Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.
 Проектым ипкъ иткIэ, щIалэгъуа­лэ гуп Кавказымрэ Поволжьерэ экспе­дицэ макIуэри, а щIыпIэхэм жыла­гъуэ-псапащIэ Iуэхухэр щалэжь - пасэрей ухуэныгъэхэр къагъэ­щIэ­рэщIэж, псыежэххэмрэ псыхъуэхэмрэ ягъэкъабзэ, щIыпIэхэр зрагъэ­цIыху, жылагъуэ лэжьакIуэхэмрэ къэрал къулыкъущIэхэмрэ яIуощIэ. А Iуэхум хэт дэтхэнэми и къалэнщ илъэгъуахэр къызэрыщыхъуар и блогым щитхыжыну. Апхуэдэ щIыкIэкIэ а щIыпIэхэр нэхъыбэм къацIыхуну, лъэпкъхэм яку дэлъ зэгурымыIуэныгъэхэр нэхъ мащIэ хъуну щогугъ къызэгъэпэщакIуэхэр.
 Ди къэралым и хэгъэгу 18-м, Къу­хьэ­пIэ Гъунэгъум щыщ ныбжьыщIи 120-рэ проектым хэтынущ. Ди республикэм къыбгъэдэкIыу абы цIы­хуитху хагъэхьащ. ШыщхьэуIум и ­3 - 9-хэм ахэр Кавказ Ищхъэрэм, Аб­хъаз, Осетие Ипщэ щIыналъэхэм щы­хьэщIащ. Абы къыкIэлъыкIуэу ныбжьыщIэхэр ирагъэблэгъащ Астра­хань, Волгоград, Саратов, Самарэ, Ульяновскэ областхэм, Къалмыкъым, Чувашием, Тэтэрстаным.
 Налшык къэкIуа щIалэгъуалэ гупым фIэхъус ярихри, зэIущIэр къы­зэIуи­хащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Граждан жылагъуэхэм ядэлэжьэ­нымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и унафэщI КIурашын Анзор. Абы къихигъэщащ проектым мыхьэнэ ин иIэу къызэрилъытэр, къэкIуэнур зей щIалэгъуалэр зэрыцIыхумэ, зэ­кIэлъыкIуэмэ, лъэпкъ зэгурымыIуэныгъэхэр зэрыкIуэщIынур. 
- Лъэпкъ куэд щыпсэу щIыналъэм зэ­гурыIуэныгъэ илъын папщIэ, а лъэпкъхэр зэрыцIыхун, я щэнхабзэм и дахагъэр ящIэн, зэрылъытэн хуейщ. А Iуэхухэращ зыхуэунэтIар мы проект гъэщIэгъуэныр, - жиIащ КIурашыным. 
 Проектым хэт щIалэгъуалэм жаIащ хуабжьу яфIэгъэщIэгъуэну Iуэхум зэры­хыхьар. Абыхэм къыхагъэщащ ди щIыпIэм теухуауэ Интернетым иратхэмрэ езыхэм я нэкIэ ялъэгъуамрэ зэрызэщхьэщыкIыр, мы щIыналъэм щалъэгъуа дахагъэ, гуапагъэ псомкIи Iэмал имыIэу я щIэджыкIакIуэхэм зэрадэгуэшэнур. 
Къызэхуэсахэм удз гъэгъахэр тралъ­хьащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъу Налшык дэтым.

Щомахуэ Залинэ. Сурэтхэр Холлаевэ Марзият трихащ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018