Хабзэхъумэхэр зэпоуэ

 Урысейм и ФСБ-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм ­КъБР-м щиIэ и къудамэм волейболымкIэ зэхьэ­зэхуэ къызэригъэпэщащ. КъБКъУ-м и спорт комплексым щызэхьэзэ­хуащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я гуп щхьэхуэхэмрэ Урысейм и МЧС-м ­КъБР-м щиIэ и Управленэ нэхъыщ­хьэм и лэжьакIуэхэмрэ. 

 ГупитIу ягуэша командэхэм нэхъ лъэщу къыщыщIэкIахэр япэ увыпIэ­хэм щIэбэнащ. «Мы зэIущIэхэр икъу­кIэ удэзыхьэхыу екIуэкIащ. Къыхэгъэ­щыпхъэщ, псоми зэфIэкI лъагэ къы­зэрагъэлъэгъуар», - жиIащ волейболымкIэ КъБР-м и федерацэм и президент Гуанэ Руслан. 
 Зэхьэзэхуэм нэхъыфIу къыщы­щIэ­кIащ Урысейм и МЧС-м КъБР-м щиIэ   и Управленэ нэхъыщхьэм и коман-дэр. ЕтIуанэ хъуащ УФ-м и ФСБ-м и гъунапкъэхъумэ управленэм и лэ­жьакIуэхэр. КъБР-м щыIэ МВД-м и «Гром» гупыр ещанэщ. Зэпеуэм къы­щыхэжаныкIа спортсменхэм саугъэт щхьэхуэхэр иратащ.

КЪЭХЪУН Бэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018