Хоккейми апхуэдэ бжыгъэхэм ущримыхьэлIэ къохъу

 6:8, 5:2, 3:4… апхуэдэ бжыгъэхэр куэду яхэтащ КъБР-м футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм щрагъэ­кIуэкIа зэIущIэхэм. Дауи, апхуэдэ зэпэщIэтыныныгъэхэм еплъахэм я нэгу зиужьащ. 

 Топ нэхъыбэ дыдэ щыдагъэкIар «Союз»-мрэ «Родник»-мрэ я зэIущIэращ. А командэхэм гъуащ­хьэхъумэхэр ямыIэжу къып­щыхъунут икIи уеб­лэмэ хоккейми куэдрэ узыщ­римыхьэлIэ бжыгъэ­кIэ ахэр зэбгъэдэкIыжащ, тIури зэхэту 14-рэ (!) къыхэжаныкIри. 
 Шэджэмрэ Тэрчрэ ще­кIуэкIа зэIущIэхэм топ блырыбл хъым къыщ­ра­хыжащ. ТIуми хэгъэрейхэр къы­щыхагъэщIащ, ауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щы­зыIыгъ «Авто­зап­часть»-мрэ Малкэ къикIахэмрэ абыхэм хуабжьу къыхагъэзыхьащ. 
 Я хьэрхуэрэгъухэм тхуэ­рытхуэ я жагъуэ ящIащ «ХьэтIохъущыкъуеймрэ» иужь дыдэ увыпIэм щыт «Шэрджэсымрэ». Япэр зыри къызыфIэмыIуэхуж «Бедик»-м ефIэкIамэ, етI­уанэр зытекIуар хэти изыгъэкIуэтыфыну «Псыкуэдращ». 
 Зэхьэзэхуэм и пашэныгъэм щIэбэн «Ислъэмейм» Нарткъалэ очкоитI щыфIэкIуэдащ. АфIэкIа ехуэхыпIэ зимыIэж щIыпIэ «Нартыр» абы хуабжьу ­къеныкъуэкъуащ. Аращ топ нэхъ мащIэ дыдэ мы джэгугъуэм щыщу щыдагъэкIар - 4. 
 АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэт­щIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэ­гугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Къундетей» (Шэ­джэм) - «Автозапчасть» (Бахъсэн) - 3:4, «ХьэтIохъу­щыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) - «Бедик» (Арщыдан) - 5:0, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - «Нартан» (Нартан) - 4:2, «Нарт» (Нарткъалэ) - «Ислъэмей» (Ислъэмей) - 2:2, «Шэрджэс» (Шэджэм) - «Псыкуэд» (Псыкуэд) - 5:2, «Союз» (Сэрмакъ) -«Родник» (Псынэдахэ) - 6:8, «Тэрч» (Тэрч) - «Малка» (Малкэ) - 3:4. 
«Керт» (Къэхъун) - «Налшык» (Налшык) зэIущIэр ягъэIэпхъуащ.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018