Темыркъан Юрий и илъэс.

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 
 Сыхуэзэху къэс, согъэщIагъуэ абы хэлъ цIыхугъэмрэ бэшэчагъымрэ. Абы и гум темыхуэнур фэрыщIагъымрэ щхьэхуещагъэмрэщ, апхуэдэ гуэр къыбдилъэгъуакъэ - и щIыб къызэрыпхуигъэзэнум шэч къытумыхьэ. Аращ абы и хьэлыр, къы­далъхуауэ, зэрысабий лъандэрэ зы­хилъхьауэ. Ар хуейщ апхуэдэ хьэл, цIыхугъэ уэри пхэлъыну. 
 Зи гугъу сщIыр къэфцIыхуащ, дауи - ар Темыркъан Юрийщ. 

СОКУРОВ Александр.
 
*   *   *
 Темыркъан Юрий деж сыщеджащ сэ. ИгъащIэкIэ сщыгъупщэнкъым ар къызэ­рысхуэупсар: «Зауэмрэ мамырыгъэмрэ» оперэр дзыхь къысхуищIащ. Абы и гулъытэ зэи сыщыщIакъым, аращ зи фIыщIэр дирижёр нэхъыщхьэ сызэрыхъуар - ап­хуэ­дэ Iэмал къызитащ абы.
ГЕРГИЕВ Валерий.
 
*   *   *
 СэркIэ хьэкъщ симфоническэ эст­ра­дэри, оперэри, балетри къэзыгъэIу­рыщIэф, а псоми я купщIэр къэзытIэщIыф дирижёр Iэзэ дыдэхэм Темыркъан Юрий зэращыщыр.
ГРИКУРОВ Эмиль.

*   *   *
 ФыкIуэ Темыркъаным и концертым. Абы игъэбзэрабзэ музыкэм федаIуэмэ, фигу хэхъуэнущ, гурыщIэм фызэщIиIэтэнущ, дэрэжэгъуэ къывитынущ, фызэ­рыцIыхур, гъащIэр зэрылъапIэр нэхъри зыхэфщIэнущ.
ПОКРОВСКИЙ Борис.

*   *   *
 Шэч хэлъкъым - и цIыхугъэкIи и ­гуащIэкIи ар щэджащэщ, псоми къахощ, егъэлеяуэ зэрыгуащIафIэри, зэрыакъы­лыфIэри, и гулъытэр зэрыгъунапкъэншэ­ри псэкIэ зыхыбощIэ. Куэд дыдэ хузэ­фIэкIащ абы, зыхэмызагъэ щыIэкъым. ­Гъуазджэм и лэжьакIуэм хэлъын хуей ­фIагъ псори дыболъагъу абы. И теплъэ ­къудейми къеIуатэ абы и гуащIэр зэрыин дыдэр.
ТРЕТЬЯКОВ Виктор.

*   *   *
 Америкэм сыкъызэрикIыжыххэу, пIалъэ къыхэзгъэкIакъым - Темыркъан Юрий и репетицэм сыкIуащ, занщIэуи къызгуры­Iуащ сэ нэгъуэщI дунейм сыкъызэрыщы­хутар. Си гум щызу сыбэуащ абдежым. Сэ сынасыпыфIэщ абы ныбжьэгъу сызэры­хуэхъуам щхьэкIэ.
МАЦУЕВ Денис.

*   *   *
 «Псэ узджынтахэр» спектакль гугъу дыдэщ - и зэхэлъыкIэкIи, и ухуэкIэкIи, и купщIэкIи. Ар зыхуэгъэувынкIэ хъунур Темыркъан Юрий хуэдэ дирижёр, режиссёр щэджащэрщ. Игъэуващ, къехъу­лIащ - аращ сэ шэч къызытезмыхьэр. Спектаклыр щагъэлъэгъуа япэ пщы­хьэщ­хьэм гу зэрылъыстащи, абы щыджэгу псори щогуфIыкI Темыркъан Юрий хуэдэ уна­фэщI зэраIэм.
ХРЕННИКОВ Тихон.

Куэд зыхуэфащэ, куэд къэзылэжь

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018