Жэнэт щIыналъэ

«ЩIылъэу щыIэм я ­нэхъ гуакIуэр.
Ар си къуажэ дахэращ, 
Уи мэз лъапэм сыщытескIэ, 
Кэнжэ дахэ, жэнэт лъапэ сэ сыщIэсщ», - апхуэдэ псалъэ дахэмкIэ къыщIедзэ Мамий Аслъэн Кэнжэ къуажэм теу­хуауэ иуса уэрэдыр. Мы дунейм зы цIыхуи тету къыщIэкIынкъым къыщалъхуа щIыпIэр фIыуэ имылъагъуу. Сэри сащыщщ зи адэжь лъахэр зи псэм хэлъхэм. Сэ сыкъыщалъхуащ Кэнжэ ­къуажэм, КъуэшыркъуейкIэ зэманыжьым зэджэу щыта жэнэт щIыналъэм. 
 ПщIэ-нэмыс дэлъу, щыпсэу цIыхухэр лажьэрэ шхэжу игъащIэ лъандэрэ къогъуэгурыкIуэ ди жылэр. Абы щызэхэта сов­хозыр и зэфIэкIхэмкIэ щыцIэрыIуэт Къэбэрдей-Балъкъэрми къэ­рал псоми. Къуажэдэсхэр игъащIэ лъандэрэ йолэжь жыг хадэ гъэкIыным икIи абы цIэрыIуэ ирихъуащ. 
 Кэнжэ къуажэм иджыпстуи зеужь, йофIакIуэ. Ди жылэм дэтщ курыт еджапIэ, сабий гъэсапIэхэр. Абы щылажьэхэр йогугъу щIэблэщIэм щIэныгъэ куурэ гъэсэныгъэ екIурэ зэрыбгъэдалъхьэным. Куэд щIакъым къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэщIэ зэрыщащIрэ. Абы лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэд щрагъэкIуэкI, гупжьей хьэлэмэтхэр щолажьэ, сабийхэм я зэхэщIыкIым зрагъэужь. Къуажэм щау­хуащ сабий куэд зэкIуалIэ спорт комплексышхуэ икIи зэхьэзэхуэ зэмылIэужьы­гъуэхэр щIэх-щIэхыурэ къы­щызэрагъэпэщ. А псоми мыхьэнэшхуэ яIэщ сабийхэм я зэманыр сэбэпынагъ хэлъу къагъэсэбэпынымкIэ.
 Къуажэм и пщIэр яIэт абы къыдэкIа цIыху цIэрыIуэ куэдым. А нэхъыжьыфIхэр я щапхъэу жылэм къыдо­хъуэ щIэблэ узынши. 

ЖЫГУН Рузаннэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018