Гундэлэнрэ Зеикъуэрэ къыщыхъуахэм егъэпIейтей

 Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм щекIуэкIащ къуажэдэс щIалэгъуалэм я лIыкIуэхэр, къуажэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, дин лэжьакIуэхэр, спортым дихьэххэр зыхэта зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ мы гъэм фокIа­дэм и 18 - 19-хэм Гундэлэнрэ Зеикъуэрэ къы­щы­хъуахэм.

 Ирагъэблэгъахэм ящыщт Бахъсэн рай­о­ным и прокурор Бэшорэ Аслъэнрэ Урысейм и МВД-м хабзэхэр хъумэнымкIэ и ­полицэм и «Бахъсэн» къудамэм и уна­фэ­щIым и ­къуэдзэ Алэкъул Армедрэ.
 ЗэIущIэр къыщызэIуихым Бахъсэн райо­ным и администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур къызэхуэсахэр къыхуриджащ зэIухауэ икIи къехьэкI-нехьэкI хэмылъу а махуэхэм къэхъуахэр къызыхэкIа щхьэу­сыгъуэхэм тепсэлъыхьыну.
 «Ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ ди щIа­лэгъуалэр хабзэм ебэкъуэныр къызы­хэ­кIар зэдгъэщIэну, ди щIалэхэм гъэсэны­гъэ тэмэм едгъэгъуэтын папщIэ тIэщIэкIа­хэр зэдгъэлъагъужыну», - къыхигъэ­щхьэ­ху­кIащ районым и администрацэм и Iэтащхьэм.
 Къэхъуа псоми куууэ егупсысын зэры­хуейм тепсэлъыхьащ щIыналъэм и администрацэм хабзэхъумэ IэнатIэхэм ядэ­лэ­жьэнымрэ коррупцэм пэщIэтыным­кIэ и ­къудамэм и унафэщI Тохъутэмыщ Му­хьэмэд. Абы къыхилъхьащ Iуэхур егъэ­фIэ­кIуэжынымкIэ лэжьыпхъэхэр.
 ПсыкIэху къуажэм и администрацэм и ­Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим ягу къигъэ­кIыжащ ныбжьыщIэхэр лъэпкъ, щэнхабзэ лъапIэныгъэхэм, зэгъунэгъуфI зэхущыты­кIэхэм хузэщIэзэгъэушэ гупсысэхэм дегъэхьэхын зэрыхуейр. Апхуэдэу зэIущIэм къыщыхагъэщхьэхукIащ районым и де­путатхэм къуажэдэсхэм драгъэкIуэкI лэ­жьыгъэр ирагъэфIэкIуэну и чэзу зэры­хъуар.
 Ислъамым цIыхухэр зыщыщ лъэпкъхэмкIэ зэрызэхимыгъэжыр жиIащ Кременчуг-Констатиновскэ къуажэм и ефэнды Гъут Артур. Абы дин лэжьакIуэхэр къыхуриджащ щIалэгъуалэм, ахэр зыIууэ гугъу­ехьхэм нэхъ гулъытэшхуэ хуащIыну. ­Къуажэхэм щолажьэ нэхъыжьхэм я советхэр, абыхэм лэжьыгъэшхуэ зэфIагъэкIы­фынущ щIалэгъуалэр гъуэгу захуэ трагъэтын и лъэныкъуэкIэ.
 Ди лъэпкъхэр фIыуэ зэрызэхущытым икIи зэрызэрылъагъум я щапхъэхэр къихьащ Жанхъуэтекъуэ къуажэм и адми­нистрацэм и Iэтащхьэ Хьэмырзэ Заурбий. Ар езыр балъкъэрхэм я гъусэу мэпсэу.
 Хабзэхъумэ органхэм я лIыкIуэхэм къы­зэхуэсахэр къыхураджащ ядэIэпыкъуну, дзыхь хуащIыну. Абыхэм къыхагъэщхьэхукIащ яубыда щIалэхэм я нэхъыбэм ялэжь­хэм къарикIуэнкIэ хъунухэр нэхъ пасэу ­гурагъэIуауэ зэрыщытар. АрщхьэкIэ зэре­мыдэIуам и зэранкIэ тезыр зэмы­лIэу­жьыгъуэхэр къатехуащ.
ЗэIущIэм къыщащтащ апхуэдэ Iуэху­гъуэхэр дяпэкIэ къэмыгъэхъун папщIэ зэ­фIагъэкIынухэм теухуа унафэ.

Чылар Аринэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018