Къафэр зи Iэпэгъу

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун. Илъэситхум къриубыдэу абы зыIэ­ригъэхьа ехъулIэныгъэхэр мащIэкъым: «Дунейр къезыгъэлынур дахагъэрщ» дунейпсо телевизоннэ зэпеуэм и Гран-при саугъэтыр къихьащ, «Москва и бжьыхьэ», «Дэ­рэжэгъуэ», «Fairy Dance», «Хореограф Шершнев Виктор и саугъэт» урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат хъуащ, нэгъуэщI зэхыхьэ куэдми зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ.
 Ансамблым и ехъулIэныгъэр псом япэу щылъагъупхъэр абы и художественнэ унафэщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик и дежщ. Iуэхур зэт­риублэн ­папщIэ гугъуехьхэм мымащIэу Iууами, псалъэм папщIэ, зыщагъэсэн пэш ­къудей яIэтэкъым, зыхуигъэувыжа ­мурадыр зригъэхъулIащ. Нобэ «Вагъуэ цIыкIухэр» республикэм щекIуэкI гуфIэгъуэ зэхыхьэ псоми ирагъэблагъэ, цIыхушхуэ къы­зэхуашэсу ансамблым и концерт щхьэхуи екIуэкIащ. 

- Эдик, къафэр IэщIагъэ дауэ пхуэхъуа?
- Сызэрысабийрэ къэфэным сыдихьэхырт, сфIэфIт. Школым сыщыщIэсым Нартан къуажэм щызыхэт гупым, и ужькIэ «Шэджэм псыкъелъэ­хэр» ансамблым сыкъыщыфэу ­щы­тащ. ЕджапIэ нэужьым Коо­пе­рацэм­кIэ техникумыр диплом плъыжь­кIэ къэзух­ри, ди къуажэм  дэт тыкуэнышхуэм  и уна­фэщIу сагъэуващ. Къафэм сыщыкIуэну зэманыр къызэ­рысу, сату щIапIэр зыхуэсщIырти, абы сыжэрт. 
 Къафэм си гур етауэ зэрыщытым си анэм гу лъитэри, «Кабардинка» ансамблым сишауэ щытащ. Илъэс тIощIкIэ абы сыхэтащ. ИужькIэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал ­институтым хореографиемкIэ и къу­дамэр къэзухыжащ. 
-Къафэри лIэужьыгъуэ зыбжанэу зэщхьэщокI. Уэ сыт хуэдэ нэхъ уигу дыхьэр?
-Адыгэ къафэу щытмэ, сыт хуэдэри сфIэфIщ, ауэ «Уэркъ къафэр» псоми къахызогъэщхьэхукI. Къафэ къэсыху езым и тхыдэ иIэжщ, ахэр псори гъэщIэгъуэнщ икIи удэзыхьэхщ. Нэ­хъапэм щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ иджы хуэдэу хуиту зэхуэзэу ягу илъ зэхуаIуатэу щытакъым. Ахэр щыз­рихьэлIэр джэгурт, я гурыщIэр ­къафэбзэкIэ зэхуаIуатэрт. Мис ап­хуэдэу мыхьэнэшхуэ игъэзащIэрт къа­фэм. 
-Иджыпсту ди щIалэгъуалэр, джэгум щыхэткIэ уакIэлъыплъмэ, шэ­шэн, ингуш къафэ псынщIэхэм ­нэхъ дихьэхауэ гу лъыботэ. Дауэ абы узэреплъыр?
-Лъэпкъ къэс езым и къафэ иIэжщ. Абы къегъэлъагъуэ ар зейм и хьэлыр, и щыIэкIэ-псэукIэр. Адыгэ къафэхэр щагъэзащIэкIэ уи нэгум къыщIагъэхьэ лъэпкъым и уардагъэр, абы и щIыбагъ тхыдэ, щэнхабзэ къулей зэ­рыдэлъыр къыуагъащIэ. Джэгур ще­кIуэкIкIэ утыкум уилъадэу щIыкIейуэ зыпщIу, къэбжыхьу уитыныр къезэ­гъыркъым. Адыгэ джэгуми къафэми езым я хабзэ яIэжщи, абыхэм ущы­гъуазэу утыку уихьэн хуейщ. НэгъуэщI лъэпкъхэм я къафэм я пщIэр зыкIи згъэмащIэркъым, ауэ адыгэ джэгу ущыхыхьэкIэ абы и утыкум ипхьэн ­хуейр адыгэ къафэщ. 
- «Вагъуэ цIыкIур» къызэрыунэ­хуам и гугъу уэзгъэщIынут.
- Си ныбжьыр нэсу къафэ утыкум ­сыкъикIын хуей хъуами, IэщIагъэр IэщIыб схуэщIакъым. Абы нэгъуэщIхэр хуезгъэсэну мурад щысщIым, сабийхэм я деж къыщыщIэздзащ. ЦIы­кIухэм уадэлэжьэну гъэщIэгъуэнщ. Уафэгум ис вагъуэхэм уахэплъэмэ, вагъуэ цIыкIу «къалъхуагъащIэр» ад­рейхэм къахэмыщыщэу, ауэ гу зы­лъыуигъатэу апхуэдэщ. Хуэм-хуэмурэ ар зэрыхэхъуэм укIэлъыплъыну гу­хэ­хъуэщ. Мис абы изогъэщхь сы­зыдэлажьэ сабийхэри. ЗэфIэкI гуэр яхэлъу, абы адэкIэ зегъэужьын хуейуэ къокIуэ ахэр си деж икIи вагъуэ цIыкIум хуэдэу утыку къохьэ, аращ ансамблым а фIэщыгъэр щIестар.
- Ансамблым сыт хуэдэ мурадхэр иIэ?
- Иджыпсту зыхудогъэхьэзыр Санкт-Петербург хореографие гъуазджэмкIэ щекIуэкIыну «GRAND PREMIUM» дунейпсо зэхьэзэхуэм. 
- ЕхъулIэныгъэ фиIэну сыныво­хъуэхъу.

Епсэлъар Тамбий Заремэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018