Адэ-анэм я гум девмыгъауэ

 ЩыIэу пIэрэ адэ-анэр фIыуэ зымылъагъу,  абы­хэм я гум ежэлIэн псалъэ жагъуэ езыпэсыф бын? Хьэуэ, щыIэн хуейкъым апхуэдэ.
 Си адэ-анэ Зауррэ Анжеллэрэ зэгурыIуэу, зэдэ­Iуэжу зэдопсэу. Абыхэм быниплI зэдагъуэтащ икIи я гъащIэр яхь, ахэр гъэсэныгъэ яхэлъу къэгъэтэджыным, зыхуей хуэгъэзэным хущIэкъуу. Псом хуэдэжкъым анэр. Абы и гур сытым дежи быным и гъусэщ, аращ ар нэм щIыхуагъадэри. 
 Сэ сыхуейкъым гъащIэм и дахэ, и IэфI псори си анэм  и закъуэ еспхыну, адэр къыкIэрызгъэхуну. «Си щхьэ, си псэ нэхъыфIщ» жимыIэу, быныр зыхуей дызэрыхуигъэзэным хущIокъу ди адэр. Адэ-анэм я дежкIэ насыпщ мы дуней зэхэзэрыхьам быныр гъуэгу пэж теувэныр, Iуэху щхьэпэ куэд ялэжьыныр. Аращ ди нэхъыжьхэри къызэрытхуэхъуапсэр. 
 ГъащIэр темыпыIэу мажэ, ди адэ-анэм яхуэфащэ гулъытэ яхуэтщIыну зэман къыхэдмыгъэ­кIыфу. Мыпхуэдэу захуэзгъэзэну сыхуейщ си ныбжь щIалэгъуалэм: «Дывгъэхъумэ адэ-анэр, псалъэ жагъуэкIэ я гум девмыгъауэ. Адэ-анэр къытщхьэщытыху, ди япэ итыху дэ ­дыкъулейщ». 

ПЭРЫТ Замирэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018