ХьэрычэтыщIэхэм я фейдэ хэлъщ

 «ХъумапIэ банк» ПАО-м сыт щыгъуи гулъы­тэшхуэ хуещI и Iуэху­тхьэбзэхэр ири­гъэфIэ­кIуэ­ным. Корпоратив кли­ентхэм яхугъэзауэ дяпэкIэ щыIэну Iуэху­гъуэ­щIэхэм тхутопсэлъыхь Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-­Балъкъэр ­къудамэм и уна­фэщIым и къуэдзэ КIэрэф ­Къамболэт: 

- Хьэрычэт Iуэхум зегъэужьыным сэбэп хуэхъун мурадкIэ банкым Iуэхутхьэбзэ зыбжанэ щIэуэ къы­хилъ­хьащ. Къапщтэмэ, апхуэдэхэщ хьэ­рычэтыщIэ мащIэм илъэс пщы­кIутху пIалъэкIэ щIыхуэ етыныр, лизингыр (автотранспорт, техникэ щхьэ­хуэ, Iэмэпсымэхэр), сату эквайрингыр, улахуэ проектыр, бизнес-картэхэр, корпоратив кредит картэхэр, УФ-м и валютэм и счётхэр щызэ­рагъэкIуэну расчёт-кассэ аппаратхэр пщIэншэу къызэIухыныр, банкым и www.Sberbank.ru сайтым и банк счётыр онлайн щытыкIэм иту ху­хэ­хыныр, «Сбербанк Бизнес Онлайн» системэм етIуанэ, къыкIэ­лъыкIуэ ­расчёт счётхэр къы­щыз­э­Iухыныр.
 КъищынэмыщIауэ, къыдэ­лажьэ­хэм льготэхэмрэ худэчыххэмрэ яритын папщIэ банкым щIэх-щIэхыурэ акцэ зэмылIэужьыгъэухэр ирегъэ­кIуэкI. Къапщтэмэ, иджыпсту дэтхэнэми къигъэсэбэпыфынущ «Лёг­кий старт» Iуэхутхьэбзэ пакетыр. Щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэхэр зэ­­фIэ­увэн, я къарумрэ зэфIэкIымрэ ­заужьын папщIэ ар къыхэтлъхьащ. Абы ипкъ иткIэ, корпоратив клиентхэм, нэгъуэщI банкхэм банк счёт щаIэмэ, къыхудогъэлъагъуэ «Лёгкий переход» Iуэхутхьэзэ щхьэхуэ, электрон IэмалхэмкIэ юридическэ лицохэм я счётым льготэ яIэу ахъшэ ягъэкIуэ­фын хуэдэу. А лэжьэкIэр ­къащта иужькIэ, мазихкIэ пщIэ щIатынукъым.
 АдэкIэ, банкым Iуэхутхьэбзэ зыбжанэ къыщыхэтлъхьащ хьэры­чэты­щIэ лIэужьыгъуэ псоми яхуэунэтIауэ. Апхуэдэхэщ:
«Удачный сезон» - транзакцие жы­джэрагъ мащIэрэ пIалъэкIэ бизнес езыгъэкIуэкI организацэхэм папщIэ;
«Хорошая выручка» - ахъшэ Iэрылъ­хьэ хэзы­лъ­хьэ организацэхэм папщIэ;
«Активные расчёты» - ахъшэ куэд зезы­гъакIуэ организацэхэм папщIэ;
«Большие возможности» - транзак­цие жыджэрагъ ин зиIэ организацэхэм папщIэ.
 И Iуэхур зытетым елъытауэ дэтхэнэ хьэрычэтыщIэми Iуэхутхьэбзэ щхьэ­хуэхэр ХъумапIэ банкым хуищIэфынущ. 
 Банкым нэгъуэщI и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ законода­тельствэм къыщыхъуа зэхъуэкIы­ны­гъэхэм япкъ иткIэ IуэхутхьэбзэщIэхэр къыхэлъхьэныр. Къапщ­тэмэ, «Электрон Iэмалхэр я тегъэ­щIапIэу ахъшэр щызыIэпахкIэ къы­зэрапщытэ-кассэ техникэр къэгъэсэбэпыным и IуэхукIэ» ФЗ №54-м къару зэри­гъуэтрэ, кассэхэм Iэмал яIэн хуейщ интернетым ихьэу ящэхэм теухуа ­хъыбархэр налог къулыкъум Iэрагъэхьэну. А хабзэм къызэригъэувымкIэ 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 1 пщIондэ онлайн-кассэхэр ягъэуву налог IэнатIэхэм щрагъэтхын хуейщ сатумрэ общепитымрэ пыщIа лэ­жьа­кIуэ зиIэ хьэрычэтыщIэхэмрэ организа­цэ­хэмрэ.
Онлайн-кассэхэр къащэхупхъэщ ирагъэкIуэкI хьэрычэт Iуэхум елъы­тауэ, хабзэр къызэпамыудын, сатур ирагъэфIэкIуэн икIи зыхуэмей Iэ­­мэп­сымэ зыIэрамыгъэхьэн папщIэ. Абы къыхэкIыу, ХъумапIэ банкым и кли­ентхэм чэнджэщ ярет «Эвотор» онлайн-кассэхэр къащэхуну. Феде­ральнэ законым къигъэув мардэ ­псоми ар йозагъэ икIи дэтхэнэ хьэрычэ­тыщIэ мащIэми хуокIуэ. Абы щыгъуэми къыхэгъэщыпхъэщ, «Эво­тор»-м пщIэн­шэу техникэ дэIэпы­къуныгъэ ярет и контрагент псоми. «Эвотор» смарт-терминалхэр къэп­щэху е бэ­джэнду къапщтэ хъунущ «Сбербанк Бизнес Онлайн» Iэмалу къэбгъэсэбэпу е банкым и офисым укIуэу. 
 Корпоратив клиентхэм хуащIэ Iуэхутхьэзэхэм ехьэлIауэ упщIэ зи­Iэхэр ирагъэблагъэ Налшык къалэ, Пушкиным и уэрам, 33 «а» хэщIапIэм тет унэм и 2-нэ къатым. 

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018