Дэтхэнэри зыщIэхъуэпс дзыхь

 Иджыри къэс зэи къэмыхъуауэ, мэкъуауэгъуэм и 14-м, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту, Урысей Федерацэм къыщызэIуахынущ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр. 

 Апхуэдэ зэхыхьэшхуэхэр ира­гъэ­кIуэкIыну дэтхэнэ къэралри ­щIо­хъуэпс, арщхьэкIэ дзыхь зрагъэзыр закъуэтIакъуэщ. ИкIэм-икIэжым, къы­зэрежьэрэ илъэс 88-рэ дэкIа иужькIэ, дэри ар къытхуагъэфэщащ. Хуабжьу егугъуу абы ди къэралым зыхуигъэхьэзыращ икIи стадион екIухэр, кхъухьлъатэ тIысыпIэ, вокзал зэIузэпэщхэр, хьэщIэщ Iэхуитлъэхуитхэр, нэгузегъэужьыпIэ зэмылIэу­жьыгъуэхэр иджырей мардэхэм тету иужь лъэхъэнэм яухуащ. Армырауэ футболымкIэ дунейпсо зэпеуэхэр къыплъагъэсынукъым - сыти жыIи, хамэ къэралхэм къикIа цIыху мелуанхэр мы мазэм ди хьэщIэнущ.
 Топджэгум дихьэххэр хуабжьу яфIэхьэлэмэту кIэ­лъып­лъынущ Урысей Федерацэм мыгувэу щыщIэзы­дзыну зэхьэзэхуэ иным. Абы и пэ къихуэу нобэрей ди ­газетым и къыдэкIыгъуэм и еханэ напэкIуэцIым фи ­пащхьэ щыдолъхьэ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и махуэгъэпсыр. Дыщогугъ мазэ псокIэ ар фи Iэпэгъуу щытыну икIи фызыкIэлъыплъыну зэIущIэхэр къыхэфхынымкIэ сэбэп къыфхуэхъуну.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018