Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ щапхъэ егъэлъагъуэ

 КъБР-м щыIэ УФСИН-м илъэс 16 ­хъуауэ щолажьэ и Медико-санитар ­часть №7-м Cанитар-эпидемиологие кIэ­лъыплъыныгъэмкIэ и къэрал центр №1-м гигиенэмкIэ и дохутыр нэхъыжь, медицинэ щIэ­ныгъэхэм я кан­дидат, япэ категорие зиIэ, къэрал кIуэцI ­къулыкъум и подполковник Тхьэ­зэп­лъыж Ма­рья­нэ. 

- Суд зытращIыхьахэм, къыщIэхуауэ я Iуэхур зэхагъэкIыху пIалъэкIэ яIыгъхэм я узыншагъэм кIэлъыплъыным мыхьэнэшхуэ иIэщ. Санитар частым и къалэнщ УИС-м и IэнатIэхэм къабзагъэм щакIэлъып­лъыныр, уз зэрыцIалэхэр къыщы­мыгъэ­хъуныр. Ди гупым, санитар-эпидемиологие кIэлъыплъыныгъэр къы­щызэ­ригъэ­пэщыр КъБР-мкIэ УФСИН-м и IэнатIэхэм я закъуэкъым. Абы и къудамэхэм медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр хуащIэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэу КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щыIэ уголовнэ- гъэзэ­щIакIуэ IэнатIэхэм я нэIэм щIэтхэм, - жеIэ Марьянэ. - Сэ къызызогъэпэщ ­пенитенциарнэ медицинэ IэнатIэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу ВИЧ-инфекцэхэмрэ жьэн узы­фэ­хэмрэ земыгъэуб­гъуныр, ахэр зэуэлIахэм еIэзэныр. Абы папщIэ узыфэр къызэра­ху­тэ Iэмэп­сы­мэхэр, хущхъуэ лъапIэхэр , ­бактериологие лабораторэ, диIэщ. 
 Марьянэ зэрыжиIащи, я нэIэ зытет ­дэтхэнэми хуэфащэ гулъытэ хуащI. Хуит хъужа иужь къапэплъэр куэдми къагуроIуэ, лэ­жьыгъэ IэнатIэ ягъуэтыным, зыхуей хуэ­зэным пыщIа гугъуехьхэр зэрыщыIэр. Зи узыншагъэмкIэ ныкъуэ­дыкъуагъэ зыхуа­гъэувхэри щыIэщ. КIэ­щIу жыпIэмэ, ­УФСИН-м и дэтхэнэ медицинэ IэнатIэми ­мы­хьэнэшхуэ иIэщи, зрагъэужь, я лэжьыгъэр йофIакIуэ икIи адрей щIыналъэхэм елъытауэ япэ итщ. 
-Сэ сыкъэхъуащ сымаджэхэм, абыхэм япкърыт узыфэхэм, зэреIэзэм теухуа ­псалъэмакъхэм седаIуэу, медицинэ хьэп­шыпхэм я мэр зыхэсщIэу. Медицинэ IэщIагъэр къызэрыхэсхынуми шэч къы­тесхьэр­тэкъым. Си дежкIэ щапхъэу щытащ си адэр - КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутыр Iэзэ Тхьэзэплъыж Мухьэмэд. Илъэс 26-кIэ ар и унафэщIу щытащ Республикэ кли­никэ сымаджэщым и травматологие ­къудамэм. ЩIыхь пылъу совет медици­нэр хамэ къэралым щигъэлъэгъуащ, мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ Анголэ ЦIыхубэ Республикэм (Африкэ), Совет Союзым я правительствэхэм и ЩIыхь тхылъхэр. Абы и цIэр зэрехьэ къыщалъ­хуа Лашынкъей къуажэм и уэрамхэм ящыщ зым. Тхьэзэплъыжхэ дохутыр куэд къазэрыхэкIам срогушхуэ. Сы­дэ­зыхьэха IэщIагъэр къыздиIыгъащ си анэ Тхьэ­зэп­лъыж (Къэлэжьокъуэ) Ритэ. Илъэс 43-кIэ ар лэжьащ франджыбзэмрэ нэмыцэбзэмкIэ егъэджакIуэу. Иджы тIысыжауэ зегъэпсэху, си бынхэм якIэ­лъоплъ, - пещэ Марьянэ. 
 Езы Марьяни Налшык къалэ курыт еджапIэр къиухри, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым щеджащ, иужьым интернатурэмрэ клиникэ ординатурэмрэ щыIащ. 2004 гъэм аспирантурэр ­къиухри и кан­дидат диссертацэр Санкт-Петербург С. М. Кировым и цIэр зезыхьэ Медицинэ академием щыпхигъэкIащ. 
- УФСИН-м сызэрыщылажьэ илъэс 16-м сриплъэжмэ, сыт хуэдэ лъэны­къуэкIи абы зыужьыныгъэшхуэ игъуэтащ,  медицинэри хыхьэу. Дэтхэнэми и лэжьыгъэр пылъхьэншэу зэфIихынымкIэ мыхьэнэш­хуэ иIэщ гупым и уна­фэщIым. Къыхэзгъэщынщи, и ныбжькIэ щIалэми, щIэ­ныгъэ зыбгъэдэлъ, къы­зэгъэпэща­кIуэ, унэтIакIуэ лъэщщ Урысей ФСИН-м  и Медико-санитар часть №7-м и унафэщI, къэрал кIуэцI къулы­къум и майор Тэ­тэр Заирэ. Абы и фIыщIэ хэлъщ Кавказ Ищхъэрэм щытхъу зэрыщыдиIэм,- дыщегъэгъуазэ Тхьэзэп­лъыж Марянэ. 

УЭРДОКЪУЭ Женя. Сурэтыр Толгуров Камал трихащ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018