Гулъытэ хэха щегъуэт

 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызы­хуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. А Iуэхум теухуа лэжьыгъэ щхьэпэ­хэр щокIуэкI Бахъсэн щIыналъэм. Гъэмахуэ мазэхэм къриубыдэу школ лагерхэм зыщагъэпсэхунущ сабии­щэхэм.
 ЦIыкIухэм я зыгъэпсэхугъуэр нэгузыужьу къызэгъэпэщыным хуэгъэпсауэ егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэм иубзыхуа программэ хэхам тету, Къулъ­къу­жын Ищхъэрэ къуа­жэм дэт курыт школым щы­лэ­жьащ «Дыгъэ цIыкIу»  лагерыр. Мазэ блэкIам къриубыдэу абы зыщагъэпсэ­хуащ сабий ­80-м щIигъум. Ахэр гуп-­гупу гуэшауэ щытащ, я ныбжьым елъытауэ. 
 Лагерым и гъэсакIуэ­­хэм лэжьыгъэшхуэ драгъэ­­­кIуэ­кIащ сабийхэм. Зэрылэжьэну план хэхахэм япкъ иткIэ, абыхэм я пщэ илът цIыкIухэм я нэгу зегъэу­жьынри, я къэухьым, зэхэщIыкIым хэгъэхъуэн­ри, эстетикэ, хэкупсэ гупсысэхэм хуэущиинри. А Iуэхугъуэхэм къа­дэкIуэу, сабийхэм дра­­гъэкIуэкIащ спорт, щэнха­бзэ зэпеуэхэр, апхуэдэу лагерым щылэжьащ гуп­жьей зэмылIэужьыгъуэ­хэр. НыбжьыщIэхэм я зыгъэпсэхугъуэр гукъинэ ящыхъуным я зэфIэкI ирахьэлIащ школым и волонтёрхэмрэ «Юнармия» сабий жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм жыджэру хэтхэмрэ. Абыхэм гупжьей хэхахэр ягъэлэжьащ, IэпщIэлъа­п­щIагъэм, театр гъуазджэм, нэгъуэщI Iуэхугъуэхэми ехьэлIауэ. 
 Шэч хэмылъу, «Дыгъэ цIыкIу» лагерым щыIа сабийхэм мы гъэмахуэр ягу фIыкIэ къинэнущ. Ар абыхэм я дежкIэ дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ я лъэхъэнэ хьэлэмэтт.

ШЫГЪУШЭ Маринэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018