ЦIыху 300-м нэблагъэм еплъынущ

 Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм мэкъуауэгъуэм и 13-15-хэм КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиоцентрым къыщапщытэнущ республикэм и цIыхухэм я ­узыншагъэр. 

 Гу узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зиIа цIыхухэм я щытыкIэм теухуауэ чэнджэщхэр иратынущ а махуэхэм сыхьэти 9-рэ дакъикъэ 30-м щегъэжьауэ сыхьэт 18 хъухукIэ.
 Москва къикIа дохутырхэр зрагъэплъынухэр щатхыр ахэр щыпсэу щIыпIэм щыIэ поликлиникэхэрщ. Абыхэм яIыгъын хуейщ фIэкIыпIэ ­зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ полисыр, паспортыр, я узыфэм теухуауэ медицинэ тхылъым иратхар, электрокардиограммэр.
 «Бакулевым и цIэр зезыхьэ Гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ щIэныгъэ центрым и дохутырхэр илъэс зыбжанэ хъуауэ гъэ къэс Налшык къокIуэ. Псалъэм папщIэ, 2017 гъэм и дыгъэгъазэ ма­зэм щегъэжьауэ абыхэм сымаджэ 1200-м я узыншагъэр къапщытащ. Операцэ ящIыну къыхахащ цIыху 410-рэ икIи 360-м еIэзащ. IэщIагъэлIхэм я иджырей къэкIуэгъуэм ­сымаджэ 300-м нэблагъэм еплъынущ», - хъыбар дегъащIэ КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымыкIэ и министерствэм и пресс IуэхущIапIэм.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018