УнафэщIхэр еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу нэхъ зыхуэсакъын хуейхэм

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэхъ зэраныгъэшхуэ къыщахьынкIэ хъунухэм. 
 Абыхэм гулъытэ хэха хуащIащ Бахъ­сэн, Шэджэм псыхъуэхэм я щытыкIэм, мылджейхэм къащIэж псыр щызэтрихьэ гуэлхэм, нэхъыбэрэ уэлбанэхэм къалъэс адрей щIыпIэхэм. Иджыпсту республикэм и бгылъэ щIыпIэхэм мылхэмрэ уэсымрэ егъэлеяуэ псынщIэу щоткIу. Абы къыхэкIыу шынагъуэ щыIэщ Герхожан псым джабэхэр къыгуилъэсыкIынкIэ, апхуэдэу Iуащхьэмахуэ районым хиубыдэ Башкара гуэлыр къыщхьэщихункIэ. 
 А псоми еплъу къетIысэхыжа иужь, Зиничев Евгенийрэ Матовников Александррэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хуэзащ. 
 Министрым къипщытащ Урысейм и МЧС-м и Iуащхьэмахуэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупыр «Iуащхьэмахуэ лъапэ» турист кластерым хиубыдэу щыпсэу­хэмрэ абы зыщызыгъэпсэхухэмрэ шынагъуэ ятемыгъэхьэным зэрыхуэхьэзырыр. Зиничев Евгений ведомствэм и щытхъу тхылъхэмрэ дамыгъэхэмрэ яритащ мы IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм ящыщу зыпэрыт IэнатIэм ехъулIэныгъэ хэхахэр къыщызыхьахэм. 
 Урысейм и МЧС-м, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэхэр.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018