ЗэхъуэкIыныгъэхэр бюджетым халъхьэ

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм Iуэхугъуэ 25-м щы­хэплъащ.

 ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и бюджетыр 2018 гъэм, 2018 - 2019 гъэхэм тещIыхьауэ» КъБР-м и Правительствэм и Унафэм и проектым. 
 КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Лисун Еленэ жиIащ федеральнэ бюджетым къы­хэкIыу республикэм сом мелуан 583-рэ лейуэ къызэрыхуиутIыпщар, сом мелуани 119,3-р щыщщ Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я бюджетхэр зыхуей хуа­гъэзэн папщIэ иритым. Къи­щынэ­мы­щIауэ, цIыху щхьэхуэхэр пщIэншэу хущ­хъуэкIэ къызэрагъэпэщын папщIэ, КъБР-м ­Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къыхущIагъуащ сом мел­уани ­107-рэ. КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм сом мелуани 139,6-рэ кърат, япэ сабийм щхьэкIэ мазэ къэс ят ахъшэ иIэн папщIэ, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм - сом мелуан 250-рэ. 
- Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэтлъ­хьэ­жауэ, республикэ бюджетым и хэ­хъуэр зыхуэдэнур дубзыхуащ. Псалъэм папщIэ, налогымрэ нэгъуэщI хэхъуэ­хэмрэ сом ­мелард 11-рэ мелуан 718,4-рэ къатынущ. Хэхъуэхэр псори зэхэту сом мелард 30-рэ мелуан 849,5-рэ мэхъу, республикэм къигъэсэбэпыну зыхуеинур сом ­мелард 30-рэ мелуан 836,7-рэ. ­Профицитыр сом мелуан 12,7-рэ мэхъу, - жиIащ минист­рым и къалэнхэр зыгъэзащIэм. 
 Республикэ унафэщIхэм ягъэбелджылащ Къэбэрдей-Балъкъэрым регби спорт лIэужьыгъуэм зыщиужьын зэ­ры­щIидзэрэ илъэс 50 зэрырикъум теухуауэ ирагъэкIуэкIыну Iуэхухэр къызэзыгъэпэ­щыну гупым хэтынухэр. КъБР-м спор­тымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам зэрыжиIамкIэ, махуэшхуэр ирагъэкIуэкIы­нущ фокIадэм и 30-м.
 КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр ­Къумахуэ Мухьэдин жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ Гур­туев Сэлихь къызэралъхурэ илъэс 80 зэрыхъум ехьэлIа дауэдапщэхэр къы­зэзыгъэпэщыну гупыр зэрагъэбелджылар.
 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэм зыщегъэужьыным и IуэхукIэ» къэрал программэм зэхъуэкIы­ныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ къэпсэ­лъащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ­министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къумыкъу Iэуес. Проектым халъхьэ зэ­хъуэкIыныгъэхэр хуэгъэзащ зи ныбжьыр мазитIым къыщыщIэдзауэ илъэси 3 хъуа сабийхэм щакIэлъыплъыну IуэхущIапIэ­хэр къызэгъэпэщыным. Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №4-м епхауэ 2019 гъэм яухуэну траухуа, школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэр здашэ IуэхущIапIэр курыт школ №3-м гуэту ящIыну зэрахъуэкIыжащ. Законопроектым къыщыгъэлъэ­гъуа лэжьыгъэхэр ягъэзэщIэным сом ­мелуан 39-м щIигъу текIуэдэнущ.
 ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ мэкъу­мэш IуэхущIапIэхэм зегъэужьыным трагъэкIуэдар зэрыратыж щIыкIэми.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018