Тхьэкъуахъуэ ФатIи­мэ­рэ абы и гупымрэ

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

 Зи пщэрылъ къалэнхэм ягури я псэри хуэкъабзэу бгъэдэтхэм ящыщщ си тхыгъэ   кIэщIымкIэ зи гугъу фхуэсщIыну дохутырхэр. Ахэр Налшык дэт сымаджэщым и езанэ ги­неко­логием щылажьэхэу къуда­мэм и дохутыр нэхъыщ­хьэ Тхьэкъуахъуэ ФатIи­мэ­рэ  абы   и нэIэм щIэт­хэмрэщ. 
 Я IэщIагъэмкIэ Iэза­гъыш­хуэ зэрабгъэдэлъым нэмыщI, сымаджэщым и лэжьакIуэхэм цIыхугъэ ­лъаги яхэлъщ, узыр къызэIэм гулъытэ гуапэ ­хуащI, я Iуэху бгъэ­ды­хьэ­кIэкIи ­Iэщабэщ, я псэ­лъэкIэкIи Iущабэщ. ФатIими абы къыдэла­жьэхэри хущIокъу узыр сымаджэм нэхъ псынщIэу зэрыщхьэщахыным, я бзэ IэфI къудеймкIи сэбэп къыпхуэхъуу къып­щохъу. Апхуэдэхэщ дохутырхэри, мастэхэр яхэ­зылъхьэ медсестрахэри, къабзагъэм кIэлъыплъ, ерыскъыр зезыгъакIуэ лэжьа­кIуэ гуащIафIэхэри.
 Зи щIэныгъэр куу, зи зэфIэкIыр лъагэ дохутыр Iэзэхэм, гууз-лыуз зиIэу  сымаджэм бгъэдэт лэ­жьакIуэ IэкIуэлъакIуэхэм фIы­щIэ ин яхузощI апхуэдэ я псэ хьэлэл Iуэху зехьэкIэм папщIэ. Узын­шагъэ быдэ яIэу, я гъащIэр дахэу, я мурадхэр къайхъу­лIэу, я унагъуэ­хэм насып илъу куэдрэ Тхьэм игъэп­сэу, игъэ­ла­жьэ.

ДЫДУ Марият. Дыгулыбгъуей къуажэ

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018