Зэи ящыгъупщэркъым

  КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист, комсомол саугъэтыр Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщу япэу зыхуа­гъэфэща, «Амра» адыгэ лъэпкъ саугъэтыр тыгъэ зы­хуа­щIа Беппаев Сергей зыщыпсэуа унэм фэ­еплъ пхъэбгъу фIа­дзащ мэкъуауэгъуэм и 7-м.

 Зэхыхьэр езыгъэ­кIуэкIа телеви­денэм и лэжьакIуэ, уэ­рэд­жы­IакIуэ Аттаев Азнор ­къри­хьэлIахэм ягу къигъэкIыжащ Беп­паев Сергей и гъащIэмрэ гуа­щIэмрэ:
- Беппаев Сергей Шэджэм Ищхъэрэ къуажэм 1935 гъэм накъыгъэм и 9-м къыщалъхуащ. 1956 гъэм Къыргъыз къэрал музыкэ-къэфакIуэ училищэм уэрэд жыIэнымкIэ и къудамэр къиухащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиомрэ телевиденэмкIэ илъэс 60-м щIигъуауэ щоIу куэдым ягу дыхьа ­абы и макъ гуакIуэр. Беппаевым и репертуарым къызэщIеубыдэ жанр зэ­мылIэужьыгъуэхэм ящыщ (цIыхубэ, лIыхъужь, лирикэ, гушыIэ, езым итхыжа) уэрэд 200-м щIигъу. КъБР-м и къэрал филармониер Налшык къалэм дэсхэм я гурыфIыгъуэт икIи зэ­рыгушхуэт. Абы и лэжьакIуэхэм тхьэмахуэ къэс концертхэр щатырт къалэм и Щэнхабзэ зыгъэпсэхупIэ паркым. ­Балъкъэр лъэпкъым и япэ профес­сиональнэ уэрэджыIакIуэ Беп­паев Сергей республикэм и артист нэхъ цIэрыIуэхэм, цIыхубэм нэхъыфIу ялъэ­гъуахэм ящыщт. Ар жыджэру хэтт республикэм и жылагъуэ-поли­тикэ, щэнхабзэ зэхыхьэхэм, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым литературэмрэ ­гъуаз­джэмкIэ и декадэу Москва, Совет Союзым и республикэхэм я къалащ­хьэ­хэм щекIуэкIахэм. Ар гуа­пэу ира­гъэб­лагъэрт Правительствэм щат концертхэм, СССР-м и щIыпIэ жы­жьэхэм, нэгъуэщI щIыналъэ куэ­дым. Къэбэрдей-Балъкъэрым и уэ­рэд­жы­IакIуэ ­гъуазджэм хуищIа хэлъ­хьэ­ны­гъэфI­хэм папщIэ абы къы­хуа­гъэфэщащ Правительствэм и дамыгъэ лъапIэхэр, «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалыр. 
 ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэ­нымкIэ КъБР-м и уполномоченнэ ­Зумакулов Борис гуапэу игу къигъэкIыжащ Беппаев Сергей игъэ­ныбжьэ­гъуу, абыхэм я зэхуаку пщIэ, зэгурыIуэ, зэрылъытэ дэлъу, и уна­гъуэм куэдрэ ихьэу зэрыщытар. 
 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэм и къуэдзэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал къыхигъэщащ республикэм и унэ­тIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я зыу­жьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэ­зыщIа апхуэдэ цIыху цIэрыIуэхэр, абыхэм я IуэхущIафэхэр ягу къагъэкIыжыху ахэр цIыхухэм зэращымыгъупщэнур, щIэблэм щапхъэ зэрахуэхъунур. 
- Беппаев Сергейрэ сэрэ зэкъуэ­шым хуэдэу дыкъыздэгъуэгуры­кIуащ. Ар зыхэт фильмитIрэ абы и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа фильм щхьэхуэрэ тетхащ си щхьэгъусэ режиссёр Мартиросовэ Ринэрэ сэрэ. Уэрэд жыIэныр и псэм хэлът икIи абы щхьэкIэ зэи узригъэлъэIуртэкъым. И теплъэкIи дуней тетыкIэкIи цIыху дахэу, псэ къабзэу сигу къинэжащ. ЩIэх-щIэхыурэ сигу къокIыж, Iэмал сиIэу и кхъащхьэм сыблэкIыркъым, - жиIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унафэщI, Урысейм щIыхь зиIэ и кинематографист Вэрокъуэ Владимир. 
 Лъахэхутэ, тхылъ тедзапIэм и уна­фэщI Котляровэ Марие жиIащ Беппаев Сергей зыцIыхуу щытахэм, и лэжьэгъухэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм хужаIахэр щызэхуэхьэса тхылъ къыдагъэкIыну зыкъыщыхуагъазэм, а лэжьыгъэм и гуапэу и ужь зэрихьар икIи ар къызэрехъулIар. 
 Генерал Беппаев Суфьян фIыщIэ яхуищIащ Iуэхур зи жэрдэмхэм, абы зыкърезыгъэхьэлIахэм, и къуэшыр гуапэу зигу къэзыгъэкIыжахэм. 
 Фэеплъ пхъэбгъур къызэIухын ­къалэн гуапэр хуагъэфэщащ ­Беп­паев Сергей и къуэ Елдаррэ и къуэ­рылъху Камиллэрэ. ЗэIущIэм кърихьэлIахэм пхъэбгъум и лъабжьэм деж удз гъэгъахэр щагъэ­тIылъащ.

БжьыхьэлI Розэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018