ЗэщIэхъееныгъэм зеужь

 Ди щIыналъэм зыщызыужь щIалэ­гъуалэ зэщIэхъееныгъэхэм ящыщщ волонтёрхэм я зэгухьэныгъэхэр. КъБКъУ-м и Студсоветым къызэригъэпэщри, университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм щекIуэкIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и Волонтёр центрым и лIыкIуэхэм я зэхуэс. Абы хэтащ нэхъ щIалэгъуалэ жыджэру цIыху 60-м щIигъу. 
 КъБКъУ-м хамэ къэралхэм къикIа студентхэр щрагъаджэ и институтым и унафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Вакъашэ Аскэр къызэрыхигъэщамкIэ, волонтёрхэм я школым хэтащ Иорданием, Суданым, Йеменым къикIа щIалэгъуали. Абыхэми щыгъуазэ зыхуащI а зэщIэхъееныгъэм хэлъ щхьэхуэныгъэ­хэм. А Iуэхум теухуа еджэныгъэхэр, зыгъэ­сэныгъэхэр Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэ­кIащ тхьэмахуэм нэскIэ. Волонтёрхэр лекцэ зэмылIэужьыгъуэхэм едэIуащ. Ахэр ятещIыхьат щытыкIэ къызэрымыкIуэм ихуам япэ медицинэ, психологие дэIэпыкъуныгъэ зэрептынум, спорт джэгукIэхэр, цIыху куэд зыхэт нэгъуэщI зэхуэсхэр къы­зэрызэбгъэпэщынум, абыхэм волонтёрхэм щаIэ къалэнхэр щаубзыхуу. 
 А Iуэхугъуэхэм къадэкIуэу, волонтёрхэм загъэпсэхуащ, пшыхь купщIафIэхэм хэтащ. Апхуэдэу абыхэм я хьэщIащ блогер цIэрыIуэ Лобжанидзе Вахтанг. «Галстук ддэмылъу» щытыкIэм иту екIуэкIа зэхуэзэм зи щIалэгъуэхэм хьэлэмэт куэд ­къыщащIащ гъащIэм, дунейм и зэхэлъыкIэм ятеухуауэ. 
 НыбжьэгъущIэхэмрэ щIэныгъэщIэхэмрэ зыгъуэта щIалэгъуалэр зэбгрыкIыжащ, акъылкIи псэкIи нэхъ къулей хъуауэ, зыхэт зэщIэхъееныгъэм адэкIи зэрызегъэу­жьып­хъэ Iэмалхэм щыгъуазэ хуэхъуауэ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018