Адэ-анэхэри гъэсакIуэхэри зэкъуэту

 Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм дэт курыт школ №2-м епхауэ лажьэ «Росинка» сабий гъэсапIэр а щIыналъэм нэхъыфIхэм щыхабжэ. Абы папщIэ яхузэфIэкI къагъанэркъым гъэса­кIуэ­хэми адэ-анэхэми. 

 Сабийхэм уадэ­лэ­жьэ­ныр Iуэху тыншкъым. Абы уехъулIэн папщIэ щIэныгъэ уиIэным и мызакъуэу, цIыкIухэри фIыуэ плъагъуу щытын хуейщ. ЖыпIэнурамэ, лэжьыгъэр гукIи псэкIи къыхыумыхамэ, а IэнатIэм щыпщIэн щыIэкъым. Мы гъэсапIэм щылажьэ гупыр зыпэрыт Iуэхум къы­хуигъэщIащ зыхужаIэхэм щыщщ. Я гъэсэн цIыкIухэм я махуэр щIэщыгъуэ ящIы­нымкIэ, я къэухьым зегъэужьынымкIэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къы­зэ­рагъэпэщ, махуэш­хуэ­хэ­ращи нэгузыужьышхуэу ирагъэкIуэкI. ГъэсакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, абыхэм ­кърахьэжьэ псори къыдаIыгъщ адэ-анэхэм. 
 Иджыблагъэ сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ IуэхущIапIэм и пщIантIэм иIэ джэгупIэ щIыпIэхэр зыхуей хуэзэу къызэрызэгъэпэщам теухуа зэпеуэ. Ар къыхалъхьат сабий джэгупIэхэр егъэфIэкIуэным, шынагъуэншэу щытыным гулъытэ хурагъэщIын ­папщIэ. А Iуэхум жыджэру хэтащ «Звездочка» гупым кIуэ цIыкIухэм я адэ-анэхэр. Ахэр гъэсакIуэхэу ПащIэ Iэсиятрэ Хьэмыкъуэ Майерэ жыджэру зэры­къуэувам и фIыгъэкIэ я гупыр пашэ хъуахэм яхэ­хуащ.

Дол Iэминэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018