ЩIэблэм я щапхъэ

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.
 Бекъулыр Аруан щIыналъэм хыхьэ Мысостей къуажэм 1947 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ курыт еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, дзэм къулыкъу щищIащ. ЩIэныгъэм хуэпабгъэ ­щIалэщIэр 1969 гъэм КъБкъУ-м бухгалтерхэр щагъэхьэзыр и къудамэм щIэтIысхьащ. 4-нэ курсым щIэс студент жыджэрыр кафедрэм и лэжьакIуэхэм я лъэIукIэ егъэджакIуэу къащтащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и экономикэ лэжьакIуэхэм я Iэзагъым щыхагъахъуэ IуэхущIапIэм. Абы къыдэкIуэу Хьэбас а илъэсхэм щылэжьащ Дагъыстэн мэкъумэш техникумым. Зыпэрыт IэнатIэхэр и еджэным зыкIи зэран хуэмыхъуу, Бекъулым хузэфIэкIащ диплом плъыжькIэ университетыр къиухын.
 И щIэныгъэри и IэщIагъэри къыщалъхуа жылэм сэбэп яхуищIу, «Аруан» колхозым и бухгалтер нэхъыщхьэу илъэс 23-кIэ лэжьащ Хьэбас. 1999 - 2006 гъэхэм Аруан районым и администрацэм и Iэтащхьэм финанс Iуэху­хэмкIэ и къуэдзэ къулыкъур ирихьэкIащ. Зэрылажьэм хуэдэурэ, Бекъулым ехъулIэныгъэкIэ къиухащ Вильямс Василий и цIэр зэрихьэу Москва дэт Союзпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и аспирантурэр. ИригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр и ­лъабжьэу игъэхьэзыра лэжьыгъэр щытхъу пылъу пхигъэкIри, экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат хъуащ.
 А псоми къадэкIуэу, Хьэбас ирихьэкIащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэ куп­щIафIэ. Абы илъэс 15-м щIигъукIэ иригъэджащ КъБКъУ-м, ­КъБКъМА-м я студентхэр, щIэныгъэ-къэхутэ­ныгъэ лэжьыгъэхэри иригъэкIуэкIащ. Езы Бекъулым и къалэмы­пэм къыпыкIащ апхуэдэ щIэныгъэ лэжьыгъэу 45-м нэс.
 2007 гъэм къыщы­щIэ­дзауэ Хьэбас щолажьэ УФ-м и МВД-м и Краснодар университетым Налшык щиIэ къудамэм экономикэмкIэ и кафедрэм.
 ЖыпIэнурамэ, дзыхь къыхуащI дэтхэнэ IэнатIэми Бекъул Хьэбас пэрытщ пэжу, жэуап­лыныгъэр зыхищIэу, адрейхэм щапхъэ ­яхуэхъуу. ЗэфIих лэжьыгъэфIхэм папщIэ абы мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм, Аруан щIыналъэм и администрацэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. 
 Хэкупсэ нэсщ Бекъулыр. Зыпэрыт IэнатIэхэм къыщыдэхуэ зэманыр абы хухех къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и тхыдэр джыным. ЩIыпIэ архивхэм щыхъума дэфтэрхэр, лъэпкъ IуэрыIуатэм хэт хъыбарыжьхэр я лъабжьэу Хьэбас 2008 гъэм къыдигъэкIащ «Аул князей Мисостовых и узденя Тогланова» тхылъыр. Абы ихуащ Мысостей къуажэм ехьэлIа хъыбарыжьхэр, жылэм дэса цIыху цIэрыIуэхэм я гъащIэм и къекIуэкIыкIар, Хэку зауэшхуэм и зэманым къуажэдэсхэм зэрахьа лIыгъэм теу­хуа тхыгъэхэр. 
 Бекъул Хьэбас хуэдэхэращ «лъэпкъым и бын пэж» зыхужаIэр. Илъэс 70-м щхьэдэхами, ар ноби жыджэру пэрытщ и лэжьыгъэ IэнатIэм, ирегъэкIуэкI щIэныгъэ-къэхутэ­ныгъэ лэжьыгъэхэри. КъыщIэхъуэ щIэблэм я гъуазэ нэхъыжьыфIым дохъуэхъу узыншэу куэдрэ ящхьэщытыну, и бынхэм, абыхэм я быныжхэм я гуфIэгъуэ куэд илъагъуну.

МОКЪУЭ Лаурэ. Мысостей къуажэ

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018