Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ тыншу зэфIэкIынущ

 Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм Лицензэ зыт - лэжьэну хуит зыщI и центрым (ЦЛРР) хъыбар фегъащIэ цIыху щхьэхуэм, лэжьыгъэм, уней ­хъумакIуэ Iуэхум епхауэ Iэщэ зыIыгъхэм а хуитыныгъэр зыIэрагъэхьэн папщIэ къэрал Iуэхутхьэбзэр электроннэу зэфIагъэкIыну Iэмал щыIэ зэрыхъуамкIэ. Апхуэдэ лъэIухэр Къэрал, муниципальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ зыуэ щыт порталым егъэхьын хуейуэ аращ.
 Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ тыншу зэфIэха зэрыхъунум фыщегъэгъуазэ  Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвар­дием и дзэхэм федеральнэ къулыкъумкIэ и официаль­нэ сайтым: www.gosusIugi.ru. 
  Апхуэдэуи хъыбар фегъащIэ Iэщэ зиIэхэм ар ­хъумэнымрэ къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэм и пIалъэр икIыным зы мазэ иIэу лъэIу тхылъыр Iэщэр учётым здэщыт IэнатIэм Iэрыгъэхьэн зэрыхуеймкIэ. И чэзум Iэщэр егъэтхыжыныр уэим зыщIыр УФ-м и КоАП-м ипкъ иткIэ административнэ жэуапым ирашэлIэнущ. 
 Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм Лицензэ зыт - лэжьэну хуит зыщI и центрым и хэщIапIэр: КъБР, Налшык къалэ, Къэбэрдей уэрам, 193-а, телефонхэр: (8662) 495 613, (8662) 495 521, (8662) 495 607.

Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018