Зыужьыныгъэм и лъабжьэщ

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ республикэм и мэкъу­мэш IэнатIэр зыхуэдэмрэ абы зэрызиу­жьымрэ.

 ЗэIущIэм и пэ къихуэу, депутатхэр еп­лъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IэнатIэхэм къыщIагъэкIхэр щагъэлъэгъуа выставкэм.
 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ зэIущIэр КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, экологиемкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ къызэрызэрагъэпэщар. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм мэкъумэш IэнатIэр лъабжьэшхуэ хуохъу, адэкIи абы зэрызедгъэужьыным, адрей щIыналъэхэм да­зэрефIэкIын Iэмалхэм дегупсысын хуейщ», - жиIащ Егоровэм. 
 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ - мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министр Говоров Сергей къыхигъэщащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш IэнатIэм зыщегъэужьыным и IуэхукIэ» КъБР-м и къэрал программэм тету я лэжьыгъэхэр зэраубзыхур. 
- 2017 гъэм мэкъумэш IэнатIэм сом мелард 46,2-рэ и уасэ къыщIигъэкIащ, Iэщ гъэхъуным - сом мелард 20,3-рэ. Пхъэщхьэмыщхьэу республикэм къилэжьар тонн мини 190,3-рэ мэхъу. ИлъэситI хъуауэ гъавэу тонн зы мелуан къытыдох, ар проценти 100,5-м нэдгъэсащ. 2020 гъэ пщIондэ ди мурадщ хадэхэкIхэм яхухэтх щIыр гектар мин 30-м нэдгъэсыну, абыхэм тонн мин 750-рэ къытетхыну. Республикэм адрей щIыналъэхэм иригъашэр тонн мин 450-м тхунэгъэсыну дыкъегъэгугъэ, - жиIащ Говоров Сергей. 
 ПсынщIэу зызыужь жыгхэр гъэтIысыным щытепсэлъыхьым, министрым къыхигъэщащ мы зэманым апхуэдэ хадэхэм гектар зы минрэ 700-рэ къызэрызэщIаубыдэр. Илъэс куэдкIэ къызыпыкIэ жыгхэр 2020 гъэ пщIондэ щIы гектар мин 20-м нагъэсынущ, пхъэщхьэмыщхьэу тонн мин 400-м нэс ­кърахьэлIэу хъун папщIэ. Министрым зэрыжиIамкIэ, республикэм къыщрахьэлIэ хадэхэкIым езыр зэрырикъужым къи­щынэмыщIауэ, нэгъуэщI щIыналъэхэми абы и проценти 9 ирегъэшэф. 
 Говоровым жиIащ 2017 гъэм республикэм и мэкъумэш IуэхущIапIэу 3-р (лым, шэм, бжэн гъэхъуным елэжьу) лъэпкъыфI зиIэ, къыщIагъэкIхэмкIэ дагъуэншэ IэнатIэхэм хабжащ. Къапщтэмэ, псори зэхэту апхуэдэ IэнатIэу республикэм 17 щолажьэ.
 Къэбэрдей-Балъкъэрым иджырей мардэхэм тету ящIауэ пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэ 22-рэ щыIэщ. Абыхэм ящыщу 7-м къэрал мылъку хэлъщ, псоми зэхэту сом мелуан 242-рэ къызэщIаубыдэу. 
- «2014 - 2017 гъэхэм, 2020 гъэ пщIондэ ятещIыхьауэ къуажэхэм зегъэужьын» федеральнэ программэ хэхам хыхьэу, 2017 гъэм къуажэдэс унагъуэ 38-м я псэукIэр ирагъэфIэкIуащ. Абыхэм ящыщу 27-р унагъуэщIэхэм ящыщщ, 15-м бын куэд щапI. КъищынэмыщIауэ, нэгъабэ духуащ фельдшер-акушер IуэхущIапIитI, метр зэбгъузэнатIэ 2968-рэ хъу спорт ухуэныгъэ, цIыху 300 зыщIэхуэн ЩэнхабзэмкIэ унэр (Псынэдахэ къуажэм), - жиIащ министрым.
 КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис жиIащ республикэ, федеральнэ бюджетхэм къыхэкIыу мэкъу­мэш IуэхущIапIэхэм ирата субсидие кредитыр сом мелард 34-рэ мелуан 924-рэ зэрыхъур.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ Тэрч районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, «Налшык шэ комбинат» ООО-м и унафэщIым и къуэдзэ Казанков Юрий, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш къэрал университетым и ректоратым и чэнджэ­щэгъу Щыхьмырзэ Мухьэмэд, КъБР-м и фермер хозяйствэхэмрэ мэкъумэш зэгу­хьэ­ныгъэхэмрэ я советым и унафэщI Гуэ­бэщIыкI Жантемыр, «Зольский картофель» ООО-м и унафэщI БжэныкIэ Руслан.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ