Партым и лIыкIуэхэр Парламентым зэрыщылажьэм топсэлъыхь

«Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и лIыкIуэу Къэрал Думэм хэтхэм я Сове­тым зэIущIэшхуэ Къэ­бэр­дей-Балъкъэр Респуб­ликэм и Парламентым жэпуэгъуэм и 5-м щрагъэ­кIуэкIащ.

 

ЗэIущIэм ипэ къихуэу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэ­рал Думэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Левичев Николай зи пашэ делегацэр хуэзащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.
ХьэщIэхэм яхуэгъэза фIэхъус псалъэхэм яужькIэ, Его­ровэ Татьянэ  къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ республикэм и Парламентым и зэхэ­лъыкIэм, КъБР-м щы- щыIэ социально-экономикэ щы­ты­кIэм. Хэхауэ ар теп­сэлъы­хьащ щIыналъэм парламент зэхуаку, парт зэхуаку лэжьыгъэхэр  къызэрыщы­зэгъэпэщам.
- Дэ тхузэфIэкI къэдгъа­нэркъым парт зэмылIэу­жьыгъуэхэм я лIыкIуэу Парламентым хэтхэм я зэфIэ­кIыр зэгъэуIунымкIэ икIи законхэр зэрагъэхьэзырыр егъэфIэкIуэным а Iуэхур хуэунэтIынымкIэ. КъБР-м и Парламентым хэт партхэм я программэхэм къыщыгъэ­лъэ­гъуа къалэнхэм зэщхьэ­щыкIыныгъэ инхэр яIэми, абыхэм псоми я мурад нэхъыщхьэр зыхуэунэтIар республикэм мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ щыгъэбыдэнырщ, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ, - жиIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым.
ЗэIущIэм хэтахэм къагъэ­лъэгъуащ «Захуагъэ здэ­щыIэ Урысей» партым Къэ­бэрдей-Балъкъэрым хуэфэ­щэн увыпIэ зэрыщиIыгъыр, абы и лIыкIуэхэр жыджэру Парламентым зэрыщы­ла­жьэр икIи зэфIэкI нэс зэрабгъэдэлъыр IуэхукIэ нэры­лъагъу къызэращIыр.
ЗэIущIэм  гулъытэ  нэ­хъыщ­­хьэ зыщыхуащIа Iуэху­хэм ящыщщ къыкIэлъыкIуэ илъэ­­сым и финанс документ нэхъыщхьэр зэрагъэ­хьэзырыр, турист-рекреацэ комплекс зэтегъэувэным зэрелэжьыр, республикэм и экономикэм инвестицэхэр къызэрыхузэщIагъэуIуэр, кри­зисым пэщIэтынымкIэ зэ­фIагъэкIхэр. Парламентархэм апхуэдэу гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымрэ щэнхабзэмрэ зыщегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм.
Апхуэдэ къалэнхэр зэфIэгъэкIынымкIэ лэжьыпхъэу къа­лъытэхэр зэIущIэм щыжаIащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Экономикэ политикэмкIэ и комитетым хэт Беляков Антон, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм Конституцэ законодательствэмрэ къэрал ухуэ­кIэмкIэ и комитетым и уна­фэщIым и япэ къуэдзэ ­Агеев Александр, УФ-м и Феде­ральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ТранспортымкIэ и комитетым и унафэщIым и япэ къуэдзэ Брячак Михаил, ­КъБР-м и Парламентым и депутат, «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ ­къудамэм и советым и уна­фэщI Кебеков Владимир сымэ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018