Хыжьей Гъущэм и щэхухэр

 КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм, и тхыдэм щыяпэу, щIыщIагъыпсхэр джын щы­щIадзащ. А еджапIэ нэхъыщхьэм геологиемкIэ, биологие зэмылIэужьы­гъуагъэхэмрэ геоэколо­гиемкIэ и кафедрэм и щIэ­ныгъэлIхэр иджыблагъэ хыжьей Гъущэм (Кёль-­Кетчхен) щыIащ икIи абы къэхутэныгъэхэр щрагъэ­кIуэкIащ. 
 Географие щIэныгъэ­хэм я доктор Шагин Сергей зи унафэщI гупым хэтащ зи гугъу тщIа кафедрэм и ­егъэджакIуэхэу ХьэтIэхъу Iэу­бэчыр, Емуз Людмилэ, Бэрэгъун Еленэ, Татаренкэ Николай, КъБР-м щIыуэ­псым и къулеигъэхэмрэ ­экологиемкIэ и министерствэм дыкъэзыухъуреихь ­дунейм и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ и къудамэм и IэщIагъэлI пажэ Бэлагъы Мурат сымэ, нэ­гъуэщIхэри.
 ЩIыпIэр зэрыкъуей­щIейм къыхэкIыу, мы Iуэхум егу­гъуу зыхуагъэхьэзыращ. Захуабзэу еупсыха къырхэм я лъащIэхэм нэс ехын папщIэ, гупым альпинист Iэмэ­псы­мэхэр къагъэсэбэпащ. Ауэ, итIани, абыхэм МЧС-м и къегъэ­лакIуэхэр ямыгъусатэмэ, зыхуагъэувыжа къалэнхэм ахэр япэлъэщыну­тэкъым. Сыту жыпIэмэ, зекIуэ ­гъуэгуанэ зэдытехьахэр ехын хуей хъуащ метри 120-м къыщыщIэдзауэ ­метри 180-м нэблагъэ зи ­кууагъ бгъуэщIым. Къыхэдгъэщынщи, къат 20-у зэтет унэм и лъагагъыр метр 64-м нэблагъэ къудейщ. 
 Еджагъэшхуэхэм къэху­тэныгъэ зэмылIэужьыгъуэ­хэр ирагъэкIуэкIащ, хыжьей Гъущэм и лъащIэри и Iуфэхэри къаплъыхьащ. Здеха кумб куум абыхэм кърахащ зыщрихьэлIа мывэ лIэу­жьыгъуэхэм хуэдэхэр. Абы къыхэкIыуи, жытIэ ­хъунущ географие щIэныгъэр ипэ­кIэ ягъэкIуэтэнкIэ гугъэ уэ­зы­гъэщI пкъы­гъуэхэу лабораторэм ахэр зыщелэжьынухэр IэщIагъэлIхэм къа­Iэрыхьауэ. Хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIи, абыхэм я мыхьэнэр инщ, бгылъэ ­щIыналъэхэм  я зэхэлъыкIэр джы­нымкIэ, ди республикэм и щIы­уэпсым къытщIэхъуэ щIэб­лэр дегъэ­хьэ­хы­нымкIэ, нэгъуэщI Iуэхугъуэ щхьэпэ­хэмкIи. 
 ЗекIуэр зэхэзышахэм, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыб­гъэдэкIыу, фIыщIэ ин хуащI Урысейм и МЧС-м ди республикэм щиIэ и къудамэм и къэлъыхъуакIуэ­къегъэлакIуэ гупым, къэху­тэныгъэ лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIым къазэрыдэIэ­пыкъуам папщIэ. 
 ФщIэн папщIэ: хыжьей ­Гъущэр зэрыт мащэр Шэ­рэдж псыр щежэх ныджэм метри 180-м нэскIэ щхьэ­щыIэтыкIащ. Ар язы­хэзщ мы Iэгъуэблагъэм узыщрихьэ­лIэ щIыщIагъыпс инхэм ящыщу 4-м. Ауэ, хыжьей ­Гъущэр, псыуэ итыр зэры­мащIэмкIэ, адрейхэм къащхьэщокI. Мыбы метр 357-рэ хуэдиз и кIыхьагъщ, мет­ри 120-м нэблагъэ и ­бгъуагъщ, и нэхъ кууупIэр метри 187-рэ, и нэхъ чэнжыпIэр метри 123-рэ мэхъу. 
 Хыжьей Гъущэм ехьэлIауэ ирагъэкIуэкI къэхутэныгъэхэм кърикIуэнухэм ди еджагъэшхуэхэм дяпэкIи щыгъуазэ дыхуащIыну дащогугъ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018