XII Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Зэхуэсышхуэр къызэгъэ­пэ­щынымкIэ республикэ комитетым и зэIущIэ фокIадэм и 12-м щекIуэкIащ ДАХ-м и IуэхущIапIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. 
 Конгрессыр щекIуэкIыну махуэм къызэщIакъуэжынущ Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2015 - 2018 гъэхэм къриубыдэу ищIа лэжьыгъэмрэ ДАХ-м и Къэп­щытакIуэ гупым зэфIигъэкIамрэ. Ап­хуэдэуи ДАХ-м и тхьэмадэр, абы и къуэ­дзэхэр, ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр ха­хынущ. ЗэIущIэм щыхэплъэнущ ДАХ-м хагъэхьэну адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэщIэхэм, нэгъуэщIхэми.
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр зэрагъэлъэпIэнуми. Абы теухуауэ къэпсэлъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ­управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и уна­фэщI Атэбий Игорь, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэу Iэдэмокъуэ Ел­бэрдрэ Жу Тимуррэ, Бахъсэн къалэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къардэн ФатIимэ, Бахъсэн муниципальнэ районым и тхьэмадэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Анзор, нэгъуэщIхэри.

КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018