ЩIымахуэм хуэхьэзырщ

 Налшык и коммунальнэ хозяйствэхэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм ­къанэ щымыIэу хуагъэ­хьэзыращ.
 Мы Iуэхум ехьэлIа лэжьыгъэу сом мелуан 202-м и уасэ зэфIахащ, псоми хухаха сом мелуан   217,5-м ­щыщу. Унэхэр къэзыгъэплъ котёлу 32-р зэтрагъэп­сыхьыжащ, псы хуабэр фэтэрхэм зэрекIуа­лIэ бжьамийуэ километри 7-м нэблагъэр щIэкIэ ­яхъуэжащ. Ауэ Налшык къалэ хуабэр щызэбг­ры­зытыкI системэхэм  я зэ­хуэдитIым нэхърэ нэхъы­бэр кхъахэ хъуащ. Апхуэ­дэ щытыкIэм итщ электро­къарумкIэ сетхэри. Ахэр тэмэму ­зы­хуей хуа­гъэ­зэ­ным текIуэдэну мылъкур къо­мэщIэкIри, къутапэр яхуэщIыжуращ. Дауэ хъу­ми ЖКХ-м и IэщIагъэлIхэр бэлэрыгъыркъым, я къалэ­ныр и чэзум да­гъуэншэу зэфIах. Налшык фэтэр куэду зэтету унэ ­280-м­ управляющэ ком­пание хахакъым. Абы Iуэху куэд иджы хуэдэ зэманым къелъахъэ. Унэхэр къыщагъэплъ мы зэманым ахэр муниципальнэ уп­равляющэ компаниехэм я нэIэм пIалъэкIэ щIагъэуващ.

Шэрэдж Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018