Аспирантхэм дипломхэр иратыж

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым Гуманитар къэху­тэны­гъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ гуапэ. Ар теухуат аспирантурэр мы гъэм къэзыухахэм дипломхэр етыжыным.
 Абы зыкърагъэхьэлIащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ цент­рым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Нэ­гъуей Залымхъан, абы и къуэдзэ Улаков Махъты, щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и унафэщI Абазэ Алексей, кафедрэхэм я Iэтащхьэхэу БищIо Борис­рэ Аккиевэ Светланэрэ, институтым и профсоюз ­зэгухьэныгъэм и унафэщI Уэщро Рубен, щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыщхьэ Шэр­джэс Заретэ, аспи­рантхэр, абыхэм я щIэныгъэ унафэщIхэр, ныбжьы­щIэхэм я Iыхьлыхэр. 
ЗэIущIэр къызэIуихащ Нэгъуей Залымхъан. 
- Аспирантурэр къэзыухахэм япэу дипломхэр ет­тыну аращ мы гъэм. Нэ­хъапэм ар къызэраухам щы­хьэт техъуэ тхылъымпIэ кIапэт яIэрыхьэр, - жиIащ Нэгъуей Залымхъан. - Фи щIэныгъэ лэжьыгъэм пыфщэну фи мурадмэ, ди гуапэу дывдэIэпыкъунущ. Къыхэфха гъуэгум ехъулIэныгъэфIхэр фиIэу фытетыну, фи цIэр ди ­щIыналъэм и мызакъуэу, хамэ къэралхэми щыIуну сынывохъуэхъу. Апхуэдэу фIыщIэшхуэ яхуэфащэщ ныбжьыщIэхэм ядэлажьэ ди щIэныгъэлI гумызагъэ­хэми. 
 Абазэ Алексей къыщып­салъэм къыхигъэщащ аспирантхэр егугъуу зэ­ре­джар, КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендие ныбжьыщIитIым зэрыратыр, абыхэм еджапIэ ­нэхъыщхьэхэмрэ IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм IэщIагъэлI нэсхэу зэрызыкъыщагъэлъагъуэр. 
 Дипломхэр иратыжащ институтым бзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр къэзыухахэу Сокъур За­мирэрэ Гергоковэ ФатIимэрэ, тхыдэмрэ археологиемрэ - Куэцэ Эльберд, Гериевэ ФатIимэ, Жэрыщты Анзор сымэ. 
- Си мурадщ си кандидат диссертацэр пхызгъэкIыну, - жиIащ диплом зратыжахэм ящыщ Куэцэ Эльберд. - Ар зытеухуар XX лIэщIыгъуэм икухэм, XXI и пэщIэ­дзэм ди лъэпкъ щэнхабзэм Тыркум щиIа щыты­кIэрщ, абы игъуэта зэ­хъуэкIыныгъэхэрщ. Абы сфIэгъэщIэгъуэн дыдэу селэжьащ, ауэ иджыри ­сигу хуэзэгъакъым. Мы­гувэу Тыркум сыкIуэну си гугъэщ, си лэжьыгъэм зыхущыщIэхэр хэслъхьэ­жыну. Апхуэдэу и щхьэкIэ зи гугъу сщIахэр къызэ­хъулIэмэ, еджэным докторантурэм щыпысщэну сыхуейт. 

Тхыгъэри сурэтри зейр ТАБЫЩ Динарэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018