Жэман Ахьмэд ди пащхьэ кърелъхьэ

 «Iуащхьэмахуэ си плъапIэщ. Дыгъуасэм­рэ нобэмрэ къагъэщIа гупсысэхэр» фIэщыгъэм щIэту ­Жэман Ахьмэд къыдигъэкIа и тхылъыщIэм и лъэтеувэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ. 

 Тхылъыр адыгэбзэ­кIэ зэзыдзэ­кIар журналист Мэремкъул Ларисэщ. Жэман Ахьмэд щIэныгъэлIщ, экономистщ, КПСС-м и Къэ­бэрдей-Балъкъэр обко­мым и Аппаратым, Министрхэм я Советым щылэжьащ, иужь­кIэ «Инкомбанк»-м, Мылъку ­хъумапIэ агентствэм Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм и унафэщIу щытащ. Мы зэманым ар и Iэтащхьэщ Москва щыIэ МТС Банкым и Административнэ департаментым. УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ.
  ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ жыла­гъуэ лэжьакIуэ, полицэм и генерал-лейтенант Щоджэн Хьэчим, тхы­дэдж, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий, профессор Щомахуэ Лев, ­КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт ­КъуэщIысокъуэ Александр, лъэпкъ тхыдэмрэ литературэмрэ фIыуэ зылъагъу ­Абазэ Хьэсэн, Тыркум щыщ ди лъэпкъэгъу Нэзэр Хьэмид сымэ. Пшыхьым кърихьэлIахэм фIыщIэ хуащIащ тхылъыр къыдэзыгъэкIа, абы зэпкърыхауэ тепсэлъыхьыжа Котляров Виктор.
  Уэрэд, усэ, тхыгъэ, поэмэ мащIэ ­хуатхакъым мэгъу къару яхэлъым хуэдэу удэзыхьэх бгылъэ щIыпIэхэм я дахагъым. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, псори зэхэ­ту цIыху мин 12-м щегъэжьауэ 18-м нэс Iуащхьэмахуэ дэкIащ. Жэман Ахьмэди ящыщщ абыхэм. Сыту пIэрэ абы щIэджыкIакIуэм и гулъытэ иныр къызэрилэжьар? И дуней лъагъукIэ дахэрщ, а лъагапIэхэм и гущIэм къыщагъэуша гупсысэ щIэщыгъуэхэрщ.
 Ахьмэд Iуащхьэмахуэ дэкIауэ щызэхэсхам, ар ищIэн хуей щIэ­хъуамкIэ ­сеупщIыну сыхущIэкъуащ, ауэ сыхуэзэну Iэмал симыIэурэ Москва кIуэжауэ щытащ. Куэд дэмыкIыу абы къысхуигъэхьа тхылъыщIэм си упщIэм и жэуапи, нэгъуэщI гъэщIэ­гъуэн куэди къыщызгъуэтащ.
  «Iуащхьэмахуэ, иныжь хуэдэ, адрей псоми йолъэгэкI, - етх тхакIуэм. - Абы и инагъым гушхуэныгъэ къыс­хелъхьэ. Iуащхьэмахуэ сыщегуп­сыс­кIэ, ар къызэрызмыгъэIурыщIам сри­нэ­щхъейрт, абы сыIуплъэху, щэхуу мурад сщIырт ар зэзгъэхъулIэну икIи фIыуэ къызгурыIуэрт а мурадым псэхупIэ къызэрызимытынур».
  Iуащхьэмахуэ и щыгум дэкIа цIыхур сыт зэгупсысыр, жыжьэу и лъабжьэм къыщигъэна дунейм дауэ ар зэреплъыр?
  «СыткIэ дахэ Iуащхьэмахуэ? Абы гурэ псэкIэ нэхъ къабзэ, нэхъыфIым уегупсысу уещI, фIэщхъуныгъэ ­къы­пхелъхьэ. Мыхьэнэншэ куэдым гъащIэр зэрытедгъэкIуадэр абы и щыгум щызыхыбощIэ. УзыщIэгуп­­сы­сыжыну, уи псэукIэр къэппщы­тэжыну уафэхэм япэгъунэгъу ухъуа иужь нэхъ къохъулIэ», - етх Жэманым.
Тхылъым и лъэтеувэм кърихьэлIахэм къыхагъэщащ ар зытхам и гупсысэхэм я кууагъымрэ и псалъэхэм ящIэлъ купщIэмрэ гъэщIэ­гъуэн зэ­ращыхъуар.
  БзитIкIэ зэдзэкIауэ Налшык къы­щыдэкIа «Эльбрусские заметки» тхылъыр Москварэ Монголиемрэ ­дунейм къыщытехьащ. Адыгэ щIэ­джыкIакIуэхэми тхылъым нэIуасэ зыхуащIыну Iэмал яIэщ.
Жэман Ахьмэд и тхылъыр зэзы­дзэкIамрэ къыхудэзыгъэкIамрэ пшы­­хьым и кIэухым фIыщIэ яхуищIащ.
  «Дэ, бгырысхэм, аращ ди псэукIар. Си псэр къызэныкъуэкъурт Iуащ­хьэмахуэ сыдэкIынуи, къызэхъулIащ. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ, ди пIэ диуджыхьу, ди щхьэ Iуэху фIэкIа зедмыхуэу дыпсэуныр зэрыщы­уагъэшхуэр. Сыхуейщ ди щIыналъэ дахэр ­дуней псом къезгъэцIыхуну, ­IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм лъага­пIэщIэ­хэр щызыIэрыдгъэхьэу, де­фIа­кIуэу дыпсэуну», - захуигъэзащ Жэманым къызэхуэсахэм.

Мэшыкъуэ Тэзэл.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018