Сабий поликлиникэхэр ирагъэфIэкIуэнущ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.
 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ министр Бэлэтокъуэ Владимир и къэ­п­сэлъэныгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и транспорт системэм зегъэужьыным хуэгъэпса проектым халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ехьэлIат. Ахэр къашащ республикэ бюджетым къыщыгъэлъэгъуа ахъшэм тещIыхьауэ программэм хухаха мылъкур гъэтэмэмыжыным. 2018 - 2020 гъэхэм а унэтIыныгъэр егъэфIэкIуэным сом меларди 5,9-рэ трагъэкIуэдэну траухуат, ауэ бюджетым къыщыгъэлъэгъуар сом меларди 5,6-рэщ. 
 Бэлэтокъуэм къызэрыхигъэщамкIэ, «Ростелеком»-м и щIыхуэу «Безопасная республика» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм телъыр зэрапшыныну щIыкIэмкIэ зэгурыIуащ. Абы ипкъ иткIэ, зэтрагъэхьа сом мин 57801,6-р 2020 гъэ пщIондэ ­мащIэ-мащIэурэ япшыныжынущ. ЩIы­хуэм и зэранкIэ «Безопасная республи­ка»-м и программэ гуэдзэнхэм трагъэкIуэдэну ахъшэр зэрагъэзэхуэн хуей хъури, цIыхухэр куэду щызэхуэс щIыпIэ-­хэр камерэхэмкIэ къызэрагъэпэщыным ху­хаха ахъшэр сом мин 28842,4-кIэ ягъэмэщIащ. 
 Сом мин 2371,9-кIэ хэхъуащ «Безопасная республика» къэрал IуэхущIапIэм и аппаратыр зыхуеину мылъкум. Абы щыщу сом мин 2147,6-р «112» системэм и лэжьакIуэхэм я улахуэщ, сом мини 132,4-р административнэ IуэхущIапIэр хъумэ­ным, сом мин 91,9-р лэжьыгъэ IуэхукIэ ежьэхэм ­гъуэгупщIэу иратынущ. Сом мин 2152,1-рэ хухахащ экстреннэ оперативнэ IуэхущIапIэхэм «112» номерымкIэ псын­щIэу уалъэIэсыфу щIыным хуэгъэпса ­федеральнэ программэм.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым Граждан жылагъуэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ Iуэху­хэмкIэ и министерствэм и коллегием хэтынухэри къыщызэдащтащ зэIущIэм. Зэ­хъуэкIыныгъэхэр халъхьащ зеиншэ­хэмрэ адэ-анэм я нэIэ щIэмыту къэна сабийхэмрэ папщIэ псэупIэ фонд хэха къызэгъэпэщыным хуэгъэпса проектым.
 Зыуэ щыт къэрал экзаменыр езыгъэкIуэкI егъэджакIуэхэм гугъуехьыпщIэу иратыну ахъшэм и куэдагъымрэ ар зэрыIэрагъэхьэжыну пIалъэмри къащтащ министрхэм. КъызэрагъэлъэгъуамкIэ, комиссэхэм я унафэщIхэм сыхьэтым соми 150-рэ, адрейхэм сыхьэтым соми 100 хуэзэу хухахынущ. Экзамен лэжьыгъэхэм хэплъэжхэм иратыну ахъшэр а егъэджакIуэхэм яIэ цIэ лъапIэхэми елъытауэ щытынущ.
 Сабий поликлиникэхэмрэ абыхэм я къудамэу сымаджэщхэм щыIэхэмрэ зегъэужьыным, зыхуей IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ КхъуэIуфэ Аслъэн. Абы текIуэдэну ахъшэм и процент 93-р (сом мин 71119,9-р) федеральнэ мылъкущ, адрей проценти 7-р (сом мелуанитхум щIегъу) республикэ бюджетым дыщIигъу­жынущ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018