэрамым и теплъэр зэрымыщIагъуэр икIи абы фIыуэ елэжьын зэрыхуейр. Республикэм и Iэтащхьэм ухуакIуэхэр къыхуриджащ Iуэхум хухаха мылъкумрэ яIэ зэфIэкIымрэ къагъэсэбэпу щытыкIэр ягъэтэмэмыну, гъуэгущIэхэр тралъхьэну, къалэм и уэрам нэхъыфIхэм хуэдэу къы­зыхуэтыншэ ящIыну. Абы жиIащ цIыхухэм я тыншыпIэм нэхъыщхьэ зэрыщымыIэр, икIи уэрамыщIэр шынагъуэншэу, нэхуу, къабзэу, дахэу къызэгъэпэщыным и мы­хьэнэр зэрылъагэр къагурыIуэу, Iуэхум гууз-лыуз хуаIэу зэфIахыну.
  Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым автомашинэу мин 30-м нэблагъэ зы махуэм щызэблокI. АбыкIэ ирикIуэ гъуэгур зэрагъэпэщыжын папщIэ ар зэхуэщIауэ щыщытыну пIалъэм Кировым и цIэр зе­зыхьэ уэрамым и мызакъуэу, КалюжнэмкIи укъекIуэкI хъунущ. КъБКъУ-м ще­джэхэмрэ щылажьэхэмрэ иджы куэдкIэ нэхъ тыншу екIуэлIэфынущ универси­тетым. Дзэлыкъуэ, Бахъсэн, Шэджэм щIыналъэхэм, Кэнжэ къикIхэр къалэм нэхъ псынщIэу къэсынущ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, къалэм щызэтрихьэ маши­нэхэр нэхъ мащIэ хъунущ. 
  Налшык къалэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Бэджыдэ Мухьэмэд дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, гъуэгум и ухуэ­ныгъэщIэр зэран зыхуэхъункIэ хъуну хьэ­рычэтыщIэхэм зэгурыIуэныгъэ ира­щIы­лIащ, ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр зэрау­бз­ы­хуам тету и зэманым зэфIагъэкI.

Щомахуэ Залинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


17.04.2018
16.04.2018
12.04.2018
10.04.2018