УнэкIафIэ ирехъу!

 Бахъсэн къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ гуфIэгъуэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ абы щыпсэу унагъуэхэм я гъащIэр егъэ­фIэ­кIуэным. Апхуэдэ къэрал гулъытэ ягъуэтащ бахъсэндэс унагъуитIым. 

 «ПсэупIэ - 2015-2020» феде­ральнэ хабзэм ипкъ иткIэ лажьэ «УнагъуэщIэхэр псэупIэ унэкIэ къызэгъэпэщын» программэ хэхам къриубыдэу, Дыкъынэ Муртазрэ Чылар Муратрэ я унагъуэхэм со­циальнэ ахъшэ къызэрыхуау­тIып­щам щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр ­иратащ. А мылъкумкIэ уней лъапсэ ухуэныр яублэфынущ е фэтэр къэ­щэхуным трагъэкIуэдэфынущ. 
 Къэ­рал щыхьэт тхылъ унагъуэ­щIэ­хэм яритыжащ Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ ­къуэдзэ Къардэн ФатIимэ. Абы ­унагъуэщIэхэм гуапэу захуигъэзащ я гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ ­махуэшхуэмкIэ, унэкIафIэу, узын­шэу, гукъеуэншэу псэуну ехъуэ­хъуащ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018