Нартан топ пщыкIущ щыдагъэкI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым зи чэзу джэгугъуэр щекIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ, Нартан къуажэм щызэхэта зэIущIэм топ 13 щыдагъэкIащ.
Уи хьэрхуэрэгъум и ­гъуэм топих дэбгъэкIами, укъыхагъэщIэфынущ. «Псы­куэдыр» къыщрагъэ­блэ­гъам ар нахуэу зыхащIащ «Нартаным» и футболистхэм - хьэщIэхэр нэхъы­бэжрэ къыхэжаныкIри, те­кIуэ­ны­гъэр яхьащ.
 Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щы­зыIыгъ «Автозапчасть»-м и пашэныгъэр нэхъри игъэ­быдащ. Абы бжыгъэшхуэкIэ ­хигъэщIащ «Малка»-р. Тхьэмахуэ блэкIам къриубыдэу етIуанэ зэIущIэр езыгъэ­кIуэкI малкэдэсхэр (бэрэ­жьейм Нарткъалэ 0:1-уэ щыфIахьащ) аргуэру къы­хэжаныкIыфакъым. Абы щхьэ­кIэ къэмынэу я пашэ ШащIэ Беслъэн гъуащхьауэхэм я зэпеуэм зэкIэ къы­щыпэлъэщын щыIэкъым, я хьэрхуэрэгъухэм топ 20 ­яхудигъэкIауэ.
 Ещанэу зэкIэлъхьэужьу зэхьэзэхуэм щытекIуащ «Керт»-р. Иджы абы Ар­щыдан къуажэм щыхигъэ­щIащ щIыпIэ «Бедик»-р. Апхуэдиз дыдэрэ фIахьащ иджыблагъэ бжьыпэм щIэ­бэна «Налшыкым». Иужьу абы къытекIуащ къезыгъэкIуэтэха «Ислъэмейр». КъыщыщIар къэщIэ­гъуейщ зэхьэзэхуэм зэры­щIидзэжрэ къыхагъащIэ ­зэ­пыт «Союз»-м. Мис аргуэруи бжыгъэшхуэкIэ сэр­макъ­дэс­хэм Бабугент къуа­жэм щы­фIахьащ. 
 Шэджэм къалэм зэIущIэ хьэлэмэт щекIуэкIащ. Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и чемпионатым хэт абы и командитIым зэхагъэкIащ хэт нобэкIэ нэхъ лъэщми. Хьэ­лэмэтращи, зэхьэзэхуэм и кIэух дыдэ увыпIэм щыт «Шэрджэсым» мы гъэм етIуанэ текIуэныгъэр зыIэ­ригъэхьэну хузэфIэкIащ, топ закъуэ я лъахэгъухэм худигъэкIри. Иджы «Къундетей»-р щытыкIэ гугъум ­ихуащ, зэхьэзэхуэм и командэ нэхъыкIищым гуп нэхъыщхьэр бжьыхьэм зэ­рабгынэнур къэплъытэмэ. 
 Иджы щыгъуазэ фы­хуэтщIынщ Къэбэрдей-­Балъкъэрым футболымкIэ  и чемпионатым и иужьрей джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - «Союз» (Сэрмакъ) - 4:1, «Бедик» (Арщыдан) - «Керт» (Къэхъун) - 1:3, ­«Къундетей» (Шэджэм) - «Шэрджэс» (Шэджэм) - 0:1, «ХьэтIохъущыкъуей» (Хьэ­тIохъущыкъуей) - «Родник» (Псынэдахэ) - 0:1, «Нарт» (Нарткъалэ) - «Тэрч» (Тэрч) - 1:2, «Нартан» (Нартан) - «Псыкуэд» (Псыкуэд) - 6:7, «Ислъэмей» (Ислъэ­мей) - «Налшык» (Налшык) - 2:0, «Автозапчасть» (Бахъ­сэн) - «Малка» (Малкэ) - 3:0.
 Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтыну джэгугъуэм щы­зэIу­щIэнущ «Налшык» - «Хьэ­тIохъущыкъуей», «Малка» - «Ислъэмей», «Псыкуэд» - «Ав­тозапчасть», «Шэр­джэс» - «Нартан», «Родник» - «ЛогоВАЗ», «Тэрч» - «Къундетей», «Керт» - «Нарт», «Союз» - «Бедик» командэхэр.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018