ЩхъуантIагъэхэм яхуосакъ

 Хуабэлыгъейуэ екIуэкI мы махуэхэм Налшык и «Горзеленхоз»-м и лэжьакIуэхэр хуосакъ къалэм и ­теплъэр зыгъэдахэ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмрэ.
 Пщэдджыжьым жьыуэ псыутх машинэр уэрам ­нэхъыщхьэхэм ирокIуэ удзхэм псы тракIэу. Зэрыфлъагъущи, мы гъэм ди къалэ утыку нэхъ инхэм, къулыкъущIапIэхэм я бжэIупэхэм, паркхэм розэ нэхъыбэ итщ.
 Илъэс зыбжанэ ипэкIэ щIыпIэ-щIыпIэхэм щыхасауэ щыта розэ хужьыбзэхэм, тхьэмбылыфэхэм мы гъэм куэдыкIейуэ къахэхутащ пкъынэ плъыжьым и фэм ещхь розэ лIэужьыгъуэщIэхэр. Абыхэм къудамэ зырызуи, жыг теп­лъэуи уарохьэлIэ. Гъэгъахэм елэжь IэщIагъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, ахэр ди щIыпIэм сыткIи йозэгъ, сыт хуэдэ ­хуабэми хъарзынэу пэщIэтщ. ИтIанэ къалэм и языны­къуэ щIыпIэхэм, псом хуэмыдэу сату щIапIэхэм я бжэIупэхэм, щыдолъагъу пкъынэ зэмылIэужьыгъуэхэр, юкэ хужь лъагэхэр, «Дамаск и розэкIэ» зэджэ жыг ­гъэгъахэр. ГъэщIэгъуэныращи, щIэуэ яухуэ унэ зэтетхэм я бжэIупэхэм мэжджытжыгхэр нэхъыбэу щыхасэжу ­хуежьащ. Сыт хуэдэу хуабэу бадзэуэгъуэр къытлъимыхьами, ди щхъуантIагъэхэм яхэгъукIа урихьэлIэркъым, ар «Горзеленхоз»-м и лэжьакIуэхэмрэ унэ зэтетхэм щыпсэухэмрэ я фIыщIэщ.

Шэрэдж Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018