«Бзабзэ» гупым и унафэщI

 Адыгэ лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ къыдогъуэгурыкIуэ пшыналъэ, къафэ дахэхэр. Ахэр екIуу зыгъэзащIэхэм ящыщщ Еуаз Зубер.

 Еуазыр 1977 гъэм Налшык къалэм къыщалъ­хуащ. ЩIалэ дыдэу абы и гур макъамэм къыхуэушащ икIи ­илъэсипщI ныбжьым иту Музыкэ еджапIэ №2-м  щIэтIысхьащ. Зубер и япэ егъэджакIуэу щыта Земская Людмилэ и фIыщIэ куэд хэлъщ а унэтIыныгъэмкIэ щIалэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм. Къапщтэмэ, аращ Еуазыр япэ дыдэ утыку къизышар. 
 ИужькIэ Еуазым макъамэмкIэ зыIэригъэхьа  щIэныгъэм щыпищащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и училищэм. 1993 - 2011 гъэхэм шыкIэпшынэм и щэхухэм абы щIэблэр щыхуригъэджащ Къэзано­къуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ, Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ ябгъэдэлъхьэнымкIэ центрым. Абы къыдэкIуэу «Кабардинка», «Хатти» ансамбль цIэрыIуэхэм я оркестрхэм щылэжьащ. Зубер дунейпсо зэхьэзэхуэ куэдым я лауреатщ.
 Адыгэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ заужьынымкIэ икъу­кIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIегъэкI Еуаз Зубер. Куэд щIауэ гулъытэ зыхуэдмыщIыж, тщыгъупщэжауэ жыпIэми хъуну пшыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэр тхыдэ архив­хэм, Iуэры­Iуа­тэм къыхихыжурэ ­къигъэщIэрэщIэжащ абы. Ахэр ­утыку кърахьэ Еуазым къызэригъэпэща, адыгэ-абхъаз пшыналъэхэмрэ ­къафэхэмрэ зыгъэзащIэ «Бзабзэ» ансамблым. Зэман кIэщIым къриу­быдэу гупыр цIэрыIуэ ­хъуащ. Ар ди республикэм и мызакъуэу, гъунэгъу щIыналъэхэми, хамэ къэралхэми къыщацIыху. 
 Иджыблагъэ ахэр здэщыIа Тыркум и Бозуюкъ къалэм къыщызэрагъэпэща пшыхьым цIыху минитIым щIигъу къекIуэлIат. Ялъагъумрэ зэхахымрэ дихьэхауэ, абы я зыкъэгъэлъэгъуэкIэм еплъащ ди хэкуэгъухэр.
 Бозуюкъ къалэм нэхъыбэу дэсыр хьэтыкъуейхэмрэ абазэхэмрэщ. Зубер къызэрыджиIэжамкIэ, а лъэпкъитIым я зэхэтыкIэм, гуфIэгъуэ дауэдапщэ егъэкIуэкIыкIэхэм «Бзабзэ» гупыр яфIэгъэщIэгъуэну кIэлъыплъащ. Гу ­къуэпскIэ лъэпкъым къыпыщIахэм гупыр иджыри яхуе­блэгъэну къыпоплъэ.
 «СынасыпыфIэщ, - жеIэ Зубер, - сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, си гъуэгум цIыху щэджащэ, фIэрафIэ куэд сыщрихьэ­лIащ, ахэр гъуазэ схуэхъуу сыкъекIуэкIащ. ШыкIэпшынэм сыхуэзыша, IэщIагъэр Iэпэгъу схуэзыщIа Ойберман Владимир, сыт хуэдэ Iуэху къезмыгъажьэми къыздэзыIыгъа ­Хъурей Феликс, чэнджэщэгъу схуэхъу ди тхьэмадэфIхэу Думэныщ Iэулэдин, Црым Руслан, Бгъэжьнокъуэ Заурбэч сымэ фIыщIэ ин яхузощI».
 ЦIыхум хьэл-щэн нэхъыщхьэ дыдэу хэлъын хуейуэ ­къилъытэмкIэ дыщыщIэупщIэм, Зубер жэуапу къыдитащ: «Сыт хуэдэ Iуэхуми пэжу убгъэдэтынырщ!» 
 Шэч хэлъкъым Еуаз Зубер и псалъэхэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ зэрызэтехуэм. Тхьэм хущIигъэхьэ!

Мокъуэ Лаурэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018